• Aktuality
 • Plán podujatí
 • Výbor
 • Stanovy
 • Podujatia 2019
 • Podujatia 2018
 • Archív
 • Plán činnosti ZO SZPB v roku 2019

 • Výbor ZO SZPB Bernolákovo

  Predseda:

  Ružena Šmihlová
  0918 605063

  Podpredseda:

  Marta Brunovská
  0903 314358

  Tajomník:

  Ing. Matej Biskupič
  0907988940

  Pokladník:

  Marta Lešková

  Členovia výboru:

  Anna Plešková
  Paula Palkovičová
  Jana Krížiková

  Revízor účtov:

  Helena Černayová

 • Stanovy-SZPB.pdf

   

  STANOVY
  Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

  Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB) je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o zdru-žovaní občanovˡ v znení neskorších predpisov občianskym združením vyvíjajúcim činnosť a sídliacim na území Slovenskej republiky (SR); združuje priamych účastníkov boja za národné oslobodenie a proti fašizmu, za obranu demokracie a sociálnu spravodlivosť a ostatných občanov SR, ktorí súhlasia s jeho poslaním, cieľmi, programovým zameraním zväzu a Stanovami SZPB; sídlom SZPB je Bratislava, Štúrova 8, PSČ 815 72.

  PREAMBULA

  Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (ďalej len „SZPB“ alebo „zväz“) je v zmysle osobitného zákona¹ občianskym združením vyvíjajúcim činnosť na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“), združuje priamych účastníkov boja za národné oslobodenie a proti fašizmu² v rokoch 1939 až 1945, za obranu demokracie a sociálnu spravodlivosť a ostatných občanov SR, ktorí súhlasia s jeho poslaním, cieľmi, programovým zameraním zväzu a Stanovami SZPB. Postavenie a pôsobnosť zväzu sú ustanovené v osobitnom zákone³. Sídlom SZPB je Bratislava, Štúrova 8, PSČ 815 72.

  I.
  POSLANIE A CIELE SZPB

  1. V súlade s princípmi obsiahnutými vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a Ústave SR presadzovať demokratický a humánny odkaz slovenského národnoemancipačného hnutia začatého štúrovcami, proces ktorého, pokračujúci v rokoch druhej svetovej vojny bojom za národné oslobodenie a proti fašizmu vyvrcholil Slovenským národným povstaním (SNP).
  2. Odsudzovať a odmietať všetky pokusy o znevažovanie miesta a významu SNP v slovenských dejinách, o popieranie existencie holokaustu a skresľovanie výsledkov druhej svetovej vojny, ako aj pokusy o rehabilitáciu ľudáckeho režimu na Slovensku a glorifikáciu jeho vedúcich predstaviteľov.
  3. Trvalo venovať pozornosť pravdivému vysvetľovaniu histórie boja za národné oslobodenie, proti fašizmu a nacizmu v slovenskej občianskej spoločnosti.
  4. Nadväzovať úzku súčinnosť s orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy na všetkých úrov-niach najmä pri organizovaní spomienkových osláv a pietnych aktov pri príležitosti významných historických výročí a pamätných dní SR, najmä výročia SNP, ukončenia druhej svetovej vojny a porážky fašizmu, oslobodenia územia Slovenska v jednotlivých regiónoch a Dňa obetí Dukly, ako aj seminárov a besied pre mladú generáciu a ich učiteľov.
  5. Iniciovať v orgánoch štátnej správy a miestnej samosprávy stálu starostlivosť o ochranu a údržbu pamätníkov, pomníkov, pamätných tabúľ a vojnových hrobov padlých hrdinov protifašistického a národnooslobodzovacieho boja; nepripustiť rušenie a odstraňovanie búst a sôch popredných osobností tohto boja a jeho symbolov.
  6. Udržiavať, nadväzovať a rozvíjať priateľské vzťahy s podobnými odbojovými organizáciami v zahraničí.
  7. Verejne vystupovať proti extrémnym silám propagujúcim nacionalizmus, šovinizmus, rasizmus, antisemitizmus, neofašizmus, neonacizmus, neoľudáctvo a xenofóbiu.
  8. Dbať o sociálne a zdravotné zabezpečenie členov SZPB, najmä priamych účastníkov národného boja za oslobodenie a proti fašizmu v druhej svetovej vojne, držiteľov Osvedčenia podľa zákona č. 255/1946 Zb., ale aj vdov a vdovcov po nich.
  9. Zväz vykonáva edičnú a vydavateľskú činnosť.
  2
  ________________________________________________________________________________
  1.) Zákon SNR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov;
  2.) Zákon Ústavodarného Národného zhromaždenia ČSR č. 34/1946 Sb., ktorým sa vymedzuje pojem československého partizána;
  Zákon Ústavodarného Národného zhromaždenia ČSR č. 255/1946 Sb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie;
  3.) Zákon NR SR č. 487/2013 Zb. o postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistického bojovníkov;

  II.
  ČLENSTVO V SZPB, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

  1. Členmi SZPB môžu byť:
  a) občania SR – priami účastníci národného boja za oslobodenie, proti fašizmu a nacizmu vrátane protifašistickej rezistencie v rokoch 1939 – 1945, občania poškodení vládnucim režimom tzv. Slovenského štátu z rokov 1939 – 1945 z politických, rasových a náboženských dôvodov a ich rodinní príslušníci;
  b) občania SR – ktorí dovŕšili 18 rokov veku a majú záujem zachovávať odkaz protifašistického odboja, osobitne odkaz SNP;
  c) cudzí štátni príslušníci – spĺňajúci podmienky uvedené pod písmenami a) a b);
  d) členstvo v SZPB je dobrovoľné; podmienkou jeho vzniku je podanie prihlášky za člena, vzni-ká dňom jej schválenia výborom základnej organizácie (ZO); dokladom o členstve je členská legitimácia, ktorú prijatému členovi po zaplatení členského príspevku odovzdá funkcionár výboru ZO SZPB na výborovej alebo členskej schôdzi.
  2. Členovia SZPB majú právo:
  a) voliť a byť volení do všetkých funkcií v SZPB (s výnimkou funkcií uvedených v týchto stanovách), zúčastňovať sa na všetkých aktivitách a podujatiach zväzu, podávať návrhy, pripomienky a námety k činnosti orgánov a organizácií SZPB;
  b) v prípade potreby žiadať príslušný orgán SZPB o pomoc pri uplatňovaní svojich oprávnených požiadaviek;
  c) byť pozvaní na všetky rokovania orgánov a organizácií zväzu týkajúcich sa ich osoby;
  d) združovať sa a pracovať vo zväzových orgánoch, v základných organizáciách podľa svojich osobných záujmov.
  3. Členovia SZPB majú povinnosti:
  a) byť členom jednej ZO SZPB;
  b) dodržiavať jednotlivé ustanovenia Stanov SZPB a plniť úlohy vyplývajúce z uznesení vole-ných orgánov a zjazdu SZPB;
  c) platiť včas a v stanovenej výške členské príspevky, zúčastňovať sa na organizovaných akciách a aktivitách zväzu, predovšetkým však na rokovaniach členských schôdzí ZO SZPB;
  d) propagovať SZPB a jeho činnosť, získavať do jeho radov nových členov, najmä medzi mladou a strednou generáciou;
  e) pri zmene miesta trvalého bydliska je člen povinný oznámiť to výboru ZO, z ktorej odchádza a do ktorej sa chce prehlásiť; nevylučuje sa možnosť zostať naďalej členom pôvodnej ZO SZPB.
  4. Prerušenie členstva v SZPB:
  a) člen SZPB môže požiadať o prerušenie členstva len zo závažných dôvodov a vtedy, ak to
  3
  vyžaduje zákon; o prerušenie i obnovenie členstva požiada člen písomne; ZO SZPB má právo rozhodnúť o prerušení členstva v prípade, ak je člen trestne stíhaný za úmyselný trestný čin; členskú legitimáciu počas prerušenia člen odovzdá výboru ZO SZPB, ktorej je členom;
  b) ak člen ZO, ktorý prerušil alebo mu bolo prerušené členstvo, naďalej koná vedome v rozpore so Stanovami SZPB, môže mu ZO odmietnuť obnovenie členstva.
  5. Členstvo v SZPB zaniká:
  a) úmrtím jeho člena, prípadne vyhlásením ho ex offo za mŕtveho;
  b) písomným oznámením (bez udania dôvodu) člena SZPB výboru svojej ZO, že vystupuje zo zväzu;
  c) neplatením členských príspevkov viac ako dva roky;
  d) zrušením alebo pozastavením členstva pre závažné konanie nezlučiteľné s členstvom vo zväze na základe rozhodnutia výboru ZO SZPB; rozhodnutie o zrušení alebo pozastavení členstva sa členovi oznamuje písomne s poučením o možnosti odvolania sa proti tomu; člen má právo odvolať sa k vyššiemu orgánu SZPB do 30 dní od prijatia písomného oznámenia o zrušení alebo pozastavení členstva; členstvo sa mu pozastavuje až do vyriešenia prípadu, kvôli ktorému mu bolo pozastavené.
  6. Zaslúžilú, dlhoročnú a obetavú prácu člena vo zväze na návrh predsedníctva oblastného vý-boru (P OblV) SZPB, prípadne rady Historickej odbojovej skupiny (R HOSk) môže Pred-sedníctvo Ústrednej rady (P ÚR) SZPB oceniť:
  a) udelením titulu „čestný predseda“, „zaslúžilý funkcionár“ a „čestný člen“;
  b) udelením vyznamenania v zmysle Smernice SZPB o udeľovaní vyznamenaní.
  7. Na priamych účastníkov národného boja za oslobodenie a proti fašizmu, držiteľov Osved-čenia podľa zákona č. 255/1946 Zb. na návrh oblastného výboru (OblV) alebo P OblV SZPB, prípadne R HOSk môže P ÚR SZPB predložiť podnet:
  a) prezidentovi SR:
  – na vymenovanie do prvej generálskej hodnosti alebo na povýšenie do generálskej hodnosti;
  b) vláde SR:
  – na predloženie návrhu na zapožičanie štátneho vyznamenania;
  c) ministrovi obrany SR:
  – na vymenovanie do prvej práporčíckej a dôstojníckej hodnosti alebo na povýšenie do pod-dôstojníckej, práporčíckej a dôstojníckej hodnosti.

  III.
  ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SZPB

  1. Organizačnú štruktúru SZPB tvoria:
  a) základné organizácie SZPB;
  b) oblastné organizácie SZPB.
  2. Základné organizácie SZPB:
  a) v ZO SZPB sa združujú členovia z jednej alebo viacerých obcí, v mestách môže byť i viacero základných organizácií zväzu;
  b) tam, kde pre malý počet členov (minimálne päť členov) nemožno zabezpečiť riadnu činnosť ZO SZPB, vytvára sa skupina na čele s vedúcim skupiny, ktorú riadi najbližšia ZO.
  c) základné organizácie zväzu zriaďuje, zlučuje a ruší OblV, rozhoduje o tom vždy až po prerokovaní s ich výbormi a na ich členských schôdzach; základné organizácie SZPB s celoštátnou pôsobnosťou zriaďuje a ruší ÚR SZPB; základné organizácie SZPB nemajú právnu subjektivitu.
  4
  3. Činnosť základných organizácií SZPB:
  a) najvyšším orgánom ZO SZPB je členská schôdza, ktorá sa koná podľa potreby minimálne dvakrát do roka;
  b) výročná členská schôdza ZO, ktorá sa koná spravidla každé dva roky prerokúva a schvaľuje:
  – správu o činnosti, hospodárení a ďalších úlohách ZO;
  – správu revízora účtov ZO;
  c) výročná členská schôdza ZO volí spomedzi svojich členov výbor ZO, revízora účtov a podľa kľúča stanoveného OblV delegátov na oblastnú konferenciu s hlasom rozhodujúcim;
  d) výbor ZO si volí predsedu, podpredsedu, tajomníka, pokladníka, vedúceho skupiny v rámci ZO podľa potreby základných organizácií;
  e) výbor ZO sa schádza minimálne štyrikrát do roka, zabezpečuje a kontroluje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení výročnej členskej schôdze, oblastnej konferencie a zjazdu SZPB v jej činnosti; vedúci skupiny to vykonáva na jej schôdzach.
  4. Oblastné organizácie SZPB:
  a) sú vyšším stupňom organizačnej štruktúry SZPB;
  b) majú odvodenú právnu subjektivitu;
  c) oblastné organizácie SZPB zriaďuje, zlučuje a ruší ÚR SZPB po predchádzajúcom prero-kovaní s príslušným OblV;
  d) orgánmi oblastných organizácií SZPB sú:
  – oblastná konferencia;
  – oblastný výbor;
  – predsedníctvo oblastného výboru;
  – oblastná revízna komisia (OblRK);
  e) oblastná konferencia je najvyšším orgánom oblastnej organizácie SZPB, koná sa spravidla raz za štyri roky pred zjazdom SZPB;
  f) oblastná konferencia prerokúva a schvaľuje:
  – správu o činnosti a ďalších úlohách oblastnej organizácie SZPB;
  – správu o hospodárení s materiálnymi a finančnými prostriedkami OblV;
  – správu o činnosti OblRK;
  g) oblastná konferencia volí spomedzi svojich delegátov predsedu OblV, členov OblV, členov OblRK a podľa kľúča stanoveného ÚR SZPB členov ÚR a delegátov zjazdu SZPB s hlasom rozhodujúcim; po zvolení za predsedu oblastného výboru sa stáva predseda aj členom oblastného výboru a jeho predsedníctva;
  h) mimoriadna oblastná konferencia musí byť zvolaná, ak o to požiada najmenej jedna tretina základných organizácií oblastnej organizácie SZPB, alebo ak o to požiada dvojtretinová väčšina členov OblV;
  ch) štatutárom oblastnej organizácie zväzu je predseda OblV SZPB, v jeho neprítomnosti tajom-ník OblV.
  i) tajomníkom OblV sa stáva člen SZPB, ktorého na návrh predsedu OblV do tejto funkcie zvolí oblastný výbor. Po zvolení sa stáva členom OblV a členom Predsedníctva OblV. Následne s ním štatutár SZPB uzavrie pracovno-právny vzťah (pracovná zmluva alebo dohoda o vykonaní práce); funkcia tajomníka OblV zaniká po tom, čo oblastný výbor alebo mimoriadny oblastný výbor tajomníka z tejto funkcie odvolá; dňom odvolania z funkcie alebo dňom, kedy oblastný výbor nepotvrdí vo funkcii doterajšieho tajomníka, mu pracovno-právny vzťah zaniká; o tejto skutočnosti predseda OblV informuje štatutára SZPB;
  5. Činnosť oblastného výboru (OblV) SZPB:
  a) zvoláva oblastnú konferenciu;
  b) plní a kontroluje úlohy vyplývajúce z uznesenia oblastnej konferencie, z uznesení ústredných orgánov a zjazdu SZPB v zmysle osobitného zákona č. 3 (Zákon č. 487/2013);
  5
  c) v zmysle osobitného zákona nadväzuje vzťahy a spolupracuje s orgánmi štátnej správy, krajskej a miestnej samosprávy na teritóriu pôsobenia oblastnej organizácie SZPB pri plánovaní, organizovaní podujatí a aktivít za účelom rozvoja a propagácie činnosti SZPB na verejnosti;
  d) schvaľuje výsledky hospodárenia s materiálnymi a finančnými prostriedkami OblV a jeho rozpočet na budúci rok;
  e) na plnenie úloh vytvára stále a dočasné komisie;
  f) na rokovanie sa schádza minimálne dvakrát do roka, prípadne podľa potreby;
  g) spomedzi svojich členov volí predsedníctvo, podpredsedu (–ov), tajomníka a ďalších funkcionárov OblV; vo výnimočných prípadoch volí predsedu OblV, členov OblRK, prípadne nahrádzajúceho člena ÚR SZPB, počet členov predsedníctva oblastného výboru musí byť menší ako 50 % členov oblastného výboru;
  6. Predsedníctvo oblastného výboru (P OblV) SZPB:
  a) je výkonným orgánom OblV, koordinuje a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesenia oblastnej konferencie a zjazdu SZPB; za svoju činnosť zodpovedá OblV a oblastnej konferencii;
  b) riadi činnosť oblastnej organizácie SZPB medzi rokovaniami OblV; rokuje podľa schvále-ného plánu činnosti, minimálne raz za tri mesiace;
  c) medzi rokovaniami P OblV vykonávajú neodkladné opatrenia predseda OblV a tajomník OblV, v ich neprítomnosti podpredseda OblV alebo iný poverený člen predsedníctva; svoje rozhodnutia predkladajú najbližšiemu rokovaniu P OblV na dodatočné posúdenie a schválenie;
  d) zodpovedá za rovnomerné čerpanie rozpočtu OblV;
  e) má právo udeľovať finančné odmeny funkcionárom OblV, ak sú kryté v jeho rozpočte;
  f) o svojej činnosti podáva správu OblV na jeho rokovaniach.

  IV.
  ÚSTREDNÉ ORGÁNY SZPB

  1. Ústrednými orgánmi SZPB sú:
  a) zjazd SZPB;
  b) Ústredná rada SZPB;
  c) Predsedníctvo Ústrednej rady SZPB;
  d) Ústredná revízna komisia (ÚRK);
  e) Rozhodcovská komisia (RoK).
  2. Najvyšším orgánom zväzu je zjazd SZPB:
  a) zjazd SZPB sa koná spravidla raz za štyri roky; jeho zvolanie vyhlasuje ÚR minimálne šesť mesiace pred konaním zjazdu;
  b) mimoriadny zjazd SZPB musí byť zvolaný, ak o to požiada nadpolovičná väčšina oblastných organizácií zväzu alebo na základe uznesenia ÚR SZPB.
  3. Zjazd SZPB prerokúva a schvaľuje:
  a) správu o činnosti, hospodárení s materiálnymi a finančnými prostriedkami zväzu a ďalších úlohách SZPB;
  b) správu o činnosti ÚRK;
  c) správu o činnosti RoK;
  d) programové zameranie SZPB na obdobie medzi zjazdmi;
  e) Stanovy SZPB;
  f) uznesenie zo zjazdového rokovania.
  6
  4. Zjazd SZPB volí:
  a) predsedu SZPB;
  b) členov ÚRK;
  c) členov RoK.
  5. Zjazd SZPB potvrdzuje:
  členov ÚR zvolených oblastnými konferenciami zväzu a zhromaždeniami jednotlivých historických odbojových skupín pri ÚR SZPB.
  6. Ústredná rada (ÚR) SZPB:
  a) je najvyšším orgánom SZPB medzi zjazdmi; riadi jeho činnosť, rozpracúva hlavné úlohy, prerokúva, riadi a kontroluje činnosť P ÚR a plnenie uznesení ÚR a P ÚR; zvoláva zjazd SZPB;
  b) spomedzi svojich členov volí Predsedníctvo ÚR SZPB, podpredsedu (–ov) SZPB a tajomníka ÚR SZPB a podľa potreby ďalších funkcionárov ÚR;
  c) prerokúva a schvaľuje správu o činnosti P ÚR SZPB, výsledky hospodárenia s materiálnymi a finančnými prostriedkami zväzu, rozpočet na budúci rok a správy o činnosti ÚRK a RoK;
  d) vytvára stále a dočasné komisie ÚR SZPB, ktoré si spomedzi svojich členov volia predsedu a tajomníka;
  e) na svoje rokovanie sa schádza minimálne dvakrát do roka, prípadne podľa potreby alebo ak o to požiadajú dve tretiny jej členov;
  f) zodpovedá za vydávanie Bojovníka a ostatných zväzových periodík;
  g) schvaľuje výšku členských príspevkov a výšku dotácie na jedného člena pre oblastné organizácie SZPB;
  h) na návrh P ÚR SZPB odvoláva z funkcie ňou volených funkcionárov (členov P ÚR SZPB) a v odôvodnenom prípade aj predsedu SZPB, členov ÚRK a členov RoK;
  ch) vo výnimočných prípadoch volí do najbližšieho zjazdu SZPB spomedzi členov ÚR SZPB predsedu SZPB so všetkými právomocami a povinnosťami; táto zásada platí aj pre členov ÚRK a členov RoK;
  i) dáva záväzný výklad jednotlivých ustanovení Stanov SZPB, dôležitých smerníc, uznesení a pokynov;
  j) schvaľuje Organizačný poriadok SZPB, Rokovací poriadok ÚR SZPB, Smernice hospodárenia orgánov a organizácií SZPB, Smernicu SZPB o udeľovaní vyznamenaní, Smernicu na vymenúvanie a povyšovanie účastníkov národného boja za oslobodenie – členov SZPB do vojenských hodností, štatúty historických odbojových skupín, prípadne ďalšie dokumenty;
  k) zriaďuje kanceláriu ÚR, ktorá podlieha pod rozhodovaciu právomoc štatutára;
  l) prerokováva odvolania podané proti rozhodnutiu RoK, ktoré po vyjadrení príslušného oblastného výboru sťažovateľa potvrdí alebo zruší;
  7. Predsedníctvo Ústrednej rady (P ÚR) SZPB:
  a) je výkonným orgánom ÚR SZPB, riadi činnosť zväzu medzi jej rokovaniami;
  b) reaguje na dôležité zahraničnopolitické a vnútropolitické udalosti a zaujíma k nim stanoviská;
  c) prerokúva stav a výsledky hospodárenia s materiálnymi a finančnými prostriedkami zväzu a rovnomerného čerpania rozpočtu;
  d) schvaľuje návrhy na udelenie zväzových ocenení a vyznamenaní;
  e) schvaľuje Rokovací poriadok P ÚR SZPB a ÚR SZPB;
  f) zriaďuje odborné a poradné komisie zväzu, ktoré si spomedzi svojich členov volia predsedu;
  g) na svoje rokovania sa schádza minimálne štyrikrát do roka, prípadne podľa potreby; mimoriadne rokovanie P ÚR SZPB musí byť zvolané, ak o to požiada nadpolovičná väčšina jeho členov;
  h) schvaľuje prijatie a odvolanie zamestnancov Kancelárie ÚR (K ÚR) SZPB; schvaľuje mzdové podmienky predsedovi SZPB, tajomníkovi ÚR SZPB, zamestnancom K ÚR SZPB a tajomníkom
  7
  oblastných výborov SZPB;
  ch) dáva súhlas s členstvom cudzích štátnych príslušníkov v SZPB.
  8. Predseda SZPB:
  a) je najvyšším reprezentantom a štatutárom SZPB s právom konať v mene zväzu; v súlade so Stanovami SZPB udržiava vzťahy s najvyššími predstaviteľmi štátu, predstaviteľmi jednotlivých ministerstiev, štátnej správy a miestnej samosprávy, ozbrojených síl a ozbrojených zborov, vedeckých a kultúrnych inštitúcií, politických strán a politických hnutí, občianskych združení, kultúrnych a spoločenských organizácií;
  b) predseda SZPB sa stáva členom ÚR SZPB a P ÚR SZPB; riadi rokovania ÚR a P ÚR SZPB, zodpovedá za strategické smerovanie zväzu a výsledky jeho činnosti; pokiaľ bude člen ÚR SZBP zvolený za predsedu, príslušný oblastný výbor zvolí nového člena do ÚR SZB;
  c) rieši dôležité a neodkladné záležitosti zväzu a svoje rozhodnutia predkladá najbližšiemu rokovaniu P ÚR SZPB na dodatočné posúdenie a schválenie;
  d) ďalšie úlohy predsedu SZPB sú uvedené v Organizačnom poriadku SZPB.

  V.
  REVÍZNE ORGÁNY

  1. Revízne orgány SZPB predstavujú:
  a) Ústredná revízna komisia (ÚRK);
  b) oblastné revízne komisie;
  c) revízori účtov základných organizácií (klubov).
  2. Revízne orgány vykonávajú revíziu hospodárenia s finančnými a materiálnymi prostriedkami zväzu na všetkých stupňoch jeho organizačnej štruktúry.
  3. Na základe Smerníc hospodárenia oblastných výborov a základných organizácií SZPB revízne orgány overujú, ako sa v praxi dodržiavajú ich ustanovenia; o zistenom stave hospodárenia pred-kladajú písomnú správu orgánu, pri ktorom boli zvolené.
  4. Za svoju činnosť zodpovedajú orgánu, ktorý ich zvolil a podávajú mu súhrnnú správu o svojej činnosti; vo svojej práci sa riadia Stanovami SZPB, štatútmi a plánmi činnosti.
  5. Revízne komisie si spomedzi svojich členov volia predsedu a tajomníka; predseda ÚRK nemôže byť zamestnancom SZPB.
  6. Členovia revíznych komisií a revízori účtov základných organizácií nemôžu byť súčasne členmi orgánov, pri ktorých boli zvolení.
  7. Predsedovia revíznych komisií sa zúčastňujú na rokovaniach predsedníctva orgánu, pri ktorom boli tieto komisie zvolené, a to s hlasom poradným.
  8. Predseda ÚRK po vykonanej revízii predkladá ÚR a P ÚR SZPB, predsedovia oblastných revíznych komisií predkladajú oblastným výborom a predsedníctvam oblastných výborov SZPB súhrnnú správu o stave, ktorý pri revízii zistili, spolu s návrhom na opatrenie; revízori účtov základných organizácií (klubov) predkladajú správu o revízii spolu s návrhom na opatrenie na členskej schôdzi ZO (klubu) SZPB.
  9. Revízne komisie majú právo vykonávať revíziu na nižších stupňoch organizačnej štruktúry SZPB.

  VI.
  ROZHODCOVSKÁ KOMISIA

  1. Na posudzovanie sporných otázok zväzu volí zjazd SZPB Rozhodcovskú komisiu (RoK); RoK si spomedzi svojich členov volí predsedu; člen RoK nemôže byť členom výkonných orgánov zväzu a zamestnancom SZPB.
  8
  2. RoK je nezávislým orgánom SZPB, ktorý prerokúva spory medzi orgánmi a organizáciami zväzu, medzi jeho orgánmi a členmi, závažné morálne poklesky a sťažnosti jeho členov postúpené ÚR alebo P ÚR SZPB; v súlade so Stanovami SZPB rozhodne RoK o spornej otázke i v prípade odvolania sa člena SZPB do 30 dní;
  3. Predseda RoK sa zúčastňuje na rokovaniach ÚR a P ÚR SZPB s hlasom poradným;
  4. Na rozhodnutia RoK sa primerane vsťahuje článok IV. ods. 6 písmeno „l“;

  VII.
  HISTORICKÉ ODBOJOVÉ SKUPINY

  1. Historické odbojové skupiny združujú členov SZPB rovnakého alebo podobného druhu odboja; zriaďujú sa pri ÚR SZPB a na svojich zhromaždeniach volia predsedu, tajomníka, radu HOSk, člena ÚR a delegátov na zjazd SZPB s hlasom rozhodujúcim podľa kľúča stanoveného ÚR.
  2. Činnosť historických odbojových skupín sa riadi štatútmi, obsah ktorých musí byť v súlade so Stanovami SZPB.
  3. Vo svojej činnosti sa historické odbojové skupiny riadia plánmi spracúvanými na jednoročné obdobie.

  VIII.
  HLASOVANIE A VOĽBY

  1. Hlasovacie právo v SZPB sa vykonáva verejným alebo tajným hlasovaním; o spôsobe hlasovania rozhodujú členovia zúčastnení na členských (výročných) schôdzach základných organizácií (klubov, skupín), zhromaždenia historických odbojových skupín, delegáti oblastných konferencií a zjazdu SZPB s hlasom rozhodujúcim.
  2. Voľby v SZPB sa vykonávajú podľa schváleného volebného poriadku.
  3. Právo voliť členov a funkcionárov oblastných výborov, členov ÚR a delegátov zjazdu SZPB s hlasom rozhodujúcim majú delegáti oblastných konferencií s hlasom rozhodujúcim; členov ÚR a delegátov zjazdu volia aj zhromaždenia historických odbojových skupín.
  4. Členovia ÚR SZPB, ÚRK a RoK, ktorí neboli zvolení za delegátov zjazdu SZPB s hlasom rozhodujúcim sa na ňom zúčastňujú ako delegáti s hlasom poradným; táto zásada platí obdobne aj pre funkcionárov základných organizácií zväzu, členov a funkcionárov orgánov oblastných organizácií SZPB na oblastných konferenciách, ich počty stanovuje OblV.

  IX.
  PRÁVNE POSTAVENIE SZPB, JEHO MAJETOK A HOSPODÁRENIE

  1. SZPB je historickým a právnym nástupcom po bývalom Československom zväze protifašis-tických bojovníkov v SR.
  2. SZPB je právnickou osobou so samostatnou právnou a ekonomickou subjektivitou.
  3. SZPB v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov je občianske združenie a jeho práva a povinnosti upravujú Stanovy SZPB; v súlade s citovaným zákonom je SZPB registrovaný na Ministerstve vnútra SR.
  4. Majetok zväzu tvorí všetok hmotný a nehmotný majetok orgánov a organizácií SZPB vedený v evidencii K ÚR SZPB; možno s ním nakladať len podľa všeobecne platných predpisov a Smer-níc hospodárenia oblastných výborov a základných organizácií SZPB; oblastné výbory a základné organizácie môžu mať majetok vo svojom výlučnom vlastníctve a samostatne s ním hospodáriť
  9
  podľa všeobecne záväzných platných predpisov; majetok SZPB spravuje K ÚR SZPB a volené orgány nižších stupňov organizačnej štruktúry zväzu v súlade s platnými predpismi pri dodržiavaní zásady účelnej hospodárnosti; za SZPB je oprávnený rokovať a prijímať záväzky predseda SZPB, v jeho neprítomnosti tajomník ÚR SZPB v rozsahu týchto stanov, zákonných ustanovení a smerníc pre hospodárenie orgánov a organizácií SZPB; o rokovaniach a záväzkoch predkladajú správy P ÚR SZPB.
  5. Likvidácia majetku SZPB sa vykonáva podľa všeobecne platných právnych predpisov. Likvidácia základných prostriedkov, alebo ich predaj sú podmienené súhlasom ÚR SZPB.
  6. Finančné zdroje SZPB predstavujú:
  a) členské príspevky;
  b) mimoriadne členské príspevky;
  c) príspevky, subvencie a dary;
  d) príjmy z prenájmu, prípadne predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku;
  e) úroky z vkladov, pôžičky, úvery a pod;
  f) suma do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov;
  g) získané z projektov
  e) z vlastnej činnosti.

  X.
  SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Stanovy SZPB dopĺňa, mení a schvaľuje zjazd SZPB; zjazd splnomocňuje ÚR dočasne pozmeniť alebo upraviť znenie niektorých ustanovení stanov, ktoré môžu byť dotknuté novými (novovydanými) zákonnými normami tak, aby boli s nimi v súlade, prípadne ak to vyžaduje osobitne dôležitý záujem v prospech celého zväzu; právo záväzného výkladu jednotlivých ustanovení stanov patrí ÚR SZPB.
  2. Štatutárom SZPB je predseda SZPB, v jeho neprítomnosti tajomník ÚR SZPB.
  3. Pracovnú náplň a hlavné úlohy vedúcich funkcionárov SZPB (ÚR SZPB) a oblastných výborov SZPB vymedzuje Organizačný poriadok SZPB.
  4. SZPB môže uzatvárať dohody o vzájomnej spolupráci so štátnymi orgánmi a inštitúciami, politickými stranami a politickými hnutiami, občianskymi združeniami, kultúrnymi a spoločen-skými organizáciami, ktoré podporujú jeho pôsobenie, poslanie a ciele, majú blízky vzťah k prog-ramovému zameraniu zväzu a súhlasia s jeho stanovami.
  5. O zániku zväzu musí rozhodnúť zjazd SZPB nadpolovičnou väčšinou delegátov s hlasom rozhodujúcim.
  6. Ak by došlo k dobrovoľnému rozpusteniu SZPB, zjazd, ktorý o tom rozhodne určí likvidačnú komisiu na vykonanie majetkového vyrovnania celého zväzu; komisia do stanoveného termínu vyrovná všetky materiálne a finančné záväzky SZPB a majetkový (finančný) zostatok prevedie na humanitné účely.
  7. Stanovy SZPB nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia zjazdom SZPB a účinnosť dňom ich registrácie Ministerstvom vnútra SR.
  8. Tieto stanovy nahrádzajú stanovy SZPB schválené XVI. zjazdom SZPB konaným dňa 20. júna 2015, ktoré boli vzaté na vedomie Ministerstvom vnútra SR dňa 10. júla 2015 pod č. VVS/1-909/90-112-12.
  9. Vzatím na vedomie týchto stanov stanovy SZPB schválené XV. zjazdom SZPB strácajú platnosť.

 • 11. októbra 2019 – Štúrovo : Pietna spomienka na Cintorína padlých vojakov ČA
  (5247 – pochovaných vojakov)


  21. septembra 2019
  Kolárovo:
  – Pietne spomienka pri Pamätníku občanov odvlečených do koncentračného tábora v Dachau a Schenbergu.
  Komárno:
  – Návšteva Komárňanskej pevnosti- najväčšie opevnenie v strednej Európe
  – Návšteva Nádvoria Európy v Komárne – unikátneho stavebného diela charakteristické pre jednotlivé oblasti Európy.


  29. augusta 2019 – Celoštátne oslavy 75. výročie SNP v Banskej Bystrici


  24. augusta 2019 – Uctenie si pamiatky 75. výročia SNP v Bernolákove položením venca k pamätnej tabuli na kultúrnom dome.


  20.júla 2019 – Jednodňový výlet Košariská, Mohyla na Bradle a Brezová pod Bradlom – spomienka na gen. M.R. Štefánika 139. výročie jeho narodenia a dedina Jablonka pri Brezovej


  29. júna 2019  Modra, Červený Kameň Uctenie pamiatky 2. najväčšieho Slováka Ľudovita Štúra
  za tento text vložte fotky z linku


  Kalište – 22. júna 2019
  Obec Kalište dňa 18. marca 1945 nacisti vypálili a obyvateľov vyvraždili resp.
  odvliekli do koncentračných táborov. Život v tejto obci ako v jedinej nebol obnovený.
  Lokalita bývalej obce bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku, každý rok sa tu
  koná pietna spomienka stretnutie generácii.


  9.5.2019 – Spomienka na skončenie 2. svetovej vojny pri pamätníku na Kultúrnom dome v Bernolákove


  23. mája 2019 – Návšteva Múzea holokaustu v Seredi 32 žiakov 9 tried ZŠ Bernolákovo


  22. mája 2019 – Beseda so žiakmi 9 ročníka  ZŠ Bernolákovo, téma: Deti a holokaust a Udalosti II. svetovej vojny.


  2. mája 2019 uctenie si pamiatky smrti generála Milana Rastislava Štefánika v  Ivanke pri Dunaji


  1.mája 2019: Pietny akt uctenie si  pamiatky 1. a 2. svetovej vojny a SNP v obci Skýcov a návšteva Dňa otvorených dverí v Topoľčiankach


  2.4.2019 – Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 74. výročia oslobodenia Bernolákovo – 2. svetovej vojne


  10.3.2019 – Návšteva expozície v sídle SZPB v Bratislave a Bratislavského hradu aktuálne výstavy a Zlatý vek Peterhofu


  2.2.2019 členská schôdza ZO SZPB Bernolákovo


 • 11.-12.-13.12.2018 Diskusia zo žiakmi I. a II. stupňa ZŠ Bernolákovo téma „Spomienka na školu“ a „Vianočná dohoda“


  24.11.2018 Výročná členská schôdza ZO SZPB Bernolákovo


  9.11.2018 – Pietna spomienka na skončenie 1.a 2. svetovej vojny – 11. november „Deň vojenských veteránov“ a „Deň narcisov“


  30.10.2018 Martin – Účasť na oslavách vzniku ČSR


  12.10.2018 Štúrovo – Pietny akt položenie venca na Vojenskom cintoríne v Štúrove


  23. 5. 2018 Beseda  žiakov ZŠ s priamym účastníkom 2. svetovej vojny a SNP s p. Kunom

   

   


  24. 5. 2018 Návšteva žiakov 9. tried ZŠ Bernolákovo v  Múzeu holokaustu  v Seredi

   

   


  27.5.2018 Poznávací zájazd Modra a Smolenice

   

   


  3.5.2018 – Pietna spomienka 99. výročia smrti generála M.R. Štefánika

   

   


  9.5.2018 – Návšteva Slovensko-českej výstavy pri príležitosti 100. výročia od založenia Československa na Bratislavskom hrade

   

   


  9.5.2018 –  73. výročie skončenia 2. svetovej vojny  kladenie vencov na Slavíne.

   

   


  4.4.2018 Kladenie vencov

   

   


  17.3.2018 – Schôdza

   

   


   


  4.7.2018 – Revolučné roky 1848  (Hurban, Hodža, Štúr) Hlboké, Myjava, Brezová pod Bradlom


  21.7.2018 – Brezová pod Bradlom (Múzeum Dušana S. Jurkoviča – Architekt) Košariská ( nar. M.R.Štefánika – 138 r.)


  27.8.2018 – Hrad Devín a Námestie SNP, Bratislava  (74. výročie SNP)


  18.8.2018 – Sklabiňa – Kantorská dolina


  29.8.2018 – Banská Bystrica – 74. výročie SNP