Výberové konanie – prednosta obecného úradu

Výberové konanie – prednosta obecného úradu

Obec Bernolákovo, zastúpená zástupcom starostu obce, Bc. Miroslavom Tureničom, v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:

prednosta Obecného úradu Bernolákovo

Informácie o pracovnom mieste:
Miesto výkonu práce:
   Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Termín nástupu: dohodou k 1.10.2021
Rámcová náplň práce: Komplexné riadenie a koordinácia činnosti obecného úradu.

Kvalifikačné predpoklady:

 • manažérske schopnosti,
 • skúsenosti s riadením väčšieho tímu pracovníkov,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • prax v oblasti verejnej, štátnej správy výhodou,
 • skúsenosti v oblasti investícií a rozvojových projektov s dôrazom na eurofondy,
 • skúsenosti v oblasti verejného obstarávania,
 • analytické, koncepčné a strategické myslenie,
 • znalosť zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov verejnej správy,
 • schopnosť zvládať pracovné zaťaženie, spoľahlivosť,
 • znalosť práce s PC,
 • prax v oblasti verejnej, štátnej správy výhodou,
 • znalosť svetového jazyka vítaná.

Ponúkaný plat: 1 700,- EUR

Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží:
– písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania,
– úradne overenú kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o  najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu,
– profesijný štruktúrovaný životopis,
– písomný súhlas so spracovávaním osobných údajov pre účely výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení  neskorších predpisov,
– čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a o zdravotnej spôsobilosti,
– údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov.
Obec Bernolákovo si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho uchádzača na obsadenie pracovnej pozície prednosta obecného úradu v tomto výberovom konaní.

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní s požadovanými dokladmi zasielajte poštou na adresu úradu (Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo alebo doručte osobne na podateľňu v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – prednosta OcÚ – neotvárať“, najneskôr do 10.09.2021 do 12.00 h.

Termín, miesto a hodinu výberového konania oznámi vyhlasovateľ uchádzačom, ktorí splnili podmienky účasti na výberovom konaní najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením.