O Z N Á M E N I E
o strate úradnej pečiatky

Dňa 19.09.2023 došlo ku strate okrúhlej úradnej pečiatky obce Bernolákovo
s priemerom 22 mm s nápisom Slovenská republika a názvom Obec Bernolákovo červenej
farby s evidenčným číslom „1“.
Na základe vyššie uvedených skutočnosti obec Bernolákovo oznamuje verejnosti,
že stratená okrúhla úradná pečiatka s priemerom 22 mm s nápisom Slovenská republika
a názvom Obec Bernolákovo červenej farby s evidenčným číslom „1“
stráca platnosť dňom: 19.09.2023.

Oznámenie strata pečiatky – 2023.pdf