Obec Bernolákovo, ako príslušný orgán územného plánovania v súlade s ustanovením § 19b ods. 1) písm. a) Zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám, že obec Bernolákovo začína dňom 27. 01. 2020 prípravné práce na obstarávanie nového územného plánu obce. Predmetom riešeného územného plánu bude celé katastrálne územie obce Bernolákovo. Úlohou nového územného plánu bude minimálne vytvoriť priestor pre náležitú občiansku vybavenosť k veľkosti sídla a riadene regulovať expanziu s nastavením minimálnych noriem pre realizáciu výstavby.

 

Navrhované námety, požiadavky a podklady na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie môžete predložiť písomne v lehote do 30 dni odo dňa zverejnenia tohto oznámenia do podateľne obecného úradu Bernolákovo alebo poštou na adresu: Obec Bernolákovo, ref. územného plánovania, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

oznamenie-o-zacati-obstaravania-noveho-uzemneho-planu-obce.pdf