Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju, že podporil zo svojich zdrojov náš projekt „ Obnova historického chodníka“.

Obnovou historického náučného chodníka sa napomohlo k zlepšeniu informovanosti a cestovného ruchu v obci aj v kraji,  zlepšila sa prezentácia kultúry, športu a kultúrnohistorického dedičstva obce.