Mgr. Rita Véghová

Mgr. Rita Véghová

vedúca

tel.: 02/ 40 200 626
e-mail: stavebne@bernolakovo.sk


Referát územného rozhodovania a stavebného poriadku

Ing. arch. Anton Kratochvíl

Ing. arch. Anton Kratochvíl

referát územného rozhodovania a stavebného poriadku

tel.: 02/ 40 200 640
e-mail: stavebne@bernolakovo.sk

Jozef Turáni

Jozef Turáni

referát územného rozhodovania a stavebného poriadku

tel.: 02/ 40 200 625
e-mail: stavebne@bernolakovo.sk


Referát cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Mgr. Michal Opálený

Mgr. Michal Opálený

referát cestnej dopravy a pozemných komunikácií

tel.: 02/40 200 625
e-mail: opaleny@bernolakovo.sk
e-mail: stavebne@bernolakovo.sk


Referát investičných činností

Ing. Helena Senková

Ing. Helena Senková

referát investičných činností

tel.: 02/ 40 200 269
e-mail: senkova@bernolakovo.sk


Referát životného prostredia

prenesený výkon štátnej správy – odpadové hospodárstvo, vodné hospodárstvo, ovzdušie, rozkopávky

Mgr. Michal Opálený

Mgr. Michal Opálený

tel.: 02/40 200 625
e-mail: opaleny@bernolakovo.sk
e-mail: zivotne@bernolakovo.sk

Mgr. Rita Véghová

Mgr. Rita Véghová

referát životného prostredia

tel.: 02/ 40 200 626
e-mail: zivotne@bernolakovo.sk


Referát evidencie budov a určovania súpisných čísel

Katarína Jevošová

Katarína Jevošová

referát evidencie budov a určovania súpisných čísel

tel.: 02/40 200 606
e-mail: stavebne@bernolakovo.sk


Referát priestupkov

prenesený výkon štátnej správy ochrany prírody a krajiny

JUDr. Marek Kovačič

JUDr. Marek Kovačič

referát priestupkov

tel.: 02/40 200 626
e-mail: stavebne@bernolakovo.skFORMULÁRE NA STIAHNUTIE:

 01.Navrh na vydanie územného rozhodnutia
02.Návrh na predĺženie platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby
03.Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní
04.Žiadosť o stavebné povolenie
05.Žiadosť o stavebné povolenie na stavebné úpravy (v byte)
06.Žiadosť o stavebné povolenie pre reklamnú stavbu
07.Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby
08.Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
09.Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby
10.Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením
11.Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
12.Žiadosť o dodatočné povolenie stavby
13.Žiadosť o povolenie terénnych úprav
14.Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
15.Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
16.Návrh na vydanie kolaudač. rozh. reklamnej stavby
17.Ohlásenie drobnej stavby
18.Ohlásenie drobnej stavby-reklamná stavba
19.Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
20.Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby
21.Žiadosť o overenie skutkového stavu stavby
22.Žiadosť o overenie skutkového stavu pozemku
23.Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla
24.Žiadosť o vydanie potvrdenia o určení súpis. a orient. čísla
25.Žiadosť o zrušenie súpisného čísla
26.Žiadosť o zrušenie a určenie nového súpis. čísla
Žiadosť o vydanie stanoviska pre OU Senec, pozemkový a lesný odbor
Žiadost o uzemnoplanovaciu informaciu
Žiadost o vydanie stanoviska k zámeru
žiadosť o stanovisko staveb. úradu pre špeciálne SU
Zoznam dotknutých orgánov
Stanovisko suseda k stavbe
Správne poplatky stavebného úradu
Prehlásenie stavebného dozora
Prehlasenie o vzdani sa odvolania-viac úč.kon
Prehlasenie o vzdani sa odvolania
Žiadosť o vydanie potvrdenia veku stavby
Žiadosť o kópiu z archívu
37.Žiadosť -upustenie od UR
38.Žiadost-o-povolenie-vodnej-stavby

Usmernenie MDVRR SR sv k problematike energetickej hospodarnosti pri povolovani a kolaudovani budov