V zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o dani z nehnuteľnosti a zákona č. 447/2015 o miestnom poplatku za rozvoj je povinný každý daňovník – stavebník mať ku dňu podania žiadosti o kolaudačné rozhodnutie zaplatené nasledovné poplatky

V zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o dani z nehnuteľnosti a zákona č. 447/2015 o miestnom poplatku za rozvoj je povinný každý daňovník – stavebník mať ku dňu podania žiadosti o kolaudačné rozhodnutie zaplatené nasledovné poplatky

  1. daň z nehnuteľnosti, ak vznikla daňová povinnosť
  2. zaplatený miestny poplatok za rozvoj, ak je stavebné povolenie právoplatné po 7.2.2017

 

V prípade, že príslušný poplatok nebude uhradený stavebný úrad nezačne kolaudačné konanie.

Oznamenie-o-vzniku-poplatkovej-povinnosti-za-rozvoj (.pdf)

Dovolenka: MUDr. Žitnanova

Počas plánovanej dovolenky MUDr. Žitňanovej  24.7. – 11.8.2017 v urgentných prípadoch zastupuje MUDr. Jana Bendová Poľovnícka 14, Veľký Biel.

Pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti

Obec Bernolákovo ako dotknutá obec Vás, v zmysle § 34 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.  Z.  0 posudzovaní  vplyvov na životné  prostredie  a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov v znení   neskorších predpisov, pozýva na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti

„Mountpark logistické centrum Bernolákovo“

ktoré sa uskutoční dňa 27. júla 2017 (štvrtok)  o 18:00 hodine v malej sále Kultúrneho domu v Bernolákove.

Obec  Bernolákovo   zároveň   na  verejné prerokovanie pozýva odbornú i laickú verejnosť, zástupcov príslušných orgánov  a dotknutých orgánov v zmysle zákona č.  24/2006  Z.z. v platnom znení.

4011-2017 (.pdf)