Oznámenie o prerokovaní – Zmien a doplnkov č.1/2020 Územného plánu obce Bernolákovo

 

Územno-technické nároky občanov reagujúce na spoločenské zmeny značne obmedzili použiteľnosť pôvodnej územno-plánovacej dokumentácie obce.
Zámery rozvoja obce vychádzajú aj z prirodzených potrieb trhového hospodárstva obce a podnikania obyvateľov.

Na základe týchto skutočností Obecný úrad Bernolákovo objednal vypracovanie nového územného plánu sídelného útvaru obce Bernolákovo.

Riešenie územného sídelného útvaru je vymedzené v rámci katastrálneho územia plochami dnešného zastavaného územia obce a k nemu priliehajúcich území navrhnutých pre rozvoj sídla, pričom sú rešpektované záujmy vlastníkov pôdy a ich podnikateľské zámery.

Plošný nárast predstavuje cca 90% pôvodného rozsahu a je navrhnutý do dvoch etáp so zámerom postupného rozširovania obce.

 

Urbanistické štúdie riešení územia

Podrobnejšie riešenia území sú riešené urbanistickými štúdiami na jednotlivé lokality v zmysle platné UPD Bernolákovo.

Zásady možnej zástavby a dostavby v záhradkárskych osadách:
zasady_zahradky (.pdf)

ÚZEMNÝ PLÁN SÍDELNÉHO ÚTVARU /ÚPN-SÚ/ BERNOLÁKOVO júl 1995
UPN-SU-textova-cast (.pdf)

UZNESENIE č.7/95 o schválení ÚPN-SÚ Bernolákovo z 13.12.1995
UPN-SU-uznesenie_7_1995 (.pdf)

Územný plán vrátane zmien a doplnkov
upd-2014-oktober-f-w (.pdf)

Na severnom okraji je navrhnuté zväčšenie územia obce smerom k Poľnohospodárskemu družstvu, kde nová hranica pokračuje hlbšie do územia za štátnou cestou I/61.
Na južnom okraji je prevedený posun pod Trnavskou ulicou a Čiernou vodou do priestoru “Dunajské pole”.
Na západnom okraji zo strany Ivanky pri Dunaji je novonavrhovaná hranica totožná s hranicou katastra Bernolákovo.
Na východnom okraji je hranica navrhovanej zástavby cca 300 m od novonavrhovanej ČOV.

Princip otvárania nových lokalít
priloha_22-10-2006 (.pdf)

 

Zmeny a doplnky Územného plánu obce Bernolákovo

Súčastne platný územný plán obce Bernolákovo bol schválený obecným zastupiteľstvom uznesením číslo 7/95 zo dňa 13.12.1995. Dynamický vývoj sídla si v priebehu posledných rokov vyžiadal prehodnotiť aktuálnosť funkčného riešenia v niektorých lokalitách sídelného útvaru ako i zahrnúť nové vhodné lokality do územného plánu sídelného útvaru Bernolákovo.

 • Zmeny a doplnky č. 2/2014

  Textová správa
  zad-2-2014-00-textova-cast-upn-bernolakovo (.pdf)

  Výkres – Širšie vzťahy
  zad-2-2014-01-sirsie-vztahy.jpg

  Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
  zad-2-2014-02-komplexny-1.jpg

  Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny
  zad-2-2014-05-ochrana-prirody-a-krajiny.jpg

  Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia
  zad-2-2014-06-doprava.jpg

  Výkres riešenia verejného technického vybavenia vodného hospodárstva
  zad-2-2014-07-tech-vyb-vodne-hospodarstvo.jpg

  Výkres riešenia verejného technického vybavenia návrh zásobovania el.energiou a zásobovania plynom a telekomunikácie
  zad-2-2014-08-tech-vyb-elenergie-plyn-telekom.jpg

  Výkres perspektívneho využitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely
  zad-2-2014-12-perspektivne-vyuzitie-pp-lp.jpg

  Uznesenie č.22/8/2014 prijate na 22.riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstav obce Bernolákovo konaného dňa 23.9.2014
  zad-2-2014-uznesenie (.pdf)

   

 • Zmeny a doplnky č. 1/2014

 • Zmeny a doplnky č. 1/2013

 • Zmeny a doplnky č. 1/2012

 • Zmeny a doplnky č. 1/2011

 • Zmeny a doplnky č. 1/2010

 • Zmeny a doplnky č. 3/2009 uznesenie č. 24/5/2010 zo dňa 15. 06. 2010

 • Zmeny a doplnky č. 2/2009 uznesenie č. 22/2/2010 zo dňa 23. 02. 2010

 • Zmeny a doplnky č. 1/2009 uznesenie č. 20/7/2009 zo dňa 15. 12. 2009

 • Zmeny a doplnky č. 1/2008 uznesenie č. 12/4/2008 zo dňa 21. 10. 2008

 • Zmeny a doplnky č. 2/2007 uznesenie č. 6/2/2007 zo dňa 31. 10. 2007

 • Zmeny a doplnky č. 1/2007 uznesenie č. 4/4/2007 zo dňa 27. 06. 2007

 • Zmeny a doplnky č. 1/2006 uznesenie č. 25/3/2006 zo dňa 27.09.2006

 • Zmeny a doplnky č. 2/2004 uznesenie č. 15/12/2004 zo dňa 15.12.2004

 • Zmeny a doplnky č. 1/2004 uznesenie č. 17/8/2005 zo dňa 20.04.2005

 • Zmeny a doplnky č. 1/2002 uznesenie č. 19/9/2002 zo dňa 16.06.2002

Archív – stará webstránka:
http://staryweb.bernolakovo.sk/obecurad/UPD/index.html