Ing. Mgr. Pavel Budinský

Ing. Mgr. Pavel Budinský

vedúci odboru

tel.: 02/40 200 613
mail: prevadzka@bernolakovo.sk

Referát majetku

Ing. Mgr. Pavel Budinský

Ing. Mgr. Pavel Budinský

vedúci odboru

tel.: 02/40 200 613
mail: prevadzka@bernolakovo.sk

Mgr. Juraj Buček

Mgr. Juraj Buček

referát majetku

tel.: 02/40 200 607
mail: bucek@bernolakovo.sk

Mgr. Marianna Horáčková

Mgr. Marianna Horáčková

referát majetku

tel.: 02/40 200 607
mail: prevadzka@bernolakovo.sk

 • TLAČIVÁ

  • Príprava investičných akcií realizovaných alebo pripravovaných obcou (najmä stavby vo vlastníctve obce, chodníky, vozovky, verejné osvetlenie… a stavby infraštruktúry, ktoré po vybudovaní prechádzajú majetkoprávne, alebo len prevádzkovaním na správcov sietí, ako napr. vodovody, plynovody, kanalizácie…)
  •  Zabezpečovanie prevádzky stavieb v majetku obce
  •  Zabezpečovanie prevádzky hnuteľných veci v majetku obce (motorové vozidla, stroje, zariadenia)
  •  Komplexné zabezpečovanie technickej infraštruktúry v nových stavebných obvodoch, ktoré sa realizujú pod garanciou obce
  •  Zimná údržba miestnych komunikácií

   

  •  Zabezpečovanie procesov verejného obstarávania pre úrad
  •  Zabezpečovanie realizácie stavieb stavaných obcou
  •  Majetkoprávne vysporiadania vlastníckych vzťahov obecných nehnuteľnosti (najmä pozemky)


Referát prevádzky


Referát odpadového hospodárstva a verejnej zelene

Juraj Buček

Juraj Buček

referát odpadového hospodárstva a verejnej zelene

tel.: 02/40 200 607
mail: bucek@bernolakovo.sk

Ľuboš Kováčik

Ľuboš Kováčik

referát odpadového hospodárstva a verejnej zelene

tel.: 02/40 200 607
mail: prevadzka@bernolakovo.sk

 • Ohlasovacia povinnosť na vývoz komunálneho odpadu na rok 2022

 • Reklamácie poškodených smetných nádob a nezrealizovaných vývozov - AVE SK

  Spoločnosť AVE SK oznamuje občanom, že všetky reklamácie ohľadne poškodených nádob ako i nezrealizovaných vývozov odpadu, prijíma iba písomne na email adrese reklamaciesc@avesk.sk

  Reklamácie poškodených nádob musia obsahovať:

  -Fotodokumentáciu poškodenia
  -Dátum poškodenia
  -Objem nádoby
  -Adresa a tel. kontakt poškodenej osoby

  Reklamácie nezrealizovaných vývozov je potrebné zaslať do 24h!

  -Presná adresa miesta vývozu
  -Interval vývozov (týždenný, dvojtýždenný)

   

  Opätovne upozorňujeme občanov, že smetné nádoby ako aj vrecia na separovaný odpad treba vyložiť večer pred vývozom alebo najneskôr pred 6-tou hod. ráno v deň vývozu.

 • Žiadosť o zaradenie do BIO

 • INTERAKTÍVNA MAPA STOJÍSK KONTAJNEROV

 • Ďalšie informácie


Referát správy cintorína

Mgr. Erika Kollárová

Mgr. Erika Kollárová

referát správy cintorína

tel.: 02/40 200 616
mail: kollarova@bernolakovo.sk