Ing. Lucia Letanovská

vedúca oddelenia

tel.: 02/40 200 625
e-mail: stavebne@bernolakovo.sk


Referát výstavby

Ing. Lucia Letanovská

referát - Stavebný úrad

tel.: 02/40 200 625
e-mail: stavebne@bernolakovo.sk

Mgr. Rita Véghová

referát - Stavebný úrad

tel.: 02/ 40 200 626
e-mail: stavebne@bernolakovo.sk

Ing. Elena Müller

referát - Stavebný úrad

tel.: 02/ 40 200 625
e-mail: stavebne@bernolakovo.sk


Referát výstavby

JUDr. Michal Kučera

referát územného plánovania a stavebného poriadku

tel.: 02/ 40 200 640
e-mail: kucera@bernolakovo.sk

Ing. Helena Senková

referát územného plánovania a stavebného poriadku

tel.: 02/ 40 200 640
e-mail: senkova@bernolakovo.sk


Referát drobných stavieb, MZZO, rozkopávok a vjazdov

Mgr. Boris Kir

referát drobných stavieb, MZZO, rozkopávok a vjazdov

tel.: 02/40 200 629
e-mail: drobnestavby@bernolakovo.sk


Referát územného plánovania a dopravy

Ing. Denisa Kulichová

referát územného plánovania a dopravy

tel.: 02/40 200 606
e-mail: uzemneplanovanie@bernolakovo.sk


Referát životného prostredia

Ing. Róbert Láska

referát ochrany životného prostredia

tel.: 02/40 200 607
e-mail: zivotne@bernolakovo.sk


Referát číslovania budov

Katarína Jevošová

referát číslovania budov

tel.: 02/40 200 626
e-mail: stavebne@bernolakovo.sk


Stránkové hodiny stavebného úradu


Pondelok
8:00 - 18:00

Utorok
NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Streda
7:30 - 12:00

Štvrtok
NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Piatok
7:30 - 12:00

OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA
12:00 - 13:00


FORMULÁRE NA STIAHNUTIE:

 01.Navrh na vydanie územného rozhodnutia
02.Návrh na predĺženie platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby
03.Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní
04.Žiadosť o stavebné povolenie
05.Žiadosť o stavebné povolenie na stavebné úpravy (v byte)
06.Žiadosť o stavebné povolenie pre reklamnú stavbu
07.Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby
08.Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
09.Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby
10.Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením
11.Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
12.Žiadosť o dodatočné povolenie stavby
13.Žiadosť o povolenie terénnych úprav
14.Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
15.Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
16.Návrh na vydanie kolaudač. rozh. reklamnej stavby
17.Ohlásenie drobnej stavby
18.Ohlásenie drobnej stavby-reklamná stavba
19.Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
20.Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby
21.Žiadosť o overenie skutkového stavu stavby
22.Žiadosť o overenie skutkového stavu pozemku
23.Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla
24.Žiadosť o vydanie potvrdenia o určení súpis. a orient. čísla
25.Žiadosť o zrušenie súpisného čísla
26.Žiadosť o zrušenie a určenie nového súpis. čísla
Žiadosť o vydanie stanoviska pre OU Senec, pozemkový a lesný odbor
Žiadost o uzemnoplanovaciu informaciu
Žiadost o vydanie stanoviska k zámeru
žiadosť o stanovisko staveb. úradu pre špeciálne SU
Zoznam dotknutých orgánov
Stanovisko suseda k stavbe
Správne poplatky stavebného úradu
Prehlásenie stavebného dozora
Prehlasenie o vzdani sa odvolania-viac úč.kon
Prehlasenie o vzdani sa odvolania
Žiadosť o vydanie potvrdenia veku stavby
34. Žiadosť o kópiu z archívu

Usmernenie MDVRR SR sv k problematike energetickej hospodarnosti pri povolovani a kolaudovani budov