Územno-technické nároky občanov reagujúce na spoločenské zmeny značne obmedzili použiteľnosť pôvodnej územno-plánovacej dokumentácie obce.
Zámery rozvoja obce vychádzajú aj z prirodzených potrieb trhového hospodárstva obce a podnikania obyvateľov.

Na základe týchto skutočností Obecný úrad Bernolákovo objednal vypracovanie nového územného plánu sídelného útvaru obce Bernolákovo.

Riešenie územného sídelného útvaru je vymedzené v rámci katastrálneho územia plochami dnešného zastavaného územia obce a k nemu priliehajúcich území navrhnutých pre rozvoj sídla, pričom sú rešpektované záujmy vlastníkov pôdy a ich podnikateľské zámery.

Plošný nárast predstavuje cca 90% pôvodného rozsahu a je navrhnutý do dvoch etáp so zámerom postupného rozširovania obce.

 

Urbanistické štúdie riešení územia

Podrobnejšie riešenia území sú riešené urbanistickými štúdiami na jednotlivé lokality v zmysle platné UPD Bernolákovo.

Zásady možnej zástavby a dostavby v záhradkárskych osadách:
zasady_zahradky (.pdf)

ÚZEMNÝ PLÁN SÍDELNÉHO ÚTVARU /ÚPN-SÚ/ BERNOLÁKOVO júl 1995
UPN-SU-textova-cast (.pdf)

UZNESENIE č.7/95 o schválení ÚPN-SÚ Bernolákovo z 13.12.1995
UPN-SU-uznesenie_7_1995 (.pdf)

Územný plán vrátane zmien a doplnkov
upd-2014-oktober-f-w (.pdf)

Na severnom okraji je navrhnuté zväčšenie územia obce smerom k Poľnohospodárskemu družstvu, kde nová hranica pokračuje hlbšie do územia za štátnou cestou I/61.
Na južnom okraji je prevedený posun pod Trnavskou ulicou a Čiernou vodou do priestoru „Dunajské pole“.
Na západnom okraji zo strany Ivanky pri Dunaji je novonavrhovaná hranica totožná s hranicou katastra Bernolákovo.
Na východnom okraji je hranica navrhovanej zástavby cca 300 m od novonavrhovanej ČOV.

Princip otvárania nových lokalít
priloha_22-10-2006 (.pdf)

 

Zmeny a doplnky Územného plánu obce Bernolákovo

Súčastne platný územný plán obce Bernolákovo bol schválený obecným zastupiteľstvom uznesením číslo 7/95 zo dňa 13.12.1995. Dynamický vývoj sídla si v priebehu posledných rokov vyžiadal prehodnotiť aktuálnosť funkčného riešenia v niektorých lokalitách sídelného útvaru ako i zahrnúť nové vhodné lokality do územného plánu sídelného útvaru Bernolákovo.

Archív – stará webstránka:
http://staryweb.bernolakovo.sk/obecurad/UPD/index.html