• Aktuality
 • Plán podujatí
 • Informácie
 • Výbor
 • Archív akcií
 • 2019-akcie-organizacii-v-Bernolakove (.pdf)

 • Stanovy

  ozp-nadej-stanovy-2022.pdf

  Prihláška

  2012-prihlaska-do-OZPN (.pdf)

   

  Kontakt

  Ing. Katarína Sikhartová

  Ing. Katarína Sikhartová

  predseda

  tel.: 0902 193 140
  e-mail: ozpnadej@gmail.com • Ing. Katarína Sikhartová

  Ing. Katarína Sikhartová

  predseda

  tel.: 0902 193 140
  e-mail: ozpnadej@gmail.com

  Náplň činnosti:

  Je štatutárom organizácie.
  Riadi, organizuje, koordinuje a kontroluje prácu výboru a desiatkárov. Zodpovedá za chod organizácie po organizačnej a finančnej stránke. Schvaľuje a vykonáva finančné transakcie organizácie, má prístup na internet banking.
  Andrea Grebečiová

  Andrea Grebečiová

  podpredseda

  Náplň činnosti:

  Zastupuje predsedu v právomociach vopred určených predsedom a  v prípade neprítomnosti predsedu preberá jeho povinnosti.
  Mgr. Jaroslava Ribánová

  Mgr. Jaroslava Ribánová

  tajomník

  Náplň činnosti:

  Úzko spolupracuje s predsedom a podpredsedom, organizuje aktivity organizácie. Zodpovedá a vykonáva:
  – propagáciu akcií na web stránkach
  – zápisnice zo schôdzí.
  Marta Hronská

  Marta Hronská

  hospodár

  Náplň činnosti:

  Vedie účtovnú evidenciu, zodpovedá za vecnú a formálnu správnosť pokladničných dokladov. Vedie pokladničný denník. Má prístup k bankovému účtu organizácie, uhrádza náklady spojené s činnosťou organizácie.  Revízna komisia

  Vykonáva kontrolu a revíziu finančnej a hospodárskej činnosti, správy majetku, dodržiavanie rozpočtu 4x do roka (písomne) a priebežne plnenie plánu činnosti. Predseda revíznej komisie zodpovedá za obsahovú stránku celoročnej správy komisie.

  Predseda: Zuzana Juríčková

  Členovia: Darina Valentová, Mgr. Jaroslava Ribánová

   

  Kultúrny referent

  Helena Kováčová

  Spolupracuje a zabezpečuje kultúrne akcie organizácie, spolupracuje s kronikárom organizácie.

   

  Sociálny a tlačový referent

  Záhorcová Alena

  Vedie a aktualizuje zoznam členov, sleduje jubileá a sociálno-zdravotné zmeny, pripravuje pozvánky na akcie, zasiela pozdravy k jubileám.

   

  Kronikár

  Mariana Jórová

  Spolupracuje s ostatnými členmi výboru, vedie kroniku organizácie.

   

  Bufet

  Kristína Brňáková
  Helena Badlíková

  Organizujú, zabezpečujú a pripravujú  občerstvenie pri akciách.

   

  Desiatkári

  Helena Badlíková
  Beáta Cisárová
  Marta Lešková
  Janka Holková
  Janka Krížiková
  Alžbeta Káčerová
  Marta Kováčová
  Pavlína Palkovičová
  Darina Valentová  za Chorvátsky Grob
  Alica Žigová
  Veronika Reindlová

   

  Zabezpečujú kontakt s radovými členmi organizácie, poskytujú im  informácie zo zasadaní výboru, spolupracujú pri organizovaní kultúrnych, spoločenských a brigádnických akcií, zabezpečujú návštevy imobilných členov, zabezpečujú distribúciu pozvánok, letákov a iných propagačných materiálov. V spolupráci s tlačovým referentom aktualizujú informácie
  o členoch organizácie. Zúčastňujú sa zasadaní výboru.

 • 2020

  Výlet  2017

  Dni obce

  Terezín a Lidice 75 r. výročie

  Lešná

  Brigáda na cintoríne

  Výročná členská schôdza 2017  2016