• 27. júla 2017
  • 18:00
  • Kultúrny dom Bernolákovo

Obec Bernolákovo ako dotknutá obec Vás, v zmysle § 34 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.  Z.  0 posudzovaní  vplyvov na životné  prostredie  a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov v znení   neskorších predpisov, pozýva na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti

„Mountpark logistické centrum Bernolákovo“

ktoré sa uskutoční dňa 27. júla 2017 (štvrtok)  o 18:00 hodine v malej sále Kultúrneho domu v Bernolákove.

Obec  Bernolákovo   zároveň   na  verejné prerokovanie pozýva odbornú i laickú verejnosť, zástupcov príslušných orgánov  a dotknutých orgánov v zmysle zákona č.  24/2006  Z.z. v platnom znení.