• Aktuality
 • Plán podujatí
 • Informácie
 • Výbor
 • Archív akcií
 • OZP Nádej v spolupráci s Klubom dôchodcov a Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov v Bernolákove

  pozývajú na brigádu na miestnom cintoríne, ktorá bude dňa 22. 10. 2018 o  9.00 h

  Je potrebné priniesť so sebou náradie.

 •  plan-2018-a-plnenie.pdf

 • Stanovy

  ozp-nadej-stanovy-2014-05 (.pdf)

   

  Prihláška

  2012-prihlaska-do-OZPN (.pdf)

   

  Kontakt

  Ing. Katarína Sikhartová

  predseda

  tel.: 0902 193 140
  e-mail: ozpnadej@gmail.com • Ing. Katarína Sikhartová

  predseda

  tel.: 0902 193 140
  e-mail: ozpnadej@gmail.com

  Náplň činnosti:

  Riadi a koordinuje prácu organizácie, výboru a referentov.
  Vystavuje a podpisuje objednávky.
  Kontroluje vecnú správnosť doručených faktúr a vydáva súhlas pokladníkovi k ich úhrade.
  Vykonáva styk s peňažným ústavom, je oprávnený vystavovať šeky na vklad a výber hotovosti, má prístup na internet banking.
  Schvaľuje a podpisuje pokladničné doklady, príkazy a vyúčtovanie pracovných ciest, výdavky na pohostenie a dary, vykonáva propagáciu OZPN a aktualizuje webovú stránku, vedie administratívnu agendu a dokumentáciu organizácie.
  Andrea Grebečiová

  podpredseda

  Náplň činnosti:

  Zastupuje predsedu vo vymedzených právomociach vopred určených predsedom. V prípade neprítomnosti predsedu riadi výbor a referentov.
  Mariana Jórová

  tajomník

  Náplň činnosti:

  Organizuje aktivity organizácie, spolupracuje s predsedom a podpredsedom.
  Marta Hronská

  hospodár

  Náplň činnosti:

  Vedie účtovnú evidenciu, zodpovedá za hospodárenie, za vecnú a formálnu správnosť pokladničných dokladov. Vedie pokladničný denník. Vykonáva styk s peňažným ústavom, uhrádza náklady spojené s činnosťou OZP NÁDEJ.  Revízna komisia

  Vykonáva kontrolu a revíziu finančnej a hospodárskej činnosti, správy majetku, dodržiavanie rozpočtu 4x do roka (písomne) a priebežne plnenie plánu činnosti. Predseda revíznej komisie zodpovedá za obsahovú stránku celoročnej správy.

  Predseda: Zuzana Juríčková

  Členovia: Darina Valentová, Mgr. Jaroslava Ribánová

   

  Kultúrny referent

  Helena Kováčová

  Spolupracuje a zabezpečuje kultúrne akcie organizácie, spolupracuje s kronikárom organizácie.

   

  Sociálny a tlačový referent

  Záhorcová Alena

  Vedie zoznam členov, sleduje jubileá a sociálno-zdravotné zmeny, pripravuje pozvánky na akcie

   

  Kronikár

  Višváderová Jozefa

  Vedie kroniku organizácie

   

  Bufet

  Kristína Brňáková
  Helena Badlíková

  Organizuje chod bufetu a vykonáva občerstvenia pri akciách

   

  Desiatkári

  Helena Badlíková
  Beáta Cisárová
  Kamil Hržič
  Janka Holková + Marta Hronská
  Alžbeta Káčerová
  Marta Kováčová
  Helena Kováčová
  Jaroslava Kováčová + Darina Valentová za Chorvátsky Grob
  Jozefa Višváderová

  Zabezpečujú styk s členmi Organizácie zdravotne postihnutých NÁDEJ v Bernolákove, poskytujú im informácie zo zasadaní výboru, spolupracujú pri organizovaní kultúrnych, spoločenských a brigádnických akcií, zabezpečujú návštevy imobilných členov, zabezpečuje distribúciu letákov a iných propagačných materiálov. Aktualizujú informácie o členoch organizácie. Zúčastňujú sa zasadaní výboru.

 •  

  2017

  Dni obce

  Terezín a Lidice 75 r. výročie

  Lešná

  Brigáda na cintoríne

  Výročná členská schôdza 2017  2016