Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
určuje podmienky rokovania poslancov na zasadnutiach OZ
22.6.2015

požiarny poriadok
organizácia a fungovanie požiarnej ochrany v obci
29.9.2004

 

Organizačný poriadok Obecného úradu
upravuje organizáciu obecného úradu jeho pôsobnosť a pôsobnosť jeho jednotlivých organizačných zložiek
25.9.2017

 

Registratúrny poriadok Obecného úradu Bernolákovo
Registratúrny plán
Registratúrny poriadok na správu registratúry a registratúrny plán, ktoré sú prílohou tejto Smernice sa vzťahujú na činnosť všetkých organizačných útvarov Obecného úradu v Bernolákove.

 

Zásady odmeňovania poslancov
upravuje odmenu pre poslancov obecného zastupiteľstva, predsedom a členom komisií za výkon ich činnosti

 

Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva v Bernolákove
upravuje postup rokovania prvého zasadania obecného zastupiteľstva, pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva,  najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných  nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia prijatých uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa miestnej samosprávy.
8.3.2006

 

Organizačný poriadok Obecnej polície Bernolákovo
vymedzuje hlavné úlohy obecnej polície, jej organizáciu, práva a povinnosti zamestnancov, ustanovuje vnútorné organizačné členenie, rozsah oprávnení a zodpovednosti nadriadených, pôsobnosť a vzájomné vzťahy organizačných útvarov.
22.2.2022

 

Prevádzkový poriadok Športového areálu Jána Popluhára
Prevádzkový poriadok   športových ihrísk, zariadení a prevádzkovej budovy Športového areálu Jána Popluhára na Hlbokej ulici č.10/A v Bernolákove.
25.7.2007

Pracovný poriadok

Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva

Novela Rokovacieho poriadku komisií Obecného zastupiteľstva