Výberové konanie na voľné pracovné miesto – referent stavebného úradu

Obec Bernolákovo v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľnom pracovnom mieste na Obecnom úrade v Bernolákove a vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto.

Názov funkcie: Referent stavebného úradu

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:

• vysokoškolské vzdelanie stavebného zamerania alebo prax v stavebnom konaní
• občianska bezúhonnosť
• komunikačné schopnosti, profesionálne vystupovanie

Náplň práce:

• vedenie územných konaní a príprava a vydávanie územných rozhodnutí
• vedenie stavebných konaní a príprava a vydávanie stavebných rozhodnutí
• vedenie kolaudačných konaní a vydávanie kolaudačných rozhodnutí
• prerokovávanie priestupkov a správnych deliktov
• zabezpečenie výkonu štátneho stavebného dohľadu
• vedenie a vydávanie ďalších konaní predmetnej agendy

Termín nástupu: dohodou

Zoznam požadovaných dokladov:

• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• overená fotokópia dokladu o vzdelaní
• motivačný list
• podpísaný štruktúrovaný životopis
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesaice
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Ponuka: plný pracovný úväzok

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

• Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 31.10.2017 na adresu Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo označte heslom „ VK referent stavebného úradu – neotvárať“

Ďalšie informácie: tel. 02/40 200 613, Ľubomíra Šuvadová

Vyberove-konanie-na-volne-pracovne-miesto-referent-stavebneho-uradu (.pdf)

BIO NÁDOBY

Oznamujeme občanom, ktorí si objednali hnedú BIO nádobu prostredníctvom vyplnenej žiadosti, že nádobu si budú môcť prevziať v priestoroch Obecného úradu počas stránkových hodín od 9.10.2017.

Vykonanie celoplošnej deratizácie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v zmysle § 12 ods. 2 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyzýva na vykonanie celoplošnej deratizácie v termíne do 15.11.2017 nasledovne:

  1. obec vykoná deratizáciu v objektoch a na verejných priestranstvách v správe alebo majetku obce
  2. fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch , kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov a skládok odpadov. Deratizácia môže byť vykonaná výlučne prostredníctvom firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

  3. fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie. Deratizácia môže byť vykonaná aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.