Čipovanie a prečipovanie smetných nádob

V dňoch 02-06.05.2022 sa v obci uskutoční čipovanie a zároveň aj prečipovávanie nádob na ZKO (zmesový komunálny odpad) a BRKO (biologicky rozložiteľný komunálny odpad) na uliciach:

 

02.05.2022

Moravská, Kysucká, Ipeľská, Hronská, Oravská, Hornádska, Vážska

03.05.2022

Ražná, Roľnícka, Pšeničná, Ľanová, Chmeľová, Brečtanová, Osiková

04.05.2022

Fialková, Konvalinková, Tulipánová, Narcisová, Snežienková, Okružná, Poľná

05.05.2022

Ľaliová, Azalková, Orgovánová, Muškátová, Krátka, Stredná, Potočná, Poľovnícka

06.05.2022

Trnavská ulica

Prosíme občanov aby smetné nádoby nechali na ulici voľne dostupné od 14.00h pre potreby čipovania až do večerných hodín.

 

Zápis do materských škôl

Zápis do materských škôl sa uskutoční od 2. do 5. mája 2022.
Povinné predprimárne vzdelávanie si bude musieť plniť dieťa, ktoré dosiahne 5 rokov do 31. 8. 2022.

Bernolákovo ako zriaďovateľ materských škôl bez právnej subjektivity oznamuje informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní.

V zmysle § 28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) bude v školskom roku 2022/2023 musieť plniť povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole každé dieťa, ktoré dosiahne 5 rokov veku do 31. 8. 2022.

Zápis do materských škôl sa uskutoční v čase od 2. 5. do 5. 5. 2022, o ďalšie podrobnosti ohľadom zápisu detí do MŠ sú zverejnené na www stránkach materských škôl.

Podľa § 59a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť v obci, v ktorej má trvalý pobyt v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na povinné predprimárne vzdelávanie.

Spádové materské školy pre jednotlivé ulice Bernolákova sú určené vo VZN o určení spádových oblastí materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bernolákovo č.1/2021.

 

Príloha: Zápis do materských škôl 2022.pdf

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok oznamuje pre občanov Ukrajiny

Dovoľujeme si sprostredkovať  informáciu od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok pre občanov Ukrajiny – poberateľov dávok v hmotnej núdzi o končiacom termíne výplaty dávok v HN  prostredníctvom poštového okruhu.

 

Dávku v hmotnej núdzi za mesiac marec 2022 si môžu prevziať na pošte v mieste ubytovania, resp. na ktorejkoľvek pošte v rámci Slovenska na základe predloženia identifikačného dokladu do stredy 27. apríla 2022 vrátane. K prevzatiu dávok je potrebné overiť meno, priezvisko a rodné číslo utečenca z Ukrajiny, tieto údaje pošta overuje z dokladu o tolerovanom pobyte.

 

ODPOČTY VODOMEROV

Oznamujeme občanom, že v obci bude Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. vykonávať odpočty vodomerov. Odpočty budú prebiehať do 10.5.2022. Pracovníci BVS budú riadne označení a na požiadanie sa preukážu služobným preukazom odpočtára vodomerov.

V prípade, Vašej neprítomnosti alebo ak máte nariadenú domácu karanténu a vodomer máte neprístupný, môžete stav vodomera vyvesiť na viditeľné miesto, prípadne nahlásiť cez zákaznícky portál alebo Call centrum podľa pokynov na kartičke, ktorú Vám pracovníci zanechajú v poštovej schránke.

 

Zber bioodpadu po veľkonočných sviatkoch

Vážení občania,

 

oznamujeme Vám, že zber bioodpadu podľa zvozového harmonogramu sa nemení.

Zber bioodpadu do veľkoobjemového  kontajnera  po veľkonočných sviatkoch umiestneného na cintoríne pri hlavnej bráne (vchod z Dukelskej ulice) bude opäť možný od 20.04.2022 t. j. v stredu v čase od 08:00 do 17:00h.

 

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov praje Obecný úrad