V zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o dani z nehnuteľnosti a zákona č. 447/2015 o miestnom poplatku za rozvoj je povinný každý daňovník – stavebník mať ku dňu podania žiadosti o kolaudačné rozhodnutie zaplatené nasledovné poplatky

  1. daň z nehnuteľnosti, ak vznikla daňová povinnosť
  2. zaplatený miestny poplatok za rozvoj, ak je stavebné povolenie právoplatné po 7.2.2017

 

V prípade, že príslušný poplatok nebude uhradený stavebný úrad nezačne kolaudačné konanie.

Oznamenie-o-vzniku-poplatkovej-povinnosti-za-rozvoj (.pdf)