Dňa 27.6.2022 sa v obci uskutoční v čase od 14.00 do 18.00h čipovanie a prečipovávanie nádob na ZKO (zmesový komunálny odpad) a BRKO (biologicky rozložiteľný komunálny odpad) v záhradkárskej osade na Trnavskej ulici.

Prosíme občanov aby nádoby mali riadne označené s uvedením mena a adresy.

V prípade nepriaznivého počasia sa čipovanie a prečipovávanie presunie na najbližší možný termín. O presune budú občania informovaní obvyklým spôsobom.