Zber elektroodpadu dňa 29.10.2021

Vážení občania,

 

Obecný úrad Bernolákovo v spolupráci so spoločnosťou ROVAMI organizuje separovaný zber elektronického odpadu.

Zber sa uskutoční dňa 29.10.2021 (piatok) od 08:00 hod. V čase od 07:00 do 08:00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod.

Od 08:00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zbierať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste.

Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici sa bude prechádzať len raz.

Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a takýto priestupok bude okamžite hlásený príslušnému oddeleniu Policajnému zboru.

 

Ďakujeme Vám za Vašu pozornosť.

 

CISTERNA S VODOU 20.10.2021

Vážení občania,

 

v nadväznosti na oznam o odstávke vody dňa 20.10.2021 si Vás dovoľujeme dodatočne informovať, že obec zabezpečila cisternu s vodou, ktorá sa bude v stredu pohybovať po obci a pre občanov bude pripravená aj jedna záložná cisterna.

 

Zároveň Vás informujeme, že obecný úrad bude dňa 20.10.2021 z technických príčin zatvorený a tešíme sa na Vás opäť v piatok, t.j. 22.10.2021 počas stránkových hodín.

 

ODPOČET ELEKTROMEROV

Vážení občania,

dovoľujeme si informovať Vás vykonávaní odpočtu stavov elektrickej energie v domácnostiach od 20.10.2021 do 28.10.2021, ktorý bude vykonávať poverený pracovník energetickej spoločnosti.

V tomto časovom období to bude na uliciach:

Orechová

Družstevná

Hlinková

Horný Dvor

Hviezdoslavova

Jesenského

Kalinčiakova

Komenského

Kukučínova

Lekárenská

Nálepkova

Nár. oslobodenia

Poštová

Priemyselná

Strojárenská

Štúrova

Svätoplukova

Tajovského

Viničná

 

Gyn. ambulancia 20.10.2021

Vzhľadom k odstávke pitnej vody, dňa 20.10.2021 gynekologická ambulancia MUDr. Soňa Horváthová – NEORDINUJE. V akútnych prípadoch ordinuje v Bratislave od 14:00 hod do 18:00 hod.

ZOOM optika

Dňa 19.10.2021 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava.
Môžte si nechať bezplatne skontrolovať dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy.
Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pred KD, v čase od 11:30 hod. do 13:30 hod.

BVS – ODSTÁVKA PITNEJ VODY 20.10.2021

Plánovaná odstávka

BVS, a. s., oznamuje obyvateľom obce Bernolákovo, že v: celej obci

bude dňa: 20.10.2021 v čase od 08.00 hod. do 18.00 hod.

dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu

z dôvodu realizácie plánovanej opravy na vodovodnej sieti  v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z., §-u 32 odst. 7, bod b). Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody. Náhradné zásobovanie   n e b u d e    zabezpečené mobilnou cisternou. Poruchu sa budeme snažiť odstrániť v čo najkratšom čase. Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.

príloha: BVS-odstavka-20102021.pdf

Vykurovacia sezóna

Vykurovacia sezóna

 

 

Chladné dni a  ochladenie v našich domoch a domácnostiach nás opäť upozorňujú na  čas skontrolovať technický stav tepelných spotrebičov a komínov. Vykurovacie obdobie patrí  medzi rizikové obdobia, kedy dochádza k zvýšenému počtu požiarov najmä v rodinných domoch, ale aj v bytových domoch. Požiare zapríčinené tepelnými spotrebičmi a komínmi predstavujú cca 5%  celkového počtu požiarov za rok. I keď toto číslo nepredstavuje veľký podiel z hľadiska celkovej štatistiky, nemožno ho podceňovať.

 

Nesprávna obsluha vykurovacieho telesa, prítomnosť horľavých látok v jeho blízkosti, používanie plynných a kvapalných látok a zapaľovačov, nesprávne umiestnenie, inštalácia a údržba vykurovacieho telesa, nesprávna inštalácia dymovodu a nevhodná konštrukcia komína patria k najčastejším príčinám vzniku požiarov od vykurovacích telies.

 

Technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu  bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol vymedzuje všeobecne záväzný právny predpis – Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.. Vyššie uvedená vyhláška  stanovuje lehoty na čistenie a kontrolu komínov nasledovne :

 

  • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW 1 x za 4 mesiace
  • komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1 x za 12 mesiacov
  • komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1 x za 6 mesiacov
  • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW 1 x za 2 mesiace
  • komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW 1 x za 6 mesiacov

 

Pred vykurovacou sezónou je dôležité vyčistiť vykurovací spotrebič, nastaviť ho na správny režim prevádzky. Aby spotrebič a komín neboli pri prvom zakúrení v sezóne príliš namáhané, je potrebné kúriť s menšou intenzitou.

 

Počas vykurovacej sezóny je potrebné udržiavať komínové telesá v dobrom technickom stave, pravidelne vymetať a vyberať sadze z komínov. Požiar vzniknutý vznietením sadzí v komíne nikdy nehasiť vodou, neprekurovať vykurovacie telesá, nesušiť a neskladovať v ich blízkosti horľavé materiály. Vykurovacie telesá sa musia umiestňovať na nehorľavé podložky daných rozmerov, popol z vykurovacích telies vysýpať zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob. Inštaláciu vykurovacích telies, kontrolu celkového technického stavu a čistenie komínov doporučujeme zveriť odborníkom. Čas venovaný dodržiavaniu bezpečnej manipulácii so spotrebičmi sa Vám určite oplatí, pretože dôsledná prevencia Vám ochráni zdravie a majetok.

 

 

 

mjr. Ing. Dana Škvarková

OR HaZZ v Pezinku