Obec Bernolákovo hľadá na odkúpenie pozemok v katastri obce pre účely výstavby školského zariadenia.

Ponuky prosíme zasielajte e-mailom na obec@bernolakovo.sk, prípadne doručte do podateľne Obecného úradu.