JUDr. Jana Bezáková

JUDr. Jana Bezáková

hlavná kontrolórka obce

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2022

Dokumenty