Vážení občania,

 

Ohlásenie o zmene skutočností rozhodujúcich pre poplatkovú povinnosť o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,

je možné vykonať osobne na obecnom úrade v termíne od 03.01.2022  do 31.01.2022 alebo elektronicky zaslaním vyplneného a podpísaného ohlásenia

na adresu odpady@bernolakovo.sk

Tlačivo je verejne dostupné na stránke obce: REFERÁT EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ, Referát daní a miestnych poplatkov,

Tlačivo: KO_zmena