Upozorňujeme občanov, že vzhľadom na prijaté opatrenie zo strany Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senec, bolo doručené nariadenie Poľovnému združeniu, obci a fyzickým osobám, ktorí sú vlastníkmi chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí vykonať nasledovné opatrenia.

Zdôrazňujeme povinnosť, nahlásiť obci všetky chovy hydiny a vtákov chovaných v zajatí: e-mailom: zivotne@bernolakovo.sk, do 02.05.2021.

regionalna