Dočasná kontrolná komisia stavu a činnosti Obecnej polície v Bernolákove (zriadená uznesením obecného zastupiteľstva č. 17/2/2023)

Predseda: JUDr. Katarína Burešová

Členovia: Ing. Martina Brunel, JUDr. Katarína Burešová, Marek Jakubovič, JUDr. Ing. Michal Bartók, Ing. Miroslav Michelík, Mgr. Iva Pipíšková, Ing. Rastislav Požár

Náplň činnosti:

 • požaduje vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa stavu a činnosti Obecnej polície v súlade s platnými právnymi predpismi upravujúcimi vecnú príslušnosť poslancov obecného zastupiteľstva

 

Komisia pre financie a rozpočet

1. zasadnutie Komisie pre financie a rozpočet
2. zasadnutie Komisie pre financie a rozpočet
3. zasadnutie Komisie pre financie a rozpočet

 

Náplň činnosti:

 • spolupôsobí pri  príprave a tvorbe rozpočtu v nadväznosti na PHSR obce,
 • spolupôsobí pre úprave všeobecne záväzných nariadení obce týkajúcich  sa poskytovania dotácií a príspevkov,
 • navrhuje určenie prioritných investičných a neinvestičných aktivít,
 • spolupôsobí pri prijatí opatrení k zosúladeniu rozpočtu a programového rozpočtu obce,
 • komunikuje s odbornými komisiami obecného zastupiteľstva v zmysle požiadaviek  na  rozpočet za jednotlivé oblasti,
 • spolupracuje s  hlavnou kontrolórkou obce pri prijímaní a navrhovaní opatrení v súvislosti s hospodárením obce, tvorbou rozpočtu a odstraňovaním zistení z vykonaných kontrol.

 

Predseda: Ing. Rastislav Požár

Členovia: JUDr. Ing. Michal Bartók, Mgr. Peter Zámocký, Marek Jakubovič, Ing. Martin Berčík, Mgr. Iva Pipíšková

Zapisovateľ: Ing. Katarína Kiššová

Členovia aktivisti: Adam Otiepka, Tomáš Perďoch, Linda Voláriková


 

Komisia na ochranu verejného záujmu

(podľa ústavného zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov)

 

Náplň činnosti:

 • prijíma písomné oznámenia v rozsahu Ústavného zákona od starostu obce,
 • v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutej osoby vysvetlenie,
 • podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa osobitného predpisu na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení,
 • sprístupňuje informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom o slobodnom prístupe k informáciám,
 • predkladá návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, skúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
 • kontroluje dodržiavanie príslušných ustanovení Ústavného zákona.

 

(poznámka: v súlade s Ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obecné zastupiteľstvo zriaďuje osobitnú komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, táto komisia je zložená výlučne z poslancov obecného zastupiteľstva. V komisii musí mať po jednom zástupcovi každá politická strana, alebo hnutie zastúpené v obecnom zastupiteľstve. Ak sú v obecnom zastupiteľstve nezávislí kandidáti, musia mať v komisii jedného zástupcu.)

 

 

Predseda: Ing. Miroslav Michelík

Členovia: Ing. Martin Berčík, Radovan Hanic

Zapisovateľ: Juraj Vida


 

Komisia  pre vzdelávanie, kultúru a voľnočasové aktivity

 

1. zasadnutie Komisie pre vzdelávanie, kultúru a voľnočasové aktivity
2. zasadnutie Komisie pre vzdelávanie, kultúru a voľnočasové aktivity
3. zasadnutie Komisie pre vzdelávanie, kultúru a voľnočasové aktivity

Náplň činnosti:

 • spolupôsobí pri posúdení možností vzniku spoločného školského úradu v rámci medziobecnej spolupráce,
 • spolupôsobí pri riešení problematiky a navrhovaní opatrení v oblasti predprimárneho a primárneho vzdelávania v kompetencii obce, základnej umeleckej školy a voľnočasových aktivít,  možností celoživotného vzdelávania,
 • navrhuje opatrenia v záujme  ochrany kultúrnych pamiatok v obci a organizovania kultúrnych podujatí,
 • spolupôsobí pri tvorbe zásobníku názvov, resp. názvoslovných určení nových lokalít ulíc a pod.,
 • posudzuje možnosti medziobecnej spolupráce v oblasti  kultúry a cestovného ruchu,
 • oboznamuje sa s rozpočtom obce, investičnými zámermi a aktivitami v oblasti školstva, kultúry, cestovného ruchu a voľnočasových aktivít a podieľa sa na tvorbe podkladov pre ich návrh z hľadiska svojej pôsobnosti.

 

Predseda: Ing. Martina Brunel

Členovia: Ing. Rastislav Požár, Katarína Koporcová, MUDr. Michaela Mulera, Marek Jakubovič

Zapisovateľ: Ing. Jana Jarová

Členovia aktivisti: Mgr. Michaela Matejková, JUDr. Juraj Ďorko, PhD., Jana Takács Horníčková


 

Komisia správy a hospodárenia s majetkom obce

 

1. zasadnutie Komisie správy a hospodárenia s majetkom obce
2. zasadnutie Komisie správy a hospodárenia s majetkom obce

Náplň činnosti:

 • spolupôsobí pri tvorbe Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce,
 • spolupôsobí pri tvorbe cenovej mapy nájmov,
 • oboznamuje sa s rozpočtom obce, investičnými zámermi a aktivitami v oblasti správy  a hospodárenia s majetkom obce a podieľa sa na tvorbe podkladov pre ich návrh  z hľadiska svojej pôsobnosti,
 • vyjadruje sa k hospodáreniu s majetkom obce v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
 • určuje strategický majetok obce,
 • vyjadruje sa k žiadostiam o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení v obci,
 • predkladá stanoviská k odborným materiálom predkladanými inými orgánmi verejnej správy z hľadiska svojej pôsobnosti,
 • vyjadruje sa k stavu, výstavbe, rekonštrukcii, údržbe dopravných stavieb, miestnych komunikácií, parkovísk a chodníkov, vrátane dopravného značenia, a čistenia,  navrhuje opatrenia a dáva návrhy na zlepšenie existujúceho stavu,
 • odporúča riešenia v oblasti verejného osvetlenia, zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd, a iné.

 

Predseda: JUDr. Katarína Burešová

Členovia: Ing. Martina Brunel, MUDr. Michaela Mulera, Ing. Michal Peleš

Zapisovateľ: Mgr. Marianna Horáčková

Členovia aktivisti: Ing. Mária Frindrichová


 

Komisia pre komunitné plánovanie a bytovú politiku

1. zasadnutie Komisie pre komunitné plánovanie a bytovú politiku
2. zasadnutie Komisie pre komunitné plánovanie a bytovú politiku
3. zasadnutie Komisie pre komunitné plánovanie a bytovú politiku

Náplň činnosti:

 • spolupôsobí pri vytváraní  podmienok na zabezpečenia a priame poskytovanie sociálnych služieb v kompetencii obce, vytváraní podmienok na realizovanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v pôsobnosti obce, vytváraní podmienok pre realizovanie inštitútu náhradného príjemcu dávok v zmysle zákona o hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok,
 • posudzuje potrebu zavedenia nových sociálnych služieb,
 • posudzuje nároky občanov na pridelenie nájomného a sociálneho bývania v zmysle právnych záväzkov obce,
 • spolupôsobí pri vytváraní podmienok pre rozvoj komunitných služieb a vyhodnocovaní komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb,
 • spolupracuje so subjektmi pôsobiacimi na územní obce v oblasti sociálnej pomoci, sociálnych služieb a charity,
 • oboznamuje sa s rozpočtom obce, investičnými zámermi a aktivitami v oblasti sociálnej pomoci a podieľa sa na tvorbe podkladov pre ich návrh z hľadiska svojej pôsobnosti.

 

Predseda: Mgr. Iva Pipíšková

Členovia: Katarína Koporcová, MUDr. Michaela Mulera, JUDr. Katarína Burešová

Zapisovateľ: Mgr. Štefan Turinič

Členovia aktivisti: MUDr. Zlatica Buzgovičová, Mgr. Lenka Boršová, Mgr. Beatrix Hippová


 

Komisia životného prostredia a odpadového hospodárstva

 

1. zasadnutie Komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva
2. zasadnutie Komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva
3. zasadnutie Komisie životného prostredia a odpadového hospodárstva

Náplň činnosti:

– vyjadrovať sa k návrhom koncepčných a strategických  dokumentov obce v oblasti ochrany životného prostredia a odpadového  hospodárstva, s cieľom vytvárať podmienky efektívnejšieho spôsobu likvidácie odpadov na území obce, navrhovať riešenia zberu odpadu a stojísk na uloženie odpadu  na území obce,

– vyjadrovať sa k príprave a vydávaniu všeobecne záväzných nariadeniam obce, ktoré sa dotýkajú oblasti životného prostredia a odpadového hospodárstva,

–  iniciovať vypracovanie a podieľať sa na spracovaní návrhov na ochranu podzemných vôd a zdrojov pitnej vody,  navrhovať  zmeny Plánu odpadového hospodárstva obce, MUSES, Hlukovej mapy, dopravného generelu a dokumentu starostlivosti o dreviny a pod. ,

–  iniciovať spoluprácu s obcami a regiónom ako aj ďalšími subjektami pôsobiacimi v oblasti ochrany  ŽP a odpadového hospodárstva, spolupracovať s dotknutými orgánmi a občianskymi združeniami aktívnymi v oblasti životného prostredia a ekológie,

–  vyvíjať iniciatívu na vytváranie verejnej zelene, parkov a podpora pri vyhľadávaní pozemkov na území obce, ktoré by obec mohla využiť ako verejný priestor pre rekreáciu a šport,  vyjadrovať sa k pracovným návrhom a projektom sadovníckych úprav realizovaných obcou, ako aj k zriadeniu alebo zrušeniu alebo úprave pohrebísk na území obce a k ich správe,

–  vyjadrovať sa k zmenám a doplnkom schváleného územného plánu a k návrhu nového územného plánu obce  ako aj sa  vyjadrovať sa k stavebnej činnosti, pri ktorej dochádza k zásahom do zelene, záberom plôch zelene a pri ktorej dôjde k poškodeniu jednotlivých prvkov zelene, upozorňovať na prípady zanedbávania ochrany poľnohospodárskej pôdy,

– zaoberať sa podnetmi a návrhmi občanov obce v oblasti životného prostredia a ekológie a prijímať, resp. navrhovať spôsoby ich riešenia

– vyjadrovať sa k rozhodnutiu o výbere pozemkov na kúpu do vlastníctva obce

– vyjadrovať sa k povoľovaniu informačných, reklamných a propagačných zariadení, umiestnených na miestach viditeľných z verejných priestorov

– vyhlasovať a vyhodnocovať súťaže v oblasti životného prostredia, ktoré stimulujú občanov obce k pozitívnemu vzťahu k životnému prostrediu a k ochrane a tvorbe životného prostredia v obci.

 

Predseda: Ing. Michal Peleš za koalíciu politických strán

Členovia: Marek Jakubovič, Ing. Martina Brunel

Zapisovateľ: Mgr. Michal Opálený

Členovia aktivisti: Linda Horná, Ivana Kocka


 

Komisia výstavby

 

1. zasadnutie Komisie výstavby
3. zasadnutie Komisie výstavby

Náplň činnosti:

 

 • podieľa sa na tvorbe nového územného plánu obce s dôrazom na zapojenie širokého okruhu odborníkov a to v rámci zabezpečenia celého procesu, od prerokovania čiastkových opatrení až po prijatie územného plánu ako celku,
 • zameria sa na navrhovanie opatrení v oblastiach  výstavby, odpadového hospodárstva, dopravy, parkovacej politiky a iných súvisiacich oblastí,
 • oboznamuje sa s rozpočtom obce, investičnými zámermi obce a podieľa sa na tvorbe podkladov pre ich návrh z hľadiska svojej pôsobnosti.

 

Predseda: Ing. Martin Berčík

Členovia: Ing. Martina Brunel, Ing. Miroslav Michelík, JUDr. Ing. Michal Bartók, Radovan Hanic

Zapisovateľ: Ing. Helena Senková

Členovia aktivisti: Ing. Pavol Lauro, Ing. Ivan Jurča, Ing. arch. Tomáš Sabin, Dagmar Príkopská