Obec Reca vyhlasuje
v zmysle § 4 ods. 1  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie na obsadenie  funkcie riaditeľa

Materskej školy 24, 925 26 Reca, s predpokladaným nástupom 1. júl 2018.

VIAC INFO V PRÍLOHE: VK-skolka-Reca.pdf