Zber použitých pneumatík

Oznamujeme občanom, že v sobotu 20.10.2018 sa bude konať zber použitých pneumatík.

Použité pneumatiky môžete odovzdať na prevádzke obecného úradu na Trnavskej ulici č.115 v čase od 8.00 do 14.00hod.

Riaditeľské voľno ZUŠ 29.10.2018

Na základe skutočnosti, že Základná škola v Bernolákove bude mať dňa 29.10. 2018 riaditeľské voľno, v tento deň bude z prevádzkovo-organizačných dôvodov zatvorená aj Materská škola v Bernolákove, riadneho vyučovania v ZUŠ by sa zúčastnilo iba minimálne percento žiakov.

Ako riaditeľka Základnej umeleckej školy , Svätoplukova 38, Bernolákovo v súlade so zákonom 245/2008Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) udeľujem žiakom a pedagógom ZUŠ

 

dňa 29.10.2018 (pondelok) riaditeľské voľno.

 

Mgr. Jarmila Bošková
riaditeľka ZUŠ

Nádoby na BIO odpad

Oznamujeme občanom, že nádoby na BIO odpad budú k dispozícii na obecnom úrade od pondelka 15.10.2018, v prípade záujmu si ich môžete zakúpiť počas stránkových hodín.

Dovolenka: gynekologická ambulancia

Oznamujeme, že gynekologická ambulancia MUDr. Soni Horváthovej bude od 17.10.2018 – 31.10.2018 zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky.

Zastupuje: MUDr. Eva Bystrická, Gorkého 1, Bratislava.

PRIESKUM DOPRAVNÉHO SPRÁVANIA – DOTAZNÍK

Dovoľujeme si Vás poprosiť o vyplnenie anketového dotazníka prieskumu dopravného správania. Dotazník bude jedným z podkladov pre určenie základných socio-demografických údajov a dopravných návykov obyvateľov Vašej obce. Získané informácie o uskutočnených dopravných pohyboch budú použité pre vypracovanie „Plánu udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja“.

Dotazník sa vypĺňa za domácnosť, ako aj samostatne za každého člena Vašej domácnosti. Informácie prosíme uvádzať čo najpresnejšie. Exaktným vyplnením dotazníka cenne prispejete k zmapovaniu reálnych dopravných potrieb obyvateľov Vašej obce. Prieskum je anonymný. Anketový dotazník nájdete na webovej stránke:

https://www.surveygizmo.com/s3/4587315/dotaznikovy-prieskum-dopravneho-spravania

Našim zámerom je na základe Vami poskytnutých informácii vypracovať hodnovernú analýzu a model súčasného stavu, ktorý bude kvalitným podkladom pre prognózu dopravných vzťahov a pre následný návrh opatrení v prospech obyvateľov Bratislavského kraja.

Ďakujeme za Váš čas a ochotu poskytnúť informácie vyplnením dotazníka.

Prosíme Vás, aby ste predmetný dotazník predistribuovali čo najväčšiemu počtu domácností vo Vašej obci k vyplneniu.

 

Spracovateľský tím „Plánu udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja“