Na základe požiadavky § 4 ods. (6) zákona NR SR č. 329/2018 Z.Z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje obec informáciu o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za predchádzajúci kalendárny rok (2019):

uroven-vytriedenia-odpadu-2019.pdf