Obecné zastupiteľstvo určilo zloženie komisií z radov poslancov:

Komisia na ochranu verejného záujmu

(podľa ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov)

Náplň činnosti:

 • prijíma písomné oznámenia v rozsahu Ústavného zákona od starostu obce,
 • v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutej osoby vysvetlenie,
 • podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa osobitného predpisu na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení,
 • sprístupňuje informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom o slobodnom prístupe k informáciám,
 • predkladá návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, skúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
 • kontroluje dodržiavanie príslušných ustanovení Ústavného zákona.

(poznámka: v súlade s Ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obecné zastupiteľstvo zriaďuje osobitnú komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, táto komisia je zložená výlučne z poslancov obecného zastupiteľstva. V komisii musí mať po jednom zástupcovi každá politická strana, alebo hnutie zastúpené v obecnom zastupiteľstve. Ak sú v obecnom zastupiteľstve nezávislí kandidáti, musia mať v komisii jedného zástupcu.)

Obsadenie:

Predseda: Kristián Babic

Členovia: Katarína Koporcová, Ing. Miroslav Michelík

 

Komisia pre financie a rozpočet

Náplň činnosti:

 • spolupôsobí pri  príprave a tvorbe rozpočtu v nadväznosti na PHSR obce,
 • spolupôsobí pre úprave všeobecne záväzných nariadení obce týkajúcich  sa poskytovania dotácií a príspevkov,
 • navrhuje určenie prioritných investičných a neinvestičných aktivít,
 • spolupôsobí pri prijatí opatrení k zosúladeniu rozpočtu a programového rozpočtu obce,
 • komunikuje s odbornými komisiami obecného zastupiteľstva v zmysle požiadaviek  na  rozpočet za jednotlivé oblasti,
 • spolupracuje s  hlavnou kontrolórkou obce pri prijímaní a navrhovaní opatrení v súvislosti s hospodárením obce, tvorbou rozpočtu a odstraňovaním zistení z vykonaných kontrol.

Obsadenie:

Predseda: Ing. Alexander Molnár

Členovia:   Mgr. Iva Pipíšková, Ing. Rastislav Požár

1. zasadnutie Komisie pre financie a rozpočet
2. zasadnutie Komisie pre financie a rozpočet
3. zasadnutie Komisie pre financie a rozpočet
4. zasadnutie Komisie pre financie a rozpočet

 

Komisia pre tvorbu nového územného plánu obce

Náplň činnosti:

 • podieľa sa na tvorbe nového územného plánu obce s dôrazom na zapojenie širokého okruhu odborníkov a to v rámci zabezpečenia celého procesu, od prerokovania čiastkových opatrení až po prijatie územného plánu ako celku,
 • zameria sa na navrhovanie opatrení v oblastiach  výstavby, životného  prostredia, odpadového hospodárstva, dopravy, parkovacej politiky a iných súvisiacich oblastí,
 • oboznamuje sa s rozpočtom obce, investičnými zámermi obce a podieľa sa na tvorbe podkladov pre ich návrh z hľadiska svojej pôsobnosti.

Obsadenie:

Predseda: Bc. Miroslav Turenič

Členovia:    Ing. Michal Peleš, Radovan Hanic, Ing. Martina Brunel, Kristián Babic, Ing. Miroslav Michelík

1. zasadnutie Komisia pre tvorbu nového územného plánu 1
2. zasadnutie Komisia pre tvorbu nového územného plánu 2
3. zasadnutie Komisie pre tvorbu územného plánu 3
4. zasadnutie Komisia pre tvorbu územného plánu 4
5. zasadnutie Komisia pre tvorbu územného plánu

Komisia správy a hospodárenia s majetkom obce

Náplň činnosti:

 • spolupôsobí pri tvorbe Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce,
 • spolupôsobí pri tvorbe cenovej mapy nájmov,
 • oboznamuje sa s rozpočtom obce, investičnými zámermi a aktivitami v oblasti správy  a hospodárenia s majetkom obce a podieľa sa na tvorbe podkladov pre ich návrh  z hľadiska svojej pôsobnosti,
 • vyjadruje sa k hospodáreniu s majetkom obce v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
 • určuje strategický majetok obce,
 • vyjadruje sa k žiadostiam o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení v obci,
 • predkladá stanoviská k odborným materiálom predkladanými inými orgánmi verejnej správy z hľadiska svojej pôsobnosti,
 • vyjadruje sa k stavu, výstavbe, rekonštrukcii, údržbe dopravných stavieb, miestnych komunikácií, parkovísk a chodníkov, vrátane dopravného značenia, a čistenia,  navrhuje opatrenia a dáva návrhy na zlepšenie existujúceho stavu,
 • odporúča riešenia v oblasti verejného osvetlenia, zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd, a iné.

Obsadenie:

Predsedníčka: Kristián Babic

Členovia: Katarína Donáthová, Gabriel Szöke, Ing. arch. Ivan Podoba

1. zasadnutie Komisie správy a hospodárenia s majetkom

 

Komisia pre vzdelávania, kultúru a voľnočasové aktivity

Náplň činnosti:

 • spolupôsobí pri posúdení možností vzniku spoločného školského úradu v rámci medziobecnej spolupráce,
 • spolupôsobí pri riešení problematiky a navrhovaní opatrení v oblasti predprimárneho a primárneho vzdelávania v kompetencii obce, základnej umeleckej školy a voľnočasových aktivít,  možností celoživotného vzdelávania,
 • navrhuje opatrenia v záujme  ochrany kultúrnych pamiatok v obci a organizovania kultúrnych podujatí,
 • spolupôsobí pri tvorbe zásobníku názvov, resp. názvoslovných určení nových lokalít ulíc a pod.,
 • posudzuje možnosti medziobecnej spolupráce v oblasti  kultúry a cestovného ruchu,
 • oboznamuje sa s rozpočtom obce, investičnými zámermi a aktivitami v oblasti školstva, kultúry, cestovného ruchu a voľnočasových aktivít a podieľa sa na tvorbe podkladov pre ich návrh z hľadiska svojej pôsobnosti.

Obsadenie:

Predsedníčka: Mgr. Lucia Kancírová

Členovia:  JUDr. Katarína Burešová, Ing. Rastislav Požár, Ing. Martina Brunel, Katarína Koporcová

 

Komisia pre komunitné plánovanie a bytovú politiku

Náplň činnosti:

 • spolupôsobí pri vytváraní  podmienok na zabezpečenia a priame poskytovanie sociálnych služieb v kompetencii obce, vytváraní podmienok na realizovanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v pôsobnosti obce, vytváraní podmienok pre realizovanie inštitútu náhradného príjemcu dávok v zmysle zákona o hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok,
 • posudzuje potrebu zavedenia nových sociálnych služieb,
 • posudzuje nároky občanov na pridelenie nájomného a sociálneho bývania v zmysle právnych záväzkov obce,
 • spolupôsobí pri vytváraní podmienok pre rozvoj komunitných služieb a vyhodnocovaní komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb,
 • spolupracuje so subjektmi pôsobiacimi na územní obce v oblasti sociálnej pomoci, sociálnych služieb a charity,
 • oboznamuje sa s rozpočtom obce, investičnými zámermi a aktivitami v oblasti sociálnej pomoci a podieľa sa na tvorbe podkladov pre ich návrh z hľadiska svojej pôsobnosti.

Obsadenie:

Predsedníčka: Mgr. Iva Pipíšková

Členovia: Katarína Donáthová, Katarína Koporcová

1. zasadnutie Komisie pre komunitné plánovanie a bytovú politiku
2. zasadnutie Komisia pre komunitné plánovanie a bytovú politiku
3. zasadnutie Komisie pre komunitné plánovanie a bytovú politiku
4. zasadnutie Komisie pre komunitné plánovanie a bytovú politiku