Oznámenie o začatí obstarávania nového Územného plánu obce Bernolákovo

 

Obec Bernolákovo, ako príslušný orgán územného plánovania v súlade s ustanovením § 19b ods. 1) písm. a) Zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám, že obec Bernolákovo začína dňom 27. 01. 2020 prípravné práce na obstarávanie nového územného plánu obce. Predmetom riešeného územného plánu bude celé katastrálne územie obce Bernolákovo. Úlohou nového územného plánu bude minimálne vytvoriť priestor pre náležitú občiansku vybavenosť k veľkosti sídla a riadene regulovať expanziu s nastavením minimálnych noriem pre realizáciu výstavby.

 

Navrhované námety, požiadavky a podklady na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie môžete predložiť písomne v lehote do 30 dni odo dňa zverejnenia tohto oznámenia do podateľne obecného úradu Bernolákovo alebo poštou na adresu: Obec Bernolákovo, ref. územného plánovania, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

oznamenie-o-zacati-obstaravania-noveho-uzemneho-planu-obce.pdf

PRESUN AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY

Oznamujeme občanom, že autobusová zastávka Bernolákovo, Hlavná ul. kaštieľ v smere do obce bude do 29.02.2020 dočasne posunutá pred bývalý veľkosklad nápojov Kastl z dôvodu rekonštrukcie existujúcej zastávky.

Kalendár vývozu odpadu 2020

Od januára 2020 bude zber odpadu prebiehať podľa priloženého harmonogramu.

HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU NA ROK 2020
– komunálny odpad sa bude vyvážať v pondelok a štvrtok 2-týždňový vývoz ( NEPÁRNY TÝŽDEŇ )

– komunálny odpad sa bude vyvážať pondelok a štvrtok týždňový vývoz

– separovaný zber PLASTOV sa bude vyvážať v 2-týždňových intervaloch, vždy v pondelok, prvý vývoz sa uskutoční 13.1.2020 .

– separovaný zber PAPIERA sa bude vyvážať v 4-týždňových intervaloch, vždy v stredu, prvý vývoz sa uskutoční 22.1.2020 .

 

Novinkou v spôsobe triedenia odpadu v roku 2020 bude, že do vriec s plastami môžeme separovať i obaly z kovov a Tetrapakov.

 

Prosíme občanov, aby brali do úvahy, že v deň zberu musia byť nádoby umiestnené na viditeľnom a prístupnom mieste pri obecnej komunikácii.

Reklamácie ohľadne poškodených nádob ako i nezrealizovaných vývozov odpadu, zasielať na emailovú adresu reklamaciesc@avesk.sk .

 


 

Ing. Róbert Láska

Referát ochrany životného prostredia

Obecný úrad Bernolákovo

Tel.č. 02/40 200 607

Mobil : 0905 551 464