Zápis do materských škôl sa uskutoční od 2. do 5. mája 2022.
Povinné predprimárne vzdelávanie si bude musieť plniť dieťa, ktoré dosiahne 5 rokov do 31. 8. 2022.

Bernolákovo ako zriaďovateľ materských škôl bez právnej subjektivity oznamuje informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní.

V zmysle § 28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) bude v školskom roku 2022/2023 musieť plniť povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole každé dieťa, ktoré dosiahne 5 rokov veku do 31. 8. 2022.

Zápis do materských škôl sa uskutoční v čase od 2. 5. do 5. 5. 2022, o ďalšie podrobnosti ohľadom zápisu detí do MŠ sú zverejnené na www stránkach materských škôl.

Podľa § 59a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť v obci, v ktorej má trvalý pobyt v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na povinné predprimárne vzdelávanie.

Spádové materské školy pre jednotlivé ulice Bernolákova sú určené vo VZN o určení spádových oblastí materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bernolákovo č.1/2021.

 

Príloha: Zápis do materských škôl 2022.pdf