Ing. Róbert Láska

referát ochrany životného prostredia

tel.: 02/40 200 607
mail: zivotne@bernolakovo.sk

Referát združuje oblasť ochrany prírody a krajiny a oblasť odpadového hospodárstva v obci Bernolákovo.

 

Oblasť ochrany prírody a krajiny

 • zabezpečuje a plní výkon štátnej správy vo veciach starostlivosti o zeleň a ochrany prírody a krajiny v súlade s právnou úpravou,
 • vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom zákonom č.543/2002,
 • vykonáva štátny dozor vo veciach, v ktorých vykonáva štátnu správu v rozsahu ustanovenom zákonom,
 • vydáva rozhodnutia a stanoviská k žiadostiam občanov a organizácií o výrub stromov v zmysle zák.č.543/2002Z.z. o ochrane prírody a krajiny,
 • plní samosprávne funkcie obce v oblasti starostlivosti o zeleň a ochranu prírody a krajiny,
  spolupracuje pri projektoch v oblasti ochrany prírody a krajiny.

Oblasť odpadového hospodárstva

 • plní povinnosti pôvodcu odpadu, vypracúva program odpadového hospodárstva, rieši otázky týkajúce sa TKO a drobného stavebného odpadu, vedie evidenciu o množstve a druhoch odpadu z územia obce v zberných nádobách,
 • zabezpečuje všetky činnosti potrebné pre nakladanie s komunálnymi odpadmi na území obce,
  eviduje a rieši likvidáciu nepovolených skládok na území obce,
 • spolupracuje so zmluvnými firmami zabezpečujúcimi v obci vývoz odpadu,
 • spolupracuje s dobrovoľnými organizáciami pri čistení verejných priestranstiev obce,
 • vykonáva dozor nad dodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich oblasť – životného prostredia, ako aj nad dodržiavaním vydaných rozhodnutí a v rozsahu svojej pôsobnosti ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, zabezpečuje dodržiavanie VZN,

Ostatné

 • zabezpečuje úlohy v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy,
 • vedie dochádzku, riadi, organizuje a koordinuje činnosť aktivačných pracovníkov,
 • zabezpečuje povinnosti obce pri deratizácii,
 • plní ďalšie úlohy uložené starostom, prednostkou,

Ďalšie informácie a tlačivá:

Oblasť ochrany prírody a krajiny:

– žiadosť o povolenie na výrub dreviny sa podáva v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, pričom je povinný uhradiť správny poplatok vo výške 10,- € ako fyzická osoba, alebo 100,- € ako právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená podnikať.
Tlačivo žiadosti o výrub je možné vyzdvihnúť na OcÚ alebo stiahnuť tu

Kedy nie je potrebné žiadať o súhlas na výrub?

 • Na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou do 10 m2.
  Toto neplatí pre dreviny (stromy a kry) rastúce vo verejnej zeleni, alebo na cintorínoch. V prípade, že drevina je súčasťou verejnej zelene, alebo rastie na cintoríne, povolenie výrubu sa vyžaduje v každom prípade.
 • Na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak ide o strom rastúci v súkromnej záhrade alebo záhradkárskej osade.
 • Pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu.
 • Pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku

V týchto prípadoch platí ohlasovacia povinnosť.

Ten, kto výrub uskutoční, je povinný obci Bernolákovo, referát ochrany ŽP zaslať oznámenie o vyrúbaní dreviny najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu (viď tlačivá oznámenie o výrube + priložiť fotodokumentáciu).

Tlačivo oznámenie o výrube je možne vyzdvihnúť na OcÚ alebo stiahnuť tu.

Oblasť odpadového hospodárstva:

– Vývoz komunálneho a drobného stavebného odpadu sa v obci uskutočňuje prostredníctvom 110 L, 120 L, 140 L, 1100 L, typizovaných zberných nádob a veľkoobjemových kontajnerov.
– Typizované zberné nádoby je v Bernolákove možné zakúpiť v Železiarstve Švrček na Hlavnej ulici č. 34 .

Poplatky za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych a drobných stavebných odpadov sú uvedené vo VZN o miestnych poplatkoch za komunálne odpady, ktoré je zverejnené na webovej stránke obce.

Upozornenie: Nálepky na smetné nádoby na nasledujúci kalendárny rok je možné si zakúpiť vždy od druhej polovice januára do 28.februára na ref. ŽP, presný termín bude oznámený obvyklým spôsobom v dostatočnom časovom predstihu

Zoznam ulíc podľa dňa zberu komunálneho odpadu

Kalendár zberu komunálneho a separovaného odpadu 2019

Zber odpadu v obci zabezpečuje spoločnosť AVE SK , všetky zberné autá sú vybavené GPS a monitorované.

Spoločnosť AVE SK oznamuje občanov že od 13.06.2019 všetky reklamácie ohľadne poškodených nádob ako i nezrealizovaných vývozov odpadu, prijíma iba písomne na email adrese reklamaciesc@avesk.sk.

 

Reklamácie poškodených nádob musia obsahovať:

-Fotodokumentáciu poškodenia
-Dátum poškodenia
-Objem nádoby
-Adresa a tel. kontakt poškodenej osoby

Reklamácie nezrealizovaných vývozov je potrebné zaslať do 24h!

-Presná adresa miesta vývozu
-Interval vývozov (týždenný, mesačný atď. )

 

Separovaný zber v obci zahŕňa tieto komodity:

Zoznam stojísk na separovaný zber v obci

Zber PET fliaš a ostatných určených plastov – vrecový systém, odber priamo z domu, prebieha každý nepárny týždeň pondelok.

Zber papiera – vrecový systém, odber priamo z domu, prebieha každý nepárny týždeň pondelok. Žiadame občanov, aby starý papier (noviny, časopisy, knihy, zošity a pod.) odkladali do vriec, kartóny rozobrali, zviazali a takto pripravené vrece a zviazané kartóny uložili vedľa smetných nádob v čase odvozu plastov a papiera podľa harmonogramu.

Zber kovových obalov – kontajner červenej farby je celoročne pristavený na dvore obecného úradu pri hlavnej bráne a je dostupný od pondelka do piatku počas stránkových hodín OcÚ /je prístupný aj v utorok a štvrtok/.

Zber použitých jedlých olejov a tukov – je možné ich odovzdať na dvore OcÚ vedľa kontajneru na kovové obaly, zamestnanci obce to následne prenesú do zbernej nádoby.

Zber bioodpadu – t. j. zeleného odpadu zo záhrad. BIO skládka (Kompostáreň KOBERA NAD, s.r.o) sa nachádza pri Seneckej ceste v predĺžení Orechovej ulice. Skládka je pre verejnosť otvorená v pondelok – piatok od 7.00 hod. do 16.00 hod. a v sobotu od 7.00 hod. do 15.00 hod. Občania Bernolákova tu môžu uložiť svoj BIO odpad zadarmo.

V obci taktiež prebieha vývoz BIO odpadu, ktorý sa uskutočňuje, len počas sezóny t.j. od polovice apríla do 30.novembra, každý párny týždeň vo štvrtok. Vývoz nádob prebieha v čase od 6,00hod a z toho dôvodu je lepšie nádobu vyložiť večer pred vývozom na viditeľné miesto.

Zber skla – v obci je celoročne rozmiestnených 22ks kontajnerov zelenej farby na sklo.

Autobatérie – zber sa realizuje min. 1x ročne, obecný úrad obvyklým spôsobom oznámi stanovište, kde a kedy sa bude zber konať.

Pneumatiky – od 1. januára 2016 podľa nového zákona o odpadoch č. 79/2015 je každý distribútor, ktorý predáva pneumatiky, alebo kto prezúva pneumatiky aj bez ich predaja, povinný zadarmo zabezpečiť na predajných miestach spätný zber ojazdených pneumatík. OcÚ zabezpečuje 1x ročne zber takýchto pneumatík. Termín oznámi OcÚ obvyklým spôsobom v dostatočnom časovom predstihu.

Elektronický a elektrický šrot – OcÚ zabezpečuje najmenej 4xt ročne zber takéhoto odpadu priamo spred domácností. Termín oznámi OcÚ obvyklým spôsobom v dostatočnom časovom predstihu.

Monočlánky – zberná nádoba vo vestibule OcÚ dostupná počas stránkových hodín.

Obnosené šatstvo, textílie  a obuv – zberné kontajnery sú celoročne pristavené na stanovištiach: Dukelská, Poľná, Družstevná, Hlboká, Obilná, Nevädzová, Trnavská-Hlavná.

Jarné a jesenné čistenie – v obci sú na jar a na jeseň pristavené veľkokapacitné kontajnery, do ktorých možno umiestniť komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Termín oznámi OcÚ obvyklým spôsobom v dostatočnom časovom predstihu.

 


Rozhodnutia na výrub drevín a kríkov: vyruby

Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene

Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene

Vývoz BIO odpadu

Vývoz BIO odpadu