Ing. Róbert Láska

referát ochrany životného prostredia

tel.: 02/40 200 607
mail: zivotne@bernolakovo.sk

Upozornenie: Nálepky na smetné nádoby na nasledujúci kalendárny rok je možné si zakúpiť vždy od druhej polovice januára do 28.februára na ref. ŽP, presný termín bude oznámený obvyklým spôsobom v dostatočnom časovom predstihu