Čipovanie nádob na ZKO a BRO v termíne 9-12.5.2022

V dňoch 09-12.05.2022 sa v obci uskutoční čipovanie a zároveň aj prečipovávanie nádob na ZKO (zmesový komunálny odpad) a BRKO (biologicky rozložiteľný komunálny odpad) na uliciach:

09.05.2022

Trnavská ulica

11.05.2022

Topoľový rad, Trnková, Tabaková, Šípková, Čučoriedková

12.05.2022

Brusnicová, Malinová, Čerešňová, Lúčna, Višňová, Slivková

Prosíme občanov aby smetné nádoby nechali na ulici voľne dostupné od 14.00h pre potreby čipovania až do večerných hodín.

ZUŠ talentové skúšky 2022

ČO SLEDUJEME PRI TALENTOVEJ  SKÚŠKE

 

U každého dieťaťa sledujeme mieru talentu a schopností pre vybraný odbor.

 

HUDOBNÝ ODBOR

 

 • Dieťa zaspieva ľubovoľnú pieseň, kde sledujeme presnosť intonácie, zopakuje po učiteľovi krátky rytmus (tlieskaním) a zopakuje – zaspieva krátku melódiu ( niekoľko tónov) zahraných na klavíri. Nevyžaduje sa znalosť nôt ani iné odborné vedomosti.

Do hudobného odboru prijímame žiakov nasledovne:

 • Žiaci, ktorí budú od septembra v ZŠ navštevovať 1. ročník ZŠ – sú prijímaní do prípravného ročníka /PHV/
 • Žiaci, ktorí budú od septembra navštevovať 2. ročník  ZŠ prípadne vyššie ročníky – sú prijímaní do 1. ročníka ZUŠ

 

VÝTVARNÝ ODBOR

 

            Kritériá na prijatie do výtvarného odboru:

 1. Domáce práce – aspoň 5 prác.
 2. Prijímacie konanie:

–     Veková kategória od 6 – 8 rokov

kresba a maľba vodovými farbami

okruh tém: zvieratká, rastliny, ľudia, rozprávkové postavy

 

 • Veková kategória od 9 – 13 rokov

kresba ceruzkou, tušom, vodovými farbami

okruh tém: kresba podľa modelu – hlava človeka, jednoduché predmety – zátišie

 

 • Veková kategória od 14 – 16 rokov

kresba ceruzkou, tušom, vodovými farbami

okruh tém: kresba podľa modelu – busta, model častí tela, zložitejšie zátišie

 

Príprava na talentové skúšky:

Na výtvarný odbor každoročne prichádzajú aj žiaci vyšších ročníkov ZŠ a gymnázií, ktorí sa chcú pripravovať na talentové skúšky. Aby mohla prebehnúť relatívne seriózna príprava, je vhodné začať aspoň rok pred skúškami na strednú či vysokú školu. Samozrejme, najlepšie je myslieť na túto možnosť čím skôr, pretože žiaci, ktorí sú vo svojom záujme vedení systematicky a dlhodobo, majú lepšie šance dostať sa na vybranú školu. Pre týchto žiakov platí prijímacie konanie ako pre kategóriu od 14 do 16 rokov.

 

Do vyšších ročníkov môžeme prijímať aj starších žiakov, ale z kapacitných dôvodov iba na uvoľnené miesta.

 

TANEČNÝ ODBOR

 

 • Sledujeme dispozície dieťaťa, t.j. fyzické predpoklady (rovný chrbát, ohybnosť končatín, držanie tela), zdravotný stav, zmysel pre rytmus a cítenie hudby. Dieťa predvedie vlastnú improvizáciu na ľubovoľnú hudbu.
 • Do tanečného odboru prijímame deti od 5 rokov k 1. januáru v roku talentovej skúšky.

 

 

 

 

 

 

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

 

 • Sledujeme fantáziu, výslovnosť prostredníctvom jednoduchej básničky alebo detskej hry.
 • Dieťa zopakuje po učiteľovi krátky rytmus (tlieskaním).
 • Dieťa predvedie vlastnú improvizáciu na ľubovoľnú hudbu.
 • Pozorujeme komunikačnú schopnosť dieťaťa.

 

***

Každé dieťa, ktoré prešlo prijímacím konaním, je zaevidované v prijímacom protokole, ktorý komisia  vyhodnotí. V zákonnej lehote je následne zaslané rodičovi alebo zákonnému zástupcovi rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do ZUŠ.

 

NÁSTUP DO ZUŠ

 

Školský rok na ZUŠ začína v rovnaký deň ako na základných školách. Je preto potrebné prihlásiť sa hneď po zahájení školského roku u pedagógov ZUŠ v budove ZŠ na Školskej 1/hudobný, tanečný a literárno-dramatický odbor/ , v budove Domu služieb na Viničnej ulici,/výtvarný odbor/, v budove Spojenej školy agrotechnickej na Svätoplukovej 38 /hra na gitare/ – podľa informácií ktoré Vám budú poskytnuté na talentových skúškach.

 

Čipovanie a prečipovanie smetných nádob

V dňoch 02-06.05.2022 sa v obci uskutoční čipovanie a zároveň aj prečipovávanie nádob na ZKO (zmesový komunálny odpad) a BRKO (biologicky rozložiteľný komunálny odpad) na uliciach:

 

02.05.2022

Moravská, Kysucká, Ipeľská, Hronská, Oravská, Hornádska, Vážska

03.05.2022

Ražná, Roľnícka, Pšeničná, Ľanová, Chmeľová, Brečtanová, Osiková

04.05.2022

Fialková, Konvalinková, Tulipánová, Narcisová, Snežienková, Okružná, Poľná

05.05.2022

Ľaliová, Azalková, Orgovánová, Muškátová, Krátka, Stredná, Potočná, Poľovnícka

06.05.2022

Trnavská ulica

Prosíme občanov aby smetné nádoby nechali na ulici voľne dostupné od 14.00h pre potreby čipovania až do večerných hodín.

 

Zápis do materských škôl

Zápis do materských škôl sa uskutoční od 2. do 5. mája 2022.
Povinné predprimárne vzdelávanie si bude musieť plniť dieťa, ktoré dosiahne 5 rokov do 31. 8. 2022.

Bernolákovo ako zriaďovateľ materských škôl bez právnej subjektivity oznamuje informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní.

V zmysle § 28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) bude v školskom roku 2022/2023 musieť plniť povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole každé dieťa, ktoré dosiahne 5 rokov veku do 31. 8. 2022.

Zápis do materských škôl sa uskutoční v čase od 2. 5. do 5. 5. 2022, o ďalšie podrobnosti ohľadom zápisu detí do MŠ sú zverejnené na www stránkach materských škôl.

Podľa § 59a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť v obci, v ktorej má trvalý pobyt v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na povinné predprimárne vzdelávanie.

Spádové materské školy pre jednotlivé ulice Bernolákova sú určené vo VZN o určení spádových oblastí materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bernolákovo č.1/2021.

 

Príloha: Zápis do materských škôl 2022.pdf

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok oznamuje pre občanov Ukrajiny

Dovoľujeme si sprostredkovať  informáciu od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok pre občanov Ukrajiny – poberateľov dávok v hmotnej núdzi o končiacom termíne výplaty dávok v HN  prostredníctvom poštového okruhu.

 

Dávku v hmotnej núdzi za mesiac marec 2022 si môžu prevziať na pošte v mieste ubytovania, resp. na ktorejkoľvek pošte v rámci Slovenska na základe predloženia identifikačného dokladu do stredy 27. apríla 2022 vrátane. K prevzatiu dávok je potrebné overiť meno, priezvisko a rodné číslo utečenca z Ukrajiny, tieto údaje pošta overuje z dokladu o tolerovanom pobyte.