Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Komisie

Dočasná komisia na výber náčelníka obecnej polície Bernolákovo (zriadená uznesením obecného zastupiteľstva č. 23/8/2023)

Predseda: Ing. Martina Brunel

Členovia: JUDr. Juraj Ďorko, PhD., JUDr. Ing. Michal Bartók, Ing. Martin Berčík, Ing. Rastislav Požár, Marek Jakubovič, Mgr. Peter Zámocký

 

Dočasná komisia za účelom vedenia rokovaní s vlastníkom pozemku č. 2776/383, parcela registra “C”, druh pozemku orná pôda o výmere 1749 m², vedeného na liste vlastníctva č. 10092 k. ú. Bernolákovo (zriadená uznesením obecného zastupiteľstva č. 36/4/2023)

Predseda: JUDr. Katarína Burešová

Členovia: Mgr. Iva Pipíšková, Ing. Rastislav Požár

 

Dočasná kontrolná komisia stavu a činnosti Obecnej polície v Bernolákove (zriadená uznesením obecného zastupiteľstva č. 17/2/2023)

Predseda: JUDr. Katarína Burešová

Členovia: Ing. Martina Brunel, JUDr. Katarína Burešová, Marek Jakubovič, JUDr. Ing. Michal Bartók, Ing. Miroslav Michelík, Mgr. Iva Pipíšková, Ing. Rastislav Požár

Náplň činnosti:

 • požaduje vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa stavu a činnosti Obecnej polície v súlade s platnými právnymi predpismi upravujúcimi vecnú príslušnosť poslancov obecného zastupiteľstva

 

Komisia pre financie a rozpočet

Náplň činnosti:

 • spolupôsobí pri  príprave a tvorbe rozpočtu v nadväznosti na PHSR obce,
 • spolupôsobí pre úprave všeobecne záväzných nariadení obce týkajúcich  sa poskytovania dotácií a príspevkov,
 • navrhuje určenie prioritných investičných a neinvestičných aktivít,
 • spolupôsobí pri prijatí opatrení k zosúladeniu rozpočtu a programového rozpočtu obce,
 • komunikuje s odbornými komisiami obecného zastupiteľstva v zmysle požiadaviek  na  rozpočet za jednotlivé oblasti,
 • spolupracuje s  hlavnou kontrolórkou obce pri prijímaní a navrhovaní opatrení v súvislosti s hospodárením obce, tvorbou rozpočtu a odstraňovaním zistení z vykonaných kontrol.

 

Predseda: Ing. Rastislav Požár

Členovia: JUDr. Ing. Michal Bartók, Mgr. Peter Zámocký, Marek Jakubovič, Ing. Martin Berčík, Mgr. Iva Pipíšková

Zapisovateľ: Ing. Katarína Kiššová

Členovia aktivisti: Adam Otiepka, Tomáš Perďoch, Linda Voláriková


 

Komisia na ochranu verejného záujmu

(podľa ústavného zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov)

Náplň činnosti:

 • prijíma písomné oznámenia v rozsahu Ústavného zákona od starostu obce,
 • v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutej osoby vysvetlenie,
 • podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa osobitného predpisu na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení,
 • sprístupňuje informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom o slobodnom prístupe k informáciám,
 • predkladá návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, skúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
 • kontroluje dodržiavanie príslušných ustanovení Ústavného zákona.

 

(poznámka: v súlade s Ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obecné zastupiteľstvo zriaďuje osobitnú komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, táto komisia je zložená výlučne z poslancov obecného zastupiteľstva. V komisii musí mať po jednom zástupcovi každá politická strana, alebo hnutie zastúpené v obecnom zastupiteľstve. Ak sú v obecnom zastupiteľstve nezávislí kandidáti, musia mať v komisii jedného zástupcu.)

 

 

Predseda: Ing. Miroslav Michelík

Členovia: Ing. Martin Berčík, Radovan Hanic

Zapisovateľ: JUDr. Juraj Ďorko, PhD.


 

Komisia  pre vzdelávanie, kultúru a voľnočasové aktivity

Náplň činnosti:

 • spolupôsobí pri posúdení možností vzniku spoločného školského úradu v rámci medziobecnej spolupráce,
 • spolupôsobí pri riešení problematiky a navrhovaní opatrení v oblasti predprimárneho a primárneho vzdelávania v kompetencii obce, základnej umeleckej školy a voľnočasových aktivít,  možností celoživotného vzdelávania,
 • navrhuje opatrenia v záujme  ochrany kultúrnych pamiatok v obci a organizovania kultúrnych podujatí,
 • spolupôsobí pri tvorbe zásobníku názvov, resp. názvoslovných určení nových lokalít ulíc a pod.,
 • posudzuje možnosti medziobecnej spolupráce v oblasti  kultúry a cestovného ruchu,
 • oboznamuje sa s rozpočtom obce, investičnými zámermi a aktivitami v oblasti školstva, kultúry, cestovného ruchu a voľnočasových aktivít a podieľa sa na tvorbe podkladov pre ich návrh z hľadiska svojej pôsobnosti.

 

Predseda: Ing. Martina Brunel

Členovia: Ing. Rastislav Požár, Katarína Koporcová, MUDr. Michaela Mulera, Marek Jakubovič

Zapisovateľ: Ing. Emília Biznárová

Členovia aktivisti: Mgr. Michaela Matejková, JUDr. Juraj Ďorko, PhD.


 

Komisia správy a hospodárenia s majetkom obce

Náplň činnosti:

 • spolupôsobí pri tvorbe Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce,
 • spolupôsobí pri tvorbe cenovej mapy nájmov,
 • oboznamuje sa s rozpočtom obce, investičnými zámermi a aktivitami v oblasti správy  a hospodárenia s majetkom obce a podieľa sa na tvorbe podkladov pre ich návrh  z hľadiska svojej pôsobnosti,
 • vyjadruje sa k hospodáreniu s majetkom obce v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
 • určuje strategický majetok obce,
 • vyjadruje sa k žiadostiam o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení v obci,
 • predkladá stanoviská k odborným materiálom predkladanými inými orgánmi verejnej správy z hľadiska svojej pôsobnosti,
 • vyjadruje sa k stavu, výstavbe, rekonštrukcii, údržbe dopravných stavieb, miestnych komunikácií, parkovísk a chodníkov, vrátane dopravného značenia, a čistenia,  navrhuje opatrenia a dáva návrhy na zlepšenie existujúceho stavu,
 • odporúča riešenia v oblasti verejného osvetlenia, zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd, a iné.

 

Predseda: JUDr. Katarína Burešová

Členovia: Ing. Martina Brunel, MUDr. Michaela Mulera, Ing. Michal Peleš

Zapisovateľ: Ing. Viliam Korenčík, MBA

Členovia aktivisti: Ing. Mária Frindrichová


 

Komisia pre komunitné plánovanie a bytovú politiku

Náplň činnosti:

 • spolupôsobí pri vytváraní  podmienok na zabezpečenia a priame poskytovanie sociálnych služieb v kompetencii obce, vytváraní podmienok na realizovanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v pôsobnosti obce, vytváraní podmienok pre realizovanie inštitútu náhradného príjemcu dávok v zmysle zákona o hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok,
 • posudzuje potrebu zavedenia nových sociálnych služieb,
 • posudzuje nároky občanov na pridelenie nájomného a sociálneho bývania v zmysle právnych záväzkov obce,
 • spolupôsobí pri vytváraní podmienok pre rozvoj komunitných služieb a vyhodnocovaní komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb,
 • spolupracuje so subjektmi pôsobiacimi na územní obce v oblasti sociálnej pomoci, sociálnych služieb a charity,
 • oboznamuje sa s rozpočtom obce, investičnými zámermi a aktivitami v oblasti sociálnej pomoci a podieľa sa na tvorbe podkladov pre ich návrh z hľadiska svojej pôsobnosti.

 

Predseda: Mgr. Iva Pipíšková

Členovia: Katarína Koporcová, MUDr. Michaela Mulera, JUDr. Katarína Burešová

Zapisovateľ: Mgr. Štefan Turinič

Členovia aktivisti: MUDr. Zlatica Buzgovičová, Mgr. Lenka Boršová, Mgr. Beatrix Hippová


 

Komisia životného prostredia a odpadového hospodárstva

Náplň činnosti:

– vyjadrovať sa k návrhom koncepčných a strategických  dokumentov obce v oblasti ochrany životného prostredia a odpadového  hospodárstva, s cieľom vytvárať podmienky efektívnejšieho spôsobu likvidácie odpadov na území obce, navrhovať riešenia zberu odpadu a stojísk na uloženie odpadu  na území obce,

– vyjadrovať sa k príprave a vydávaniu všeobecne záväzných nariadeniam obce, ktoré sa dotýkajú oblasti životného prostredia a odpadového hospodárstva,

–  iniciovať vypracovanie a podieľať sa na spracovaní návrhov na ochranu podzemných vôd a zdrojov pitnej vody,  navrhovať  zmeny Plánu odpadového hospodárstva obce, MUSES, Hlukovej mapy, dopravného generelu a dokumentu starostlivosti o dreviny a pod. ,

–  iniciovať spoluprácu s obcami a regiónom ako aj ďalšími subjektami pôsobiacimi v oblasti ochrany  ŽP a odpadového hospodárstva, spolupracovať s dotknutými orgánmi a občianskymi združeniami aktívnymi v oblasti životného prostredia a ekológie,

–  vyvíjať iniciatívu na vytváranie verejnej zelene, parkov a podpora pri vyhľadávaní pozemkov na území obce, ktoré by obec mohla využiť ako verejný priestor pre rekreáciu a šport,  vyjadrovať sa k pracovným návrhom a projektom sadovníckych úprav realizovaných obcou, ako aj k zriadeniu alebo zrušeniu alebo úprave pohrebísk na území obce a k ich správe,

–  vyjadrovať sa k zmenám a doplnkom schváleného územného plánu a k návrhu nového územného plánu obce  ako aj sa  vyjadrovať sa k stavebnej činnosti, pri ktorej dochádza k zásahom do zelene, záberom plôch zelene a pri ktorej dôjde k poškodeniu jednotlivých prvkov zelene, upozorňovať na prípady zanedbávania ochrany poľnohospodárskej pôdy,

– zaoberať sa podnetmi a návrhmi občanov obce v oblasti životného prostredia a ekológie a prijímať, resp. navrhovať spôsoby ich riešenia

– vyjadrovať sa k rozhodnutiu o výbere pozemkov na kúpu do vlastníctva obce

– vyjadrovať sa k povoľovaniu informačných, reklamných a propagačných zariadení, umiestnených na miestach viditeľných z verejných priestorov

– vyhlasovať a vyhodnocovať súťaže v oblasti životného prostredia, ktoré stimulujú občanov obce k pozitívnemu vzťahu k životnému prostrediu a k ochrane a tvorbe životného prostredia v obci.

 

Predseda: Ing. Michal Peleš za koalíciu politických strán

Členovia: Marek Jakubovič, Ing. Martina Brunel

Zapisovateľ: Jozef Turáni

Členovia aktivisti: Linda Horná, Ivana Kocka


 

Komisia výstavby

Náplň činnosti:

 

 • podieľa sa na tvorbe nového územného plánu obce s dôrazom na zapojenie širokého okruhu odborníkov a to v rámci zabezpečenia celého procesu, od prerokovania čiastkových opatrení až po prijatie územného plánu ako celku,
 • zameria sa na navrhovanie opatrení v oblastiach  výstavby, odpadového hospodárstva, dopravy, parkovacej politiky a iných súvisiacich oblastí,
 • oboznamuje sa s rozpočtom obce, investičnými zámermi obce a podieľa sa na tvorbe podkladov pre ich návrh z hľadiska svojej pôsobnosti.

 

Predseda: Ing. Martin Berčík

Členovia: Ing. Martina Brunel, Ing. Miroslav Michelík, JUDr. Ing. Michal Bartók, Radovan Hanic 

Zapisovateľ:  

Členovia aktivisti: Ing. Pavol Lauro, Ing. Ivan Jurča, Ing. arch. Tomáš Sabin, Dagmar Príkopská, Ing. arch. Radomil Kachlík

 

Komisie OZ 2018-2022

Súbory na stiahnutie

Komisia pre financie a rozpočet

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
1.-zasadnutie-Komisie-pre-financie-a-rozpocet Veľkosť: 224.6 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
2.-zasadnutie-Komisie-pre-financie-a-rozpocet Veľkosť: 205.1 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
3.-zasadnutie-Komisie-pre-financie-a-rozpocet Veľkosť: 137.9 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
10. zasadnutie Komisie pre financie a rozpočet Veľkosť: 46.8 kB Formát: pdf Dátum: 19.2.2024
4.-zasadnutie-Komisie-pre-financie-a-rozpocet Veľkosť: 154.8 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
5.-zasadnutie-Komisie-pre-financie-a-rozpocet Veľkosť: 121.4 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
6.-zasadnutie-Komisie-pre-financie-a-rozpocet Veľkosť: 250.6 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
7.-zasadnutie-Komisie-pre-financie-a-rozpocet Veľkosť: 98.9 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
8.-zasadnutie-Komisie-pre-financie-a-rozpocet Veľkosť: 129.7 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
9. zasadnutie Komisie pre financie a rozpočet Veľkosť: 156.9 kB Formát: pdf Dátum: 21.12.2023

Komisia na ochranu verejného záujmu

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
1.-zasadnutie-Komisie-na-ochranu-verejneho-zaujmu Veľkosť: 145.2 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023

Komisia pre vzdelávanie, kultúru a voľnočasové aktivity

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
8. zasadnutie Komisie vzdelávania, kultúry a voľnočasových aktivít Veľkosť: 470.4 kB Formát: pdf Dátum: 21.2.2024
6.-zasadnutie-Komisie-vzdelavania-kultury-a-volnocasovych-aktivit Veľkosť: 212.4 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
7.-zasadnutie-Komisie-vzdelavania-kultury-a-volnocasovych-aktivit Veľkosť: 282.9 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
5.-zasadnutie-Komisie-vzdelavania-kultury-a-volnocasovych-aktivit Veľkosť: 204.7 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
4.-zasadnutie-Komisie-vzdelavania-kultury-a-volnocasovych-aktivit Veľkosť: 203.8 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
3.-zasadnutie-Komisie-pre-vzdelavanie-kulturu-a-volnocasove-aktivity Veľkosť: 268.3 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
2.-zasadnutie-Komisie-pre-vzdelavanie-kulturu-a-volnocasove-aktivity Veľkosť: 171.3 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
1.-zasadnutie-Komisie-pre-vzdelavanie-kulturu-a-volnocasove-aktivity Veľkosť: 168.8 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023

Komisia správy a hospodárenia s majetkom obce

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
7.-zasadnutie-Komisie-spravy-a-hospodarenia-s-majetkom-obce Veľkosť: 253 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
9. zasadnutie Komisie správy a hospodárenia s majetkom obce Veľkosť: 178.7 kB Formát: pdf Dátum: 12.2.2024
8.-zasadnutie-Komisie-spravy-a-hospodarenia-s-majetkom-obce Veľkosť: 213.1 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
6.-zasadnutie-Komisie-spravy-a-hospodarenia-s-majetkom-obce Veľkosť: 276.4 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
5.-zasadnutie-Komisie-spravy-a-hospodarenia-s-majetkom-obce Veľkosť: 1.77 MB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
4.-zasadnutie-Komisie-spravy-a-hospodarenia-s-majetkom-obce-1 Veľkosť: 864.1 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
3.-zasadnutie-Komisie-spravy-a-hospodarenia-s-majetkom-obce Veľkosť: 223.6 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
2.-zasadnutie-Komisie-spravy-a-hospodarenia-s-majetkom-obce Veľkosť: 169.5 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
1.-zasadnutie-Komisie-spravy-a-hospodarenia-s-majetkom-obce Veľkosť: 181.3 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023

Komisia pre komunitné plánovanie a bytovú politiku

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
8. zasadnutie Komisie pre komunitné plánovanie a bytovú politiku Veľkosť: 344.1 kB Formát: pdf Dátum: 21.12.2023
9. zasadnutie Komisie pre komunitné plánovanie a bytovú politku Veľkosť: 304 kB Formát: pdf Dátum: 19.2.2024
7.-zasadnutie-Komisie-pre-komunalne-planovanie-a-bytovu-politiku Veľkosť: 341.4 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
6.-zasadnutie-Komisie-pre-komunitne-planovanie-a-bytovu-politiku Veľkosť: 257.3 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
5.-zasadnutie-Komisie-pre-komunitne-planovanie-a-bytovu-politiku Veľkosť: 400.8 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
4.-zasadnutie-Komisie-pre-komunitne-planovanie-a-bytovu-politiku Veľkosť: 425 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
3.-zasadnutie-Komisie-pre-komunitne-planovanie-a-bytovu-politiku Veľkosť: 357.5 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
1.-zasadnutie-Komisie-pre-komunitne-planovanie-a-bytovu-politiku Veľkosť: 174.2 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
2.-zasadnutie-Komisie-pre-komunitne-planovanie-a-bytovu-politiku Veľkosť: 153 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023

Komisia životného prostredia a odpadového hospodárstva

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
8. zasadnutie Komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva Veľkosť: 264 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2024
1.-zasadnutie-Komisie-zivotneho-prostredia-a-odpadoveho-hospodarstva Veľkosť: 326.9 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
2. zasadnutie Komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva Veľkosť: 332 kB Formát: pdf Dátum: 22.12.2023
4. zasadnutie Komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva Veľkosť: 279.8 kB Formát: pdf Dátum: 22.12.2023
5. zasadnutie Komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva Veľkosť: 363 kB Formát: pdf Dátum: 22.12.2023
6. zasadnutie Komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva Veľkosť: 263.6 kB Formát: pdf Dátum: 22.12.2023
7. zasadnutie Komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva Veľkosť: 289.7 kB Formát: pdf Dátum: 22.12.2023
3. zasadnutie Komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva Veľkosť: 355.1 kB Formát: pdf Dátum: 22.12.2023

Komisia výstavby

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
3.-zasadnutie-Komisie-vystavby Veľkosť: 153.6 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
1.-zasadnutie-Komisie-vystavby Veľkosť: 201.8 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
10. zasadnutie Komisie výstavby Veľkosť: 140.4 kB Formát: pdf Dátum: 16.2.2024
5.-zasadnutie-Komisie-vystavby Veľkosť: 182.9 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
7.-zasadnutie-Komisie-vystavby Veľkosť: 81.8 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2023
4. zasadnutie Komisie výstavby Veľkosť: 162.6 kB Formát: pdf Dátum: 21.12.2023
9. zasadnutie Komisie výstavby Veľkosť: 263.7 kB Formát: pdf Dátum: 21.12.2023