Výberové konanie na voľné pracovné miesto – Správca cintorína

 

Obec Bernolákovo v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľnom pracovnom mieste na Obecnom úrade v Bernolákove a vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto.

 

Názov funkcie : Správca cintorína

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:

Úplné stredné odborné vzdelanie, Vyššie odborné vzdelanie

Plat: ponúkaná mzda je minimálne 1000 eur a vyššie, pracovná ponuka možnosť na TPP, alebo živnosť, podľa dĺžky praxe a prípadných odmien

Dĺžka praxe: aspoň 3 mesiace

Zručnosti, schopnosti: 

 • vodičský preukaz sk. B

Ďalšie požiadavky:

 • analyzovanie a riešenie problémov
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • manuálna zručnosť
 • organizovanie a plánovanie práce
 • samostatnosť
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • kvalifikačnej skúšky pre odbornú spôsobilosti, v zmysle Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v z.n.p.

Počítače:

 • Internet – elementárna
 • Microsoft Word – elementárna
 • Outlook – základy

 

Ďalšie požiadavky:

 • vodičský preukaz sk. B – aktívny vodič,
 • ochota pracovať manuálne (kosenie …) ale zároveň pracovať s počítačom,

 

Osobnostné predpoklady

 • komunikatívnosť
 • empatia
 • praktické myslenie
 • ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
 • spoľahlivosť

Náplň práce

 • prevádzkuje domy smútku (technická údržba, starostlivosť o čistotu priestorov a pod.),
 • vykonáva správu a údržbu pohrebiska v obci Bernolákovo,
 • vykonáva údržbu komunikácií, zelene a technických zariadení (kosenie, odhŕňanie snehu, drobné opravy, upratovanie a pod.),
 • organizuje a vykonáva práce súvisiace s vytvorením novej časti cintorína (spolupráca so stavebnými firmami, kamenármi, reštaurátormi, architektom a pod.),
 • spolupracuje s pohrebnou službou,
 • vedie evidenciu hrobových miest a evidenciu súvisiacu s prevádzkovaním pohrebísk, pričom využíva elektronický program evidencie hrobových miest,
 • prevádzkuje pohrebiská v súlade so schválenými prevádzkovými poriadkami pohrebísk, VZN obce a platnými právnymi predpismi,
 • dáva podklady na OcÚ pre korešpondenciu s nájomcami hrobových miest, upozorňuje nájomcov  na uplynutie lehoty nájmu hrobového miesta, citlivo upozorňuje nájomcov na nedostatky v starostlivosti o hrobové miesto,
 • uverejňuje výzvy nájomcom a ostatné upozornenia na mieste obvyklom na pohrebisku,
 • pripravuje podklady k nájomným zmluvám k hrobových miestam a podklady k vyberaniu poplatku za hrobové miesto na platbu v pokladni OcÚ.
 • zabezpečuje sprístupňovanie pohrebísk pre verejnosť, navrhuje propagáciu pamätihodností,
 • zabezpečuje informovanosť verejnosti v danej oblasti,
 • pripravuje záverečné správy a podklady pre zasadnutia obecného zastupiteľstva,
 • v prípade potreby dáva návrh na aktualizáciu alebo zmeny VZN-prevádzkový poriadok pohrebiska.

 

 

Pracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas

 

Pracovná oblasť: Samospráva

 

Termín výberového konania: 30. 11. 2021