Mesto Pezinok v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditefa/ky Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa, M.R. Štefánika č.9, 902 01 Pezinok, s predpokladaným nástupom od 1 .júla 2018.

Viac info v prílohe: vyberove-konanie-ZUS-PK.pdf