Nové autobusové spojenie do školy

Podarilo sa. Síce malými krokmi, ale postupne sa darí posilňovať autobusovú dopravu po obci. Vedeniu obce Bernolákovo sa po niekoľko mesačných prípravách a jednaniach podarilo vyjednať s Bratislavskou integrovanou dopravou posilnenie linky 622 zatiaľ o jeden autobus, ktorý môže zvážať deti po obci do základnej školy na prvú hodinu.

Nový grafikon začína platiť od 5.3.2023 a nájdete ho na stránkach  https://www.idsbk.sk/download/ynbw001aj41d.pdf

Výzva pre odberateľov energií na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií 2023

SPP informuje, že Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu pre odberateľov energií na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na krytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien energií – elektriny a plynu. Žiadosť o kompenzovanie vysokých cien môžu podať odberatelia elektriny alebo plynu, ktorí vykonávajú hospodársku činnosť a nemajú nárok na regulovanú cenu, to znamená, ak sú poskytovateľom služby, alebo predajcom tovaru bez ohľadu na svoj právny status, veľkosť, či spôsob financovania. Žiadosť môžu podať aj subjekty verejnej správy. Poskytovanie energodotácií sa netýka zraniteľných odberateľov, na ktorých sa vzťahujú maximálne ceny v zmysle nariadení vlády SR.

Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke energodotacie.mhsr.sk. Hospodárske subjekty môžu požiadať o dotácie za mesiace január, február a marec 2023, najneskôr v termíne do 30. júna 2023. Subjekty verejnej správy môžu požiadať o dotácie za obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023, najneskôr v termíne do 29. februára 2024.

Žiadateľom, ktorí splnia podmienky uvedené vo výzve, bude poskytnutá dotácia vo výške 80 %  oprávnených nákladov za energie z rozdielu zo sumy, ktorú platili za dodávku komodity počas oprávneného obdobia a cenou za dodávku elektriny vo výške 199 EUR za MWh, alebo z rozdielu sumy, ktorú platili za dodávku komodity počas oprávneného obdobia a cenou za dodávku plynu vo výške 99 EUR za MWh.

V prípade, ak ste odberateľom plynu alebo odberateľom elektriny s ročnou fakturáciou, svoju spotrebu za príslušný mesiac roka 2023 ako aj presný počet dní odberu zistíte na webovej stránke energodotacie.mhsr.sk v časti Informácie o spotrebe energií, kde do XLS súboru zadajte svoje POD alebo EIC, ktoré nájdete na faktúre a v súbore XLS sa automaticky zobrazia údaje o Vašej spotrebe.

V prípade potreby pomoci s vyplnením žiadosti môžete kontaktovať podporný tím, ktorý na rezorte hospodárstva žiadateľom poskytuje potrebnú súčinnosť na e-mailovej adrese energodotacie@mhsr.sk.

Uplatnenie zľavy z poplatku za zmesový komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Bernolákovo pre rok 2023

Vážení občania,

dovoľujeme si Vás informovať, že po dátume 10.02.2023 si už nebude možné uplatniť zľavu 15% zo sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bernolákovo.

Zároveň žiadosť podaná po horeuvedenom termíne už nebude akceptovaná. Za pochopenie vopred ďakujeme.

Uvedené odôvodňujeme tým, že zľavu za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (pozn. ZŤP, resp. osoba nad 65 rokov) si bolo potrebné uplatniť v termíne do 31.01.2023, rovnako ako aj možnosť vykonať zmenu frekvencie vo vývoze odpadu.

 

Zmeny vo frekvencii vývozu zmesového komunálneho odpadu v roku 2023

Zmeny vo frekvencii vývozu zmesového komunálneho odpadu (ZKO) je možné pre rok 2023 vykonať v termíne od 01.01.2023 do 31.01.2023. Zároveň nám dovoľte, aby sme vám zhrnuli zopár faktov o odpadovom hospodárstve pre rok 2023:

 • Vývoz zmesového komunálneho odpadu bude pokračovať ako doteraz, čiže každý pondelok a vo štvrtok pri týždennej frekvencii vývozu, párny týždeň pri dvojtýždennej frekvencii vývozu a v týždni č. 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45 pri mesačnej frekvencii vývozu počnúc dátumom 01.03.2023
 • Poplatky za vývoz zmesového komunálneho odpadu, viď. tabuľka nižšie
 • Zmeny, ktoré sa týkajú napr. veľkosti smetnej nádoby na zmesový komunálny odpad (240 l na 120 l respektíve opačne), alebo frekvencie zmeny vývozu zmesového komunálneho odpadu je možné nahlásiť do 31.01.2023. Po tomto termíne už nebude možné zmeny vykonať !!!!!!
 • Na zber papiera a plastov je možné použiť už aj 120 alebo 240 litrovú nádobu. Dodržujte farebné označenia nádob (plast – žltá, papier – modrá) a zároveň transparentné vrecai na to určené, ktoré zabezpečuje pre občanov obec
 • Zároveň dávame do povedomia, že navyšujeme vývoz biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) z dvojtýždennej frekvencie na týždennú frekvenciu vývozu v období od 01.03.2023 do 29.11.2023 pričom je povolená kvóta v objeme 240 l na domácnosť
 • Zber kuchynsky rozložiteľného biologického odpadu (BRKO) a jedlých olejov a tukov (JOT) bude prebiehať v týždennej frekvencii vždy vo štvrtok priamo z pred domácností
 • Harmonogram vývozu odpadov pre rok 2023, žiadosť o zmenu frekvencie vývozu za zmesový komunálny odpad a drobné stavebné odpady, žiadosť o úľavu zo sadzby z poplatku za zmesový komunálny odpad a drobné stavebné odpady nájdete – nižšie v prílohách


Do skutočných nákladov na odpadové hospodárstvo sú zarátané nasledovné činnosti:

 • a) zmesový komunálny odpad (ZKO) – čierne zberné nádoby, čierne vrecia s označením zvozovej spoločnosti
 • b) biologicky rozložiteľný odpad (BRO) – hnedé zberné nádoby
 • c) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO) – 15 l biely kýblik/sáčok
 • d) jedlé oleje a tuky (JOT) – 3 l kýblik v rámci výmeny kus za kus
 • e) náklady na jarné a jesenné upratovanie – veľkoobjemový odpad, drobný stavebný odpad (DSO), drevený odpad – dvakrát ročne
 • f) náklady na zber odpadov s obsahom škodlivých látok – dvakrát ročne
 • g) náklady na zhodnotenie dreveného odpadu, konárov zviazaných do otiepok – dvakrát ročne
 • h) likvidácia a odstraňovanie nezákonne uloženého odpadu (čierne skládky)
 • i) zber a dočisťovanie uličných smetných nádob v rámci obce a cintorína na zmesový komunálny odpad a triedené zložky
 • j) zber a dočisťovanie uličných smetných nádob v rámci obce na psie exkrementy

 

V ročnom poplatku za komunálne odpady preto máte v rámci poplatku priamo od vášho domu zabezpečený vývoz: zmesového komunálneho odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu, biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a jedlých olejov a tukov

!!! Náklady na zabezpečenie triedeného zberu odpadu z obalov a neobalov znáša organizácia zodpovednosti výrobcov a preto nie sú zarátané do Vášho poplatku !!!

 

 

Všetky žiadosti poprosíme zasielať elektronicky na emailovú adresu odpady@bernolakovo.sk

 


Zmeny vo frekvencii vývozu zmesového komunálneho odpadu v roku 2023

Žiadosť o 15_ úľavu z poplatku na zmesový komunálny odpad (ZKO) v roku 2023.pdf

Žiadosť o zmenu frekvencie vývozu zmesového komunálneho odpadu (ZKO) v roku 2023.pdf

Harmonogram vývozov odpadu 2023 – Obec Bernolákovo

Harmonogram vývozov odpadu 2023 – 1100 litrové nádoby – Obec Bernolákovo

 

Nová autobusová linka – Poľná ul. a Nová Bažantnica

Vážení občania Bernolákova,

obec Bernolákovo si vás dovoľuje informovať, že niekoľkomesačné prípravné práce na zavedenie novej autobusovej linky sú zavŕšené a od nedele, 11.12.2022, bude regionálna linka spoločnosti ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. zachádzať aj do lokality Poľná a Nová Bažantnica v Bernolákove.
Spojenie bude zabezpečované linkou číslo 622, ktorá bude obsluhovať zastávky Bratislava, Bajkalská – Ivanka pri Dunaji – Bernolákovo, Moravská a späť. Platné
grafikony môžete nájsť na portáli www.idsbk.sk , v sekcii cestovných poriadkov pre regionálne autobusy.

Autobusové zastávky, na ktorých bude linka zastavovať od uvedeného dátumu, je z technických príčin možné dokončiť až v priebehu nasledujúcich dní, v závislosti od počasia, za čo sa ospravedlňujeme.

Veríme, že zachádzanie linky regionálneho autobusu do lokality Poľná a Nová Bažantnica prispeje k skvalitneniu života obyvateľov i návštevníkov.


Oznam_BUS zachadzanie.pdf

Výpadok verejného osvetlenia

V obci na rôznych uliciach posledné dni zaznamenávame výrazne zvýšené výpadky verejného osvetlenia oproti bežne hláseným výpadkom. Na identifikovaní porúch a ich odstránení intenzívne pracujeme. Ospravedlňujeme sa občanom za zvýšený nekomfort.

V prípade zaznamenania výpadku verejného osvetlenia to môžete nahlásiť aj prostredníctvom aplikácie Obec Bernolákovo alebo e-mailom na prevadzka@bernolakovo.sk