Riadený vrt popod cyklochodník pri Čiernej vode

Vážení občania, oznamujeme, že z dôvodu prác na stavbe Sanácia hlavnej trasy splaškovej kanalizácie sa bude realizovať riadený vrt popod cyklochodník pri Čiernej vode oproti pohostinstvu Jadroň. Práce nebudú narušovať plynulosť cyklochodníka ani obmedzovať priľahlé domácnosti. Prosíme však občanov o obozretnosť a trpezlivosť až do ukončenia prác, t.j. do 15.12.2023.

OR HaZZ v Pezinku dáva do pozornosti

Vianočné sviatky

Blížia sa k nám Vianoce – sviatky pokoja, čas stretnutia sa rodín, radostných iskričiek v očiach našich detí a to nie len pri rozbaľovaní darčekov. Dovoľte preto aj nám, profesionálnym hasičom, aby sme Vám zaželali ich príjemné prežitie v kruhu svojich najbližších.

Príprava na vianočné sviatky je sprevádzaná zhonom. Nesmieme zabúdať predovšetkým na bezpečnosť, pretože toto obdobie je charakteristické aj zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v domácnostiach. Naše domovy sú dnes doslova preplnené vysoko horľavými materiálmi vyrobených z umelých vlákien, ktoré veľmi ľahko horia. Požiare v bytoch sa vplyvom blízkosti horľavých materiálov rýchlo šíria a môžu spôsobiť rozsiahle materiálne škody, ale i vážne zranenia. Majme na pamäti, že horiaca sviečka je otvorený oheň a každý rok počas vianočných sviatkov dochádza k požiarom od horiacich sviečok umiestnených predovšetkým na adventných vencoch. Požiare vianočných stromčekov od nekvalitného a nesprávne inštalovaného osvetlenia, skraty nekvalitných elektrických svietnikov sú taktiež nepríjemnými skutočnosťami, ktoré by mohli narušiť pokojnú a slávnostnú atmosféru najkrajších sviatkov v roku.

Príčinou nešťastia, bolesti a škôd spôsobených na majetku je každoročne aj rôzna zábavná pyrotechnika. Ak si chcete dožičiť aj toto potešenie, nepoužívajte doma vyrobené pyrotechnické hračky. Používajte len ohňostroje, rakety, svetlice, delobuchy či piráty zakúpené v obchode a pri manipulácii s nimi sa riaďte odbornými radami a návodom. Zábavná pyrotechnika nepatrí do rúk detí, preto ju starostlivo uchovávajte mimo ich dosah.

Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku Vám želajú príjemné prežitie vianočných sviatkov a v Novom roku 2024 veľa zdravia, šťastia, pokoja a pohody.

mjr. Ing. Škvarková

OR HaZZ v Pezinku

Otvorený list – doprava

Starosta obce odoslal otvorený list adresovaný Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., Bratislavskému samosprávnemu kraju, Bratislavskej integrovanej doprave, a. s., v ktorom v mene obyvateľov obce vyjadril sťažnosť na nedostatočnú kvalitu poskytovaných služieb v oblasti dopravy medzi obcou Bernolákovo a Bratislavou. Týmto listom zároveň starosta obce vyzýva dotknuté spoločnosti, aby bezodkladne podnikli kroky k náprave, keďže situácia má výrazný negatívny vplyv na každodenný život obyvateľov obce, ktorí sa spoliehajú na túto formu dopravy.

 Otvorený list – doprava

Oddychová zóna Slniečko – deratizácia

Vážení občania, oznamujeme, že v termíne 4.12.-10.12.2023 bude ihrisko Oddychová zóna Slniečko pre verejnosť uzatvorené. V uvedenom termíne bude na ihrisku prebiehať deratizácia, preto Vás prosíme, aby ste na ihrisko v uvedených dňoch nevstupovali.

Ďakujeme za pochopenie.

Návrh VZN o poplatkoch za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Bernolákovo

Vážení občania,

minulý týždeň sme Vám prostredníctvom Facebookovej stránky obce komunikovali odôvodnenie zvýšenia sadzby poplatkov vo zverejnenom návrhu VZN o poplatkoch za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Bernolákovo. Vzhľadom na množiace sa otázky Vám prinášame plné znenie dôvodovej správy k spomínanému návrhu.

 

PRÍLOHA: Košielka s dôvodovou správou k návrhu VZN o poplatkoch za odpady.pdf

Vážení občania, oznamujeme, že stavebný úrad bude v termíne od 29.11.2023 do 1.12.2023 (vrátane) zatvorený z dôvodu účasti zamestnancov na školení. Otvorený bude opäť v pondelok 4.12.2023. Ďakujeme za pochopenie.

Vážení občania, oznamujeme, že stavebný úrad bude v termíne od 29.11.2023 do 1.12.2023 (vrátane) zatvorený z dôvodu účasti zamestnancov na školení. Otvorený bude opäť v pondelok 4.12.2023. Ďakujeme za pochopenie.