VÍZIA ROZVOJA OBCE BERNOLÁKOVO

Obec Bernolákovo je satelitným sídlom neďaleko hlavného mesta, čo má zásadný vplyv na jeho charakter. Vidiek v dostupnosti ruchu hlavného mesta prilákal a stále láka nových obyvateľov. Tento fakt spôsobuje dravý a miestami málo koordinovaný rast, sprevádzaný rôznymi (dobre známymi) vedľajšími účinkami.

 

Vedenie obce si preto dalo  za cieľ vniesť do ďalšieho vývoja na 30 rokov koncepciu, ktorá by sa prejavila najmä v územnom pláne.

Cieľom súťaže je preto  návrh ideového plánu rozvoja obce Bernolákovo, ktorý bude bezprostredne použitý ako podkladový materiál pre realizáciu nového územného plánu obce. Autor víťazného návrhu bude spolupracovať so zhotoviteľom územného plánu.

Budúca urbanistická a krajinárska koncepcia rozvoja s dôrazom na charakter jej urbanistickej štruktúry by mala byť primárnou otázkou, ktorú súťažný návrh zodpovie.


 • ZADANIE

 • SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

 • OTÁZKY A ODPOVEDE

  Otázka 1:

  Chcel by som sa opýtať, či v Žiadosti o účasť môžeme predložiť referenciu, ktorá je súťažným
  návrhom z inej obdobnej súťaže.

  Odpoveď 1:

  Áno, porota bude akceptovať referenciu, ktorá bola/je návrhom z inej obdobnej súťaže.

   

  Otázka 2:

  Náš tím je zložený zo študentiek 5.ročníka STU a autorizovaného architekta. Je možnosť predložiť za
  nás, ako študentky, referencie vo forme bakalárskej práce, ktorá je zastrešená autorizovaným
  architektom a urbanistami? Za architekta je potrebné predložiť referencie tiež? Ak áno, stačí ak
  predloží referencie formou predloženia návrhov, ktoré doposiaľ spracoval?

  Odpoveď 2:

  Referencia vo forme bakalárskej práce nie je postačujúca a preto nie je vhodná (má iný rozsah
  a zameranie – verejný priestor námestia – ulice, s prehĺbením o väzby na bezprostredné okolie
  – kontext). Môžete sa však zúčastniť v tíme pod vedením oprávneného účastníka, akým je
  napr. autorizovaný architekt a predložením jeho referencií.

   

  Otázka 3:

  Ohľadne prvej fázy, aký podklad je na to určený na formát A3? Je niekde celý kataster vo vhodnej mierke pre tlač A3?

  Odpoveď 3:

  Je možné použiť dwg mapu z prílohy 03_Komplexný grafický podklad vložením na formát A3.

   

  Otázka 4:

  Kde je možné nahliadnuť k riešeniu prestupného terminálu, ktorý sa bude realizovať v oci?

  Odpoveď 4:

  Do projektovej dokumentácie je možné nahliadnuť v stránkových hodinách obecného úradu alebo v inom čase po dohode na referáte Územného plánovania a dopravy, Ing. Denisa Kulichová, 02/40 200 606, uzemneplanovanie@bernolakovo.sk .

   

  Otázka 5:

  Sú ešte iné zásadné relevantné projekty v rozpracovanosti, ktoré neboli uvedené v podkladoch?

  Odpoveď 5:

  V príprave je zmena funkčného využitia UPD pre stavbu obchodného domu Kaufland na par. č. 4722/3 reg. C a výstavba domu seniorov, polikliniky a multifunkčnej haly spojenej s kostolom pre Bratskú jednotu baptistov v SR na ich pozemkoch v okruhu ulíc Orechová, Lekárenská a Poštová.

   

  Otázka 6:

  V bode 12.3.1.SP je uvedené „… a autorský dozor počas prípravy územného plánu obce, s predpokladanou hodnotou zákazky 5 000 € bez DPH.“.
  Znamená to, že prípadný víťaz súťaže nebude môcť spracovať nový územný plán, prípadne sa o túto činnosť uchádzať?
  Vo vzťahu k logike cieľu súťaže nám príde vhodné aby víťaz súťaže buď priamo spracoval územný plán (ďalej ÚP) alebo mal možnosť sa o túto prácu uchádzať.
  Nebolo by vhodné aby prípadný víťaz územný plán spracoval, prípadne mal možnosť zúčastniť sa výberu spracovateľa ÚP?               

  Odpoveď 6:

  Verejné obstarávanie na zhotoviteľa územného plánu už bolo ukončené a s víťazným zhotoviteľom obec uzatvorila zmluvu o dielo 29.4.2021, čo bolo zverejnené na webe obce 04.05.2021

  https://bernolakovo.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#bernolakovo/organizacia/bernolakovo/2021/ZML/5831410398

  Ak by aj verejné obstarávanie nebolo ukončené, tak by ste mali možnosť zúčastniť sa oboch zákaziek. Víťaz súťaže návrhov má prioritne dohliadať na aplikáciu víťazného návrhu do územného plánu. Nevylučuje sa aj priama spolupráca na tvorbe nového územného plánu. To už je však závislé na dohode so zhotoviteľom územného plánu.

   

  Otázka 7:

  V bode 12.3.2. SP sú uvedené mierky pre spracovanie širších vzťahov 1:7 500 (mierka na úrovni celku 2. fáze súťaže) a 1: 2 500 pre celok obce (približne mierka detailu 2.fáze súťaže).

  Čo je týmto spresnením sledované ?

  Zvýšenie podrobnosti pre širšie vzťahy i detail obce je neprimeraný cene následnej činnosti. Chápeme nastavené mierky ako žiadanú/chcenú presnosť pre ďalšiu činnosť, alebo ako neopodstatnenú ochranu pred „lajdáckou“ prácou prípadných zhotoviteľov (napríklad v častiach mimo zastavané a zastaviteľné územie nemá opodstatnenosť a pod.).

  Bolo by možné zmeniť túto časť tak aby bola predmetom dohody podľa výberu spracovateľa/ víťaza súťaže? 

   

  Odpoveď 7:

  Mierka sa ešte môže počas 2. kola upraviť. O tejto skutočnosti bude mať právo rozhodnúť porota aj podľa charakteru predložených návrhov.

   

  Otázka 8:

  V bode 10.1 SP je uvedené “ Hodnotiace kritérium pre 1. kolo:  100% Celková kvalita ideového návrhu riešenia vo vzťahu k zadaniu.“

  Načo je uvádzanie referencií podľa bodu 9.3.2, keď nie sú súčasťou hodnotiaceho kritéria výberu?

   

  Odpoveď 8:

  Účelom žiadania referencií je preukázať skúsenosť účastníka s obdobnými zadaniami. Len účastníci, ktorí preukážu požadované referencie budú vyhodnocovaní z pohľadu celkovej kvality ideového návrhu riešenia vo vzťahu k zadaniu.

   

  Otázka 9:

  Chápeme obmedzenia dvoch formátov A3 ako zobrazenie základných metód, ideí a princípov prístupu k ideovému / súťažnému návrhu. Zároveň si myslíme, že sú nedostatočné pre prehľadnosť komplexného riešenia všetkých (alebo veľkého počtu) požiadaviek zadania. K tomuto slúži B0 formát v mierke 1:7 500. Predpokladáme tak, že sa nemá jednať náplňou o obdobný rozsah.

  Je ideový návrh návrhom prístupu k návrhu a hlavných bodov idei / „vízie“ pre Bernolákovo, alebo sa má jednať o komplexný celistvý návrh podľa zadania na dvoch A3 formátoch?

   

  Odpoveď 9:

  Ideový návrh vo formáte 2x A3 sa predkladá v 1. kole. Ako uvádzame v súťažných podmienkach v tomto dokumente „účastník súťaže predloží svoj základný ideový prístup ku koncepcii rozvoja obce,….“. Nemá ísť o komplexný celistvý návrh zadania na dvoch A3 formátoch. Formát B0 v mierke 1:7 500 bude vyžadovaný od účastníkov 2. kola.

  Porota sa takto rozhodla, aby neprimerane nezaťažovala účastníkov už v 1. kole.

   

  Otázka 10:

  Predkladajú sa v prvom kole grafické dokumenty neanonymne = označené menom uchádzača? Alebo
  majú byť referencie a ideový návrh na predpísaných A3 formátoch neoznačené?

   

  Odpoveď 10:

  Všetky dokumenty môžete predkladať neanonymne, teda s uvedením Vašej identity ako
  účastníka.

   

  Zároveň oznamujeme záujemcom rozhodnutie poroty o predĺžení lehoty predkladania v 1. kole na 10.06.2021 do 16:00 hod. Uvádzame upravené termíny podľa kapitoly 14. súťažných podmienok:

   

  14.1.      zverejnenie výzvy:                                                                         30.03.2021

  14.2.      otázky možno pokladať do (odporúčaná lehota):           03.05.2021          03.06.2021

  14.3.      LEHOTA PREDKLADANIA – 1. KOLO:                                       10.05.2021          10.06.2021 do 16:00

  emailom na info@obstarame.sk

  14.4.      hodnotiace zasadnutie poroty:                                                               do 14 dní po dátume pre odovzdanie

  14.5.      oznámenie výsledkov:                                                                 do 3 dní po vyhodnotení porotou

  14.6.      LEHOTA PREDKLADANIA ROZPRACOVANÝCH NÁVRHOV – 2. KOLO, 1. FÁZA:

  06.07.2021 do 12:00 (predpoklad)

  26.08.2021 do 12:00 (predpoklad)

  emailom na info@obstarame.sk

  14.7.      LEHOTA PREZENTÁCIE ROZPRACOVANÝCH NÁVRHOV – 2. KOLO, 1. FÁZA:

  07.07.2021 (predpoklad)

  27.08.2021 (predpoklad)

  14.8.      LEHOTA PREDKLADANIA NÁVRHOV – 2. KOLO, 2. FÁZA:

                                                                                                                               16.09.2021 do 12:00 (predpoklad)

                                                                                                                               19.10.2021 do 12:00 (predpoklad)

  emailom na info@obstarame.sk

  14.9.      LEHOTA PREZENTÁCIE NÁVRHOV – 2. KOLO, 2. FÁZA:   17.09.2021 (predpoklad)

                                                                                                                               20.10.2021

  14.10.    vyplatenie režijných odmien                                                     do 30 dní po oznámení výsledkov

  14.11.    rokovanie s víťazným účastníkom a podpis zmluvy:       31.12.2021 (predpoklad)


Členovia poroty:

prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.

prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.

nezávislá na vyhlasovateľovi, predsedníčka poroty


Ing. arch. Pavel Paňák

Ing. arch. Pavel Paňák

nezávislý na vyhlasovateľovi, autorizovaný architekt AA


Ing. arch. Michal Bogár

Ing. arch. Michal Bogár

nezávislý na vyhlasovateľovi, autorizovaný architekt AA


Ing. Arch. Radomil Kachlík

Ing. Arch. Radomil Kachlík

závislý na vyhlasovateľovi, autorizovaný architekt AA


Ing. Michal Peleš

Ing. Michal Peleš

závislý na vyhlasovateľovi, dopravný inžinier, člen urbanistickej komisie obecného zastupiteľstva

Náhradníci poroty:

Ing. arch. Róbert Bakyta

Ing. arch. Róbert Bakyta

nezávislý na vyhlasovateľovi, autorizovaný architekt AA


Ing. Martina Brunel

Ing. Martina Brunel

závislá na vyhlasovateľovi, krajinná architektka, členka obecného zastupiteľstva

Prizvaní experti poroty:

Mgr. Martin Šveda, PhD.

Mgr. Martin Šveda, PhD.

vedecký pracovník na Geografickom ústave SAV.
dlhodobo sa venuje výskumu suburbanizácie a komplexnej transformácie zázemia postsocialistických miest. Predmetom jeho záujmu sú aj časovo-priestorové aspekty života v urbánnom a suburbánnom prostredí

 

Mgr. Ľubomír Falťan, CSc.

Mgr. Ľubomír Falťan, CSc.

vedúci vedecký pracovník Sociologického ústavu SAV,
celú svoju pracovnú kariéru sa venuje z pohľadu sociológa problematike rozvoja regiónov, miest a vidieckych obcí, cezhraničnej spolupráci a cezhraničných vzťahov a otázkam lokálnej demokracie

LEHOTA PREDKLADANIA – 1. KOLO: 10.05.2021 do 16:00 10.06.2021 do 16:00
Kontakt na sekretára súťaže:

Ing. Branislav Šarmír
obstaráme, s.r.o.
Kupeckého 5, 821 08 Bratislava

info@obstarame.sk
+421 903 299 288, +421 2 5020 1126Výsledky súťaže

Zvíťazil návrh tímu Gogolák + Grasse & Marko and placemakers.
[pdf-embedder url=“https://www.bernolakovo.sk/wp-content/uploads/2021/12/BER_gg-mp_prezentacia-kolo-2_faza-2_211202.pdf“ title=“BER_gg-mp_prezentacia kolo 2_faza 2_211202″]


[pdf-embedder url=“https://www.bernolakovo.sk/wp-content/uploads/2021/12/T.-Hanacek-K.-Fejo-prezentacia-Bernolakovo-2.kolo-2.faza_.pdf“ title=“T. Hanáček & K. Fejo prezentácia Bernolákovo 2.kolo 2.fáza“]


[pdf-embedder url=“https://www.bernolakovo.sk/wp-content/uploads/2021/12/210917_Bernolakovo_FINAL.pdf“]