Vykonanie celoplošnej deratizácie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v zmysle § 12 ods. 2 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyzýva na vykonanie celoplošnej deratizácie v termíne do 15.11.2017 nasledovne:

  1. obec vykoná deratizáciu v objektoch a na verejných priestranstvách v správe alebo majetku obce
  2. fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch , kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov a skládok odpadov. Deratizácia môže byť vykonaná výlučne prostredníctvom firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

  3. fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie. Deratizácia môže byť vykonaná aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Veľkoobjemové kontajnery – v sobotu 23. septembra

Dňa 23. 9. 2017 tj. v sobotu od 7,00 hod. – 12,00 hod. budú pristavené veľkoobjemové kontajnery na komunálny odpad na týchto stanovištiach:

Tabaková ulica / pod mostom/ a Gróbska ulica /parkovisko pri cintoríne/.

Do kontajnerov je možné umiestniť iba komunálny odpad.

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA – organizačné pokyny

Organizačné pokyny k začiatku školského roka 2017/2018

Milí žiaci, vážení rodičia.

Školský rok 2017/2018 začína 4. septembra, v pondelok. Všetci žiaci nastúpia na 8,00 hodinu priamo do svojich tried, kde prebehne slávnostné otvorenie školského roka. Triedy sú pre tento školský rok rozdelené v školských budovách nasledovne:

–         1. a 2. ročníky sa nachádzajú v „Prístavbe“ na Komenského ulici

–         3. a 4. ročníky sa nachádzajú v „Starej škole“ na Školskej ulici

–         5. až 9. ročníky sa nachádzajú v „Novej škole“ na Komenského ulici

Zoznamy o zaradení nových žiakov do tried sú vyvesené na vchodových dverách do „Starej školy“ a na internetovej stránke školy.

Vedúca školskej jedálne oznamuje, že na obedy je možné sa prihlásiť od pondelka 4.septembra a stravovanie začína v utorok 5.septembra.

Školský klub detí začína svoju činnosť od utorka 5.septembra.

Premávka školského autobusu bude žiakom upresnená dodatočne.

 

Mgr. Barbora Rigóová – riaditeľka