DOPRAVNÝ PRIESKUM MOBILITY V BERNOLÁKOVE 18. 6. – 30. 6.

Vedenie obce Bernolákovo pozýva svojich obyvateľov a návštevníkov aby sa zúčastnili anonymného prieskum mobility. Cieľom prieskumu je zmapovanie dopravných potrieb, zvykov a možností obyvateľov a dochádzajúcich do Bernolákova. Prieskum mobility sa vykonáva ako súčasť pripravovaného nového územného plánu obce. Výsledky tohto prieskumu budú podkladom pre analýzu dopravných problémov a lepšie plánovanie dopravy v obci, pre identifikáciu potrebnej infraštruktúry, zlepšenie systému hromadnej dopravy, rozšírenia peších a cyklistických ciest, parkovania a iných opatrení, potrebných vo vašom okolí.

Obec Bernolákovo prosí svojich obyvateľov a návštevníkov, aby sa ankety o stave dopravy a mobility zúčastnili v čo najväčšom počte. Formulár bude sprístupnený na webstránke www.bernolakovo.sk\prieskum dňa 18. 6. Zisťovanie je anonymné, nespracúva žiadne osobné údaje v zmysle § 2 zákona č. 18/2018 Z. z. Zozbierané údaje sú generalizované a výstupy prieskumu sa použijú len pre potreby uvedené vyššie a ich publicitu.

Anonymný prieskum mobility je realizovaný modernou formou – vyplnením dotazníka za domácnosti a ich členov o účeloch denných ciest (práca, škola, nákup, lekár, kultúra, šport…), spôsobe prepravy (pešo, bicyklom, autom, autobusom, vlakom…), parkovaní vozidiel, ako aj požiadavkách občanov na dopravu. Ide o zjednodušený formulár pre účely územného plánovania, založený na projekte BRAWISIMO v cezhraničnom regióne Rakúsko-Slovensko, ktorý už bol otestovaný v mestách Hlohovec, Zlaté Moravce a Nemšová.

CHCEM VYPLNIŤ DOTAZNÍK

 

Za účasť na prieskume ďakujú:

Ing. Peter Rakšányi, dopravný plánovač

Mgr. Richard Červienka, starosta obce Bernolákovo