Obec Bernolákovo oznamuje všetkým organizáciám, nadáciám, cirkvám a iným združeniam pôsobiacich v obci Bernolákovo, že si v zmysle VZN č. 2/2013 (http://staryweb.bernolakovo. sk/samospr/vzn/2-2013-vzn- dotacie-obyvatelom-v-nudzi- schvalene.pdf)

môžu podať žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2019. Termín na doručenie žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce je v zmysle VZN do 15.10.2018.