Obecné zastupiteľstvo dňa 3.12.2018 schválilo zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve, ich náplne činnosti, predsedov a členov z radov poslancov uznesením č. 8/2018.

Komisia na ochranu verejného záujmu

(podľa ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov)

Náplň činnosti:

 • prijíma písomné oznámenia v rozsahu Ústavného zákona od starostu obce,
 • v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutej osoby vysvetlenie,
 • podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa osobitného predpisu na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení,
 • sprístupňuje informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom o slobodnom prístupe k informáciám,
 • predkladá návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, skúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
 • kontroluje dodržiavanie príslušných ustanovení Ústavného zákona.

(poznámka: v súlade s Ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obecné zastupiteľstvo zriaďuje osobitnú komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, táto komisia je zložená výlučne z poslancov obecného zastupiteľstva. V komisii musí mať po jednom zástupcovi každá politická strana, alebo hnutie zastúpené v obecnom zastupiteľstve. Ak sú v obecnom zastupiteľstve nezávislí kandidáti, musia mať v komisii jedného zástupcu.)

Obsadenie:

Predseda: Kristián Babic

Členovia: Katarína Koporcová, Ing. Miroslav Michelík

1. Zasadnutie Komisie na ochranu verejného záujmu
2. Zasadnutie Komisie na ochranu verejného záujmu
3. Zasadnutie Komisie na ochranu verejného záujmu

Komisia pre financie a rozpočet

Náplň činnosti:

 • spolupôsobí pri  príprave a tvorbe rozpočtu v nadväznosti na PHSR obce,
 • spolupôsobí pre úprave všeobecne záväzných nariadení obce týkajúcich  sa poskytovania dotácií a príspevkov,
 • navrhuje určenie prioritných investičných a neinvestičných aktivít,
 • spolupôsobí pri prijatí opatrení k zosúladeniu rozpočtu a programového rozpočtu obce,
 • komunikuje s odbornými komisiami obecného zastupiteľstva v zmysle požiadaviek  na  rozpočet za jednotlivé oblasti,
 • spolupracuje s  hlavnou kontrolórkou obce pri prijímaní a navrhovaní opatrení v súvislosti s hospodárením obce, tvorbou rozpočtu a odstraňovaním zistení z vykonaných kontrol.

Obsadenie:

Predseda – Ing. Alexander Molnár

Členovia: Mgr. Iva Pipíšková, Ing. Rastislav Požár, Linda Voláriková, Tomáš Perďoch, Ing. Katarína Kiššová, Ing. Emília Biznárová

1. zasadnutie Komisie pre financie a rozpočet
2. zasadnutie Komisie pre financie a rozpočet
3. zasadnutie Komisie pre financie a rozpočet
4. zasadnutie Komisie pre financie a rozpočet
5. zasadnutie Komisie pre financie a rozpočet
6. zasadnutie Komisie pre financie a rozpočet
7. zasadnutie Komisie pre rozpočet a financie
8. zasadnutie Komisie pre rozpočet a financie
9. Zasadnutie Komisie pre financie a rozpočet
10. zasadnutie Komisie pre rozpočet a financie
11. Zasadnutie Komisie pre rozpočet a financie
12. zasadnutie Komisie pre financie a rozpočet
13. zasadnutie Komisie pre financie a rozpočet
14. zasadnutie Komisie pre financie a rozpočet
15. zasadnutie Komisie pre financie a rozpočet
16. zasadnutie Komisie pre financie a rozpočet
17. zasadnutie Komisie pre financie a rozpočet
18. zasadnutie Komisie pre financie a rozpočet
19. zasadnutie Komisie pre financie a rozpočet
20. zasadnutie Komisie pre financie a rozpočet

Komisia pre tvorbu nového územného plánu obce

Náplň činnosti:

 • podieľa sa na tvorbe nového územného plánu obce s dôrazom na zapojenie širokého okruhu odborníkov a to v rámci zabezpečenia celého procesu, od prerokovania čiastkových opatrení až po prijatie územného plánu ako celku,
 • zameria sa na navrhovanie opatrení v oblastiach  výstavby, životného  prostredia, odpadového hospodárstva, dopravy, parkovacej politiky a iných súvisiacich oblastí,
 • oboznamuje sa s rozpočtom obce, investičnými zámermi obce a podieľa sa na tvorbe podkladov pre ich návrh z hľadiska svojej pôsobnosti.

Obsadenie:

Predseda – Ing. Martina Brunel

Členovia: Radovan Hanic, Ing. Miroslav Michelík, Mgr. Gabriel Szöke, Ing. Ivan Jurča, Ing. arch. Radovan Kachlík, Ing. arch. Tomáš Sabin

Zapisovateľ: Mgr. Michal Opálený

1. zasadnutie Komisia pre tvorbu nového územného plánu 1
2. zasadnutie Komisia pre tvorbu nového územného plánu 2
3. zasadnutie Komisie pre tvorbu územného plánu 3
4. zasadnutie Komisia pre tvorbu územného plánu 4
5. zasadnutie Komisia pre tvorbu územného plánu
6. zasadnutie Komisie pre tvorbu nového územného plánu
7. zasadnutie Komisie pre tvorbu nového uzemného plánu
8. zasadnutie Komisie pre tvorbu nového územného plánu
9. Zasadnutie Komisie pre tvorbu nového územného plánu
10. Zasadnutie Komisie pre tvorbu nového územného plánu
11. Zasadnutie Komisie pre tvorbu nového územného plánu
12. Zasadnutie Komisie pre tvorbu nového územného plánu
13. Zasadnutie Komisie pre tvorbu nového územného plánu
14. Zasadnutie Komisie pre tvorbu nového územného plánu
15. zasadnutie Komisie pre tvorbu nového územného plánu
16. Zasadnutie Komisie pre tvorbu nového územného plánu
17. zasadnutie Komisie pre tvorbu nového územného plánu
18. zasadnutie Komisie pre tvorbu nového územného plánu
19. zasadnutie Komisie pre tvorbu nového územného plánu
20. zasadnutie Komisie pre tvorbu nového územného plánu
Výstup z Komisie pre tvorbu nového územného plánu k investičnému zámeru za Shellkou
21. zasadnutie Komisie pre tvorbu nového územného plánu
22. zasadnutie Komisie pre tvorbu nového územného plánu

Komisia správy a hospodárenia s majetkom obce

Náplň činnosti:

 • spolupôsobí pri tvorbe Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce,
 • spolupôsobí pri tvorbe cenovej mapy nájmov,
 • oboznamuje sa s rozpočtom obce, investičnými zámermi a aktivitami v oblasti správy  a hospodárenia s majetkom obce a podieľa sa na tvorbe podkladov pre ich návrh  z hľadiska svojej pôsobnosti,
 • vyjadruje sa k hospodáreniu s majetkom obce v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
 • určuje strategický majetok obce,
 • vyjadruje sa k žiadostiam o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení v obci,
 • predkladá stanoviská k odborným materiálom predkladanými inými orgánmi verejnej správy z hľadiska svojej pôsobnosti,
 • vyjadruje sa k stavu, výstavbe, rekonštrukcii, údržbe dopravných stavieb, miestnych komunikácií, parkovísk a chodníkov, vrátane dopravného značenia, a čistenia,  navrhuje opatrenia a dáva návrhy na zlepšenie existujúceho stavu,
 • odporúča riešenia v oblasti verejného osvetlenia, zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd, a iné.

Obsadenie:

Predseda – JUDr. Katarína Burešová

Členovia: Mgr. Gabriel Szöke, Mgr. Kristián Babic, Ing. Martina Brunel

Zapisovateľ: Erik Mihalský

1. zasadnutie Komisie správy a hospodárenia s majetkom
2. zasadnutie Komisie správy a hospodárenia s majetkom obce
3. zasadnutie Komisie správy a hospodárenia s majetkom obce
4. zasadnutie Komisie správy a hospodárenia s majetkom obce
5. zasadnutie Komisie správy a hospodárenia s majetkom obce
6. zasadnutie Komisie správy a hospodárenia s majetkom obce
8. zasadnutie Komisie správy a hospodárenia s majetkom obce
9. Zasadnutie Komisie správy a hospodárenia s majetkom obce
10. Zasadnutie Komisie správy a hospodárenia s majetkom obce
11. Zasadnutie Komisie správy a hospodárenia s majetkom obce

 

Komisia  pre vzdelávania, kultúru a voľnočasové aktivity

Náplň činnosti:

 • spolupôsobí pri posúdení možností vzniku spoločného školského úradu v rámci medziobecnej spolupráce,
 • spolupôsobí pri riešení problematiky a navrhovaní opatrení v oblasti predprimárneho a primárneho vzdelávania v kompetencii obce, základnej umeleckej školy a voľnočasových aktivít,  možností celoživotného vzdelávania,
 • navrhuje opatrenia v záujme  ochrany kultúrnych pamiatok v obci a organizovania kultúrnych podujatí,
 • spolupôsobí pri tvorbe zásobníku názvov, resp. názvoslovných určení nových lokalít ulíc a pod.,
 • posudzuje možnosti medziobecnej spolupráce v oblasti  kultúry a cestovného ruchu,
 • oboznamuje sa s rozpočtom obce, investičnými zámermi a aktivitami v oblasti školstva, kultúry, cestovného ruchu a voľnočasových aktivít a podieľa sa na tvorbe podkladov pre ich návrh z hľadiska svojej pôsobnosti.

Obsadenie:

Predseda – Ing. Martina Brunel

Členovia: Ing. Rastislav Požár Katarína Koporcová, Ing. Emília Biznárová, Mgr. Lucia Kancírová, Ing. Barbara Hajachová

1. Zasadnutie Komisie pre vzdelávanie, kultúru a voľnočasové aktivity
2. Zasadnutie Komisie pre vzdelávanie, kultúru a voľnočasové aktivity
3. Zasadnutie Komisie pre vzdelávanie, kultúru a voľnočasové aktivity
4. Zasadnutie Komisie pre vzdelávanie, kultúru a voľnočasové aktivity
5. Zasadnutie Komisie pre vzdelávanie, kultúru a voľnočasové aktivity
7. Zasadnutie Komisie pre vzdelávanie, kuktúru a voľnočasové aktivity
8. zasadnutie Komisie pre vzdelávanie, kultúru a voľnočasové aktivity
9. zasadnutie Komisie pre vzdelávanie, kultúru a voľnočasové aktivity
10. zasadnutie Komisie pre vzdelávanie, kultúru a voľnočasové aktivity
11. zasadnutie Komisie pre vzdelávanie, kultúru a voľnočasové aktivity
12. zasadnutie Komisie pre vzdelávanie, kultúru a voľnočasové aktivity
Príloha k zápisnici -komisia VKVA 25.11.2021
13. zasadnutie Komisie pre vzdelávanie, kultúru a voľnočasové aktivity

Komisia pre komunitné plánovanie a bytovú politiku

Náplň činnosti:

 • spolupôsobí pri vytváraní  podmienok na zabezpečenia a priame poskytovanie sociálnych služieb v kompetencii obce, vytváraní podmienok na realizovanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v pôsobnosti obce, vytváraní podmienok pre realizovanie inštitútu náhradného príjemcu dávok v zmysle zákona o hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok,
 • posudzuje potrebu zavedenia nových sociálnych služieb,
 • posudzuje nároky občanov na pridelenie nájomného a sociálneho bývania v zmysle právnych záväzkov obce,
 • spolupôsobí pri vytváraní podmienok pre rozvoj komunitných služieb a vyhodnocovaní komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb,
 • spolupracuje so subjektmi pôsobiacimi na územní obce v oblasti sociálnej pomoci, sociálnych služieb a charity,
 • oboznamuje sa s rozpočtom obce, investičnými zámermi a aktivitami v oblasti sociálnej pomoci a podieľa sa na tvorbe podkladov pre ich návrh z hľadiska svojej pôsobnosti.

Obsadenie:

Predseda – Mgr. Iva Pipíšková

Členovia: Katarína Donáthová, Katarína Koporcová, Ľudmila Tokošová, Helena Černayová, Helena Kováčová, Mgr. Lenka Borošová

Zapisovateľ: Mgr. Štefan Turinič

1. zasadnutie Komisie pre komunitné plánovanie a bytovú politiku
2. zasadnutie Komisia pre komunitné plánovanie a bytovú politiku
3. zasadnutie Komisie pre komunitné plánovanie a bytovú politiku
4. zasadnutie Komisie pre komunitné plánovanie a bytovú politiku
5. zasadnutie Komisie pre komunitné plánovanie a bytovú politiku
6. Zasadnutie Komisie pre komunitné plánovanie a bytovú politiku
7. zasadnutie Komisie pre komunitné plánovanie a bytovú politiku
8. zasadnutie Komisie pre komunitné plánovanie a bytovú politku
9. zasadnutie Komisie pre komunitné plánovanie a bytovú politiku
10. zasadnutie Komisie pre komunitné plánovanie a bytovú politiku
11. zasadnutie Komisie pre komunitné plánovanie a bytvoú politiku
12. zasadnutie Komisie pre komunitné plánovanie a bytovú politiku
13. zasadnutie Komisie pre komunitné plánovanie a bytovú politiku
14. zasadnutie Komisie pre komunitné plánovanie a bytovú politiku
15. zasadnutie Komisie pre komunitné plánovanie a bytovú politiku