Nové autobusové spojenie do školy

Podarilo sa. Síce malými krokmi, ale postupne sa darí posilňovať autobusovú dopravu po obci. Vedeniu obce Bernolákovo sa po niekoľko mesačných prípravách a jednaniach podarilo vyjednať s Bratislavskou integrovanou dopravou posilnenie linky 622 zatiaľ o jeden autobus, ktorý môže zvážať deti po obci do základnej školy na prvú hodinu.

Nový grafikon začína platiť od 5.3.2023 a nájdete ho na stránkach  https://www.idsbk.sk/download/ynbw001aj41d.pdf

Výzva pre odberateľov energií na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií 2023

SPP informuje, že Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu pre odberateľov energií na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na krytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien energií – elektriny a plynu. Žiadosť o kompenzovanie vysokých cien môžu podať odberatelia elektriny alebo plynu, ktorí vykonávajú hospodársku činnosť a nemajú nárok na regulovanú cenu, to znamená, ak sú poskytovateľom služby, alebo predajcom tovaru bez ohľadu na svoj právny status, veľkosť, či spôsob financovania. Žiadosť môžu podať aj subjekty verejnej správy. Poskytovanie energodotácií sa netýka zraniteľných odberateľov, na ktorých sa vzťahujú maximálne ceny v zmysle nariadení vlády SR.

Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke energodotacie.mhsr.sk. Hospodárske subjekty môžu požiadať o dotácie za mesiace január, február a marec 2023, najneskôr v termíne do 30. júna 2023. Subjekty verejnej správy môžu požiadať o dotácie za obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023, najneskôr v termíne do 29. februára 2024.

Žiadateľom, ktorí splnia podmienky uvedené vo výzve, bude poskytnutá dotácia vo výške 80 %  oprávnených nákladov za energie z rozdielu zo sumy, ktorú platili za dodávku komodity počas oprávneného obdobia a cenou za dodávku elektriny vo výške 199 EUR za MWh, alebo z rozdielu sumy, ktorú platili za dodávku komodity počas oprávneného obdobia a cenou za dodávku plynu vo výške 99 EUR za MWh.

V prípade, ak ste odberateľom plynu alebo odberateľom elektriny s ročnou fakturáciou, svoju spotrebu za príslušný mesiac roka 2023 ako aj presný počet dní odberu zistíte na webovej stránke energodotacie.mhsr.sk v časti Informácie o spotrebe energií, kde do XLS súboru zadajte svoje POD alebo EIC, ktoré nájdete na faktúre a v súbore XLS sa automaticky zobrazia údaje o Vašej spotrebe.

V prípade potreby pomoci s vyplnením žiadosti môžete kontaktovať podporný tím, ktorý na rezorte hospodárstva žiadateľom poskytuje potrebnú súčinnosť na e-mailovej adrese energodotacie@mhsr.sk.