Zápis do materských škôl sa uskutoční od 2. do 5. mája 2023.
Povinné predprimárne vzdelávanie si bude musieť plniť dieťa,
ktoré dosiahne 5 rokov do 31. 8. 2023

Bernolákovo ako zriaďovateľ materských škôl bez právnej subjektivity oznamuje informácie o
povinnom predprimárnom vzdelávaní.

V zmysle § 28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) bude v školskom roku
2023/2024 musieť plniť povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole každé
dieťa, ktoré dosiahne 5 rokov veku do 31. 8. 2023.

Zápis do materských škôl sa uskutoční v čase od 2. 5. do 5. 5. 2023, ďalšie podrobnosti
ohľadom zápisu detí do MŠ sú zverejnené na www stránkach materských škôl.

Podľa § 59a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) povinné predprimárne
vzdelávanie bude dieťa plniť v obci, v ktorej má trvalý pobyt v spádovej materskej škole, ak
zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné
predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej
školy prijme na povinné predprimárne vzdelávanie.

Spádové materské školy pre jednotlivé ulice Bernolákova sú určené vo VZN o určení
spádových oblastí materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bernolákovo
č.1/2021.


Zápis do materských škôl 2023 – Oznam.pdf