Upozorňujeme občanov, že smetné nádoby ako aj separovaný odpad treba vykladať najneskôr pred 6-tou hodinou ráno v deň vývozu.