VÍZIA ROZVOJA OBCE BERNOLÁKOVO

Obec Bernolákovo je satelitným sídlom neďaleko hlavného mesta, čo má zásadný vplyv na jeho charakter. Vidiek v dostupnosti ruchu hlavného mesta prilákal a stále láka nových obyvateľov. Tento fakt spôsobuje dravý a miestami málo koordinovaný rast, sprevádzaný rôznymi (dobre známymi) vedľajšími účinkami.

 

Vedenie obce si preto dalo  za cieľ vniesť do ďalšieho vývoja na 30 rokov koncepciu, ktorá by sa prejavila najmä v územnom pláne.

Cieľom súťaže je preto  návrh ideového plánu rozvoja obce Bernolákovo, ktorý bude bezprostredne použitý ako podkladový materiál pre realizáciu nového územného plánu obce. Autor víťazného návrhu bude spolupracovať so zhotoviteľom územného plánu.

Budúca urbanistická a krajinárska koncepcia rozvoja s dôrazom na charakter jej urbanistickej štruktúry by mala byť primárnou otázkou, ktorú súťažný návrh zodpovie.


 • ZADANIE

 • SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

 • OTÁZKY A ODPOVEDE

  Otázka 1:

  Chcel by som sa opýtať, či v Žiadosti o účasť môžeme predložiť referenciu, ktorá je súťažným
  návrhom z inej obdobnej súťaže.

  Odpoveď 1:

  Áno, porota bude akceptovať referenciu, ktorá bola/je návrhom z inej obdobnej súťaže.

   

  Otázka 2:

  Náš tím je zložený zo študentiek 5.ročníka STU a autorizovaného architekta. Je možnosť predložiť za
  nás, ako študentky, referencie vo forme bakalárskej práce, ktorá je zastrešená autorizovaným
  architektom a urbanistami? Za architekta je potrebné predložiť referencie tiež? Ak áno, stačí ak
  predloží referencie formou predloženia návrhov, ktoré doposiaľ spracoval?

  Odpoveď 2:

  Referencia vo forme bakalárskej práce nie je postačujúca a preto nie je vhodná (má iný rozsah
  a zameranie – verejný priestor námestia – ulice, s prehĺbením o väzby na bezprostredné okolie
  – kontext). Môžete sa však zúčastniť v tíme pod vedením oprávneného účastníka, akým je
  napr. autorizovaný architekt a predložením jeho referencií.


Členovia poroty:

prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.

nezávislá na vyhlasovateľovi, predsedníčka poroty


Ing. arch. Pavel Paňák

nezávislý na vyhlasovateľovi, autorizovaný architekt AA


Ing. arch. Michal Bogár

nezávislý na vyhlasovateľovi, autorizovaný architekt AA


Ing. Arch. Radomil Kachlík

závislý na vyhlasovateľovi, autorizovaný architekt AA


Ing. Michal Peleš

závislý na vyhlasovateľovi, dopravný inžinier, člen urbanistickej komisie obecného zastupiteľstva

Náhradníci poroty:

Ing. arch. Róbert Bakyta

nezávislý na vyhlasovateľovi, autorizovaný architekt AA


Ing. Martina Brunel

závislá na vyhlasovateľovi, krajinná architektka, členka obecného zastupiteľstva

Prizvaní experti poroty:

Mgr. Martin Šveda, PhD.

vedecký pracovník na Geografickom ústave SAV.
dlhodobo sa venuje výskumu suburbanizácie a komplexnej transformácie zázemia postsocialistických miest. Predmetom jeho záujmu sú aj časovo-priestorové aspekty života v urbánnom a suburbánnom prostredí

 

Mgr. Ľubomír Falťan, CSc.

vedúci vedecký pracovník Sociologického ústavu SAV,
celú svoju pracovnú kariéru sa venuje z pohľadu sociológa problematike rozvoja regiónov, miest a vidieckych obcí, cezhraničnej spolupráci a cezhraničných vzťahov a otázkam lokálnej demokracie

LEHOTA PREDKLADANIA – 1. KOLO: 10.05.2021 do 16:00
Kontakt na sekretára súťaže:

Ing. Branislav Šarmír
obstaráme, s.r.o.
Kupeckého 5, 821 08 Bratislava

info@obstarame.sk
+421 903 299 288, +421 2 5020 1126