Vážení občania,

 

dňa 6.11.2021 sa bude konať zber nebezpečného odpadu od 08.00-14.00h na križovatke Hlavná – Trnavská v úrovni ihriska Žihadielko.

Odpady musia byť v pôvodných obaloch, nie je prípustné skladovať nebezpečné odpady v obaloch od potravín a nápojov (PET fľaše, sklenené fľaše, zaváraninové poháre a pod.), ak je odpad v bandaske, musí byť označený obsah priamo na bandaske alebo etikete).

Obaly s obsahom tekutých látok musia byť zaistené tak, aby pri ich preprave a manipulácii nedošlo k prevrhnutiu a vyliatiu ich obsahu.

Nebezpečné odpady (katalógové čísla):

200127 – farby, tlačiarenské farby, lepidlá, živice obsahujúce nebezpečné látky

200126 – oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

200113 – rozpúšťadlá

130208 –  iné motorové, prevodové a mazacie oleje

150202 – absorbenty, filtračné materiály (vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných), handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami

150110 – obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami.

 

Prosíme Vás, aby ste sa na mieste riadili pokynmi kompetentných pracovníkov.

 

Požiadavky na zber nebezpečných odpadov.pdf