referát stavebný úrad

tel.: 02/40 200 609
mail: stavebne@bernolakovo.sk

 

Stránkové hodiny stavebného úradu


Pondelok
8:00 - 18:00

Utorok
NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Streda
7:30 - 16:00

Štvrtok
NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Piatok
NESTRÁNKOVÝ DEŇ

OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA
12:00 - 13:00


FORMULÁRE NA STIAHNUTIE:

 01.Navrh na vydanie územného rozhodnutia
02.Návrh na predĺženie platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby
03.Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní
04.Žiadosť o stavebné povolenie
05.Žiadosť o stavebné povolenie na stavebné úpravy (v byte)
06.Žiadosť o stavebné povolenie pre reklamnú stavbu
07.Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby
08.Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
09.Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby
10.Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením
11.Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
12.Žiadosť o dodatočné povolenie stavby
13.Žiadosť o povolenie terénnych úprav
14.Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
15.Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
16.Návrh na vydanie kolaudač. rozh. reklamnej stavby
17.Ohlásenie drobnej stavby
18.Ohlásenie drobnej stavby-reklamná stavba
19.Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
20.Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby
21.Žiadosť o overenie skutkového stavu stavby
22.Žiadosť o overenie skutkového stavu pozemku
23.Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla
24.Žiadosť o vydanie potvrdenia o určení súpis. a orient. čísla
25.Žiadosť o zrušenie súpisného čísla
26.Žiadosť o zrušenie a určenie nového súpis. čísla
Žiadosť o vydanie stanoviska pre OU Senec, pozemkový a lesný odbor
Žiadost o uzemnoplanovaciu informaciu
Žiadost o vydanie stanoviska k zámeru
žiadosť o stanovisko staveb. úradu pre špeciálne SU
Zoznam dotknutých orgánov
Stanovisko suseda k stavbe
Správne poplatky stavebného úradu
Prehlásenie stavebného dozora
Prehlasenie o vzdani sa odvolania-viac úč.kon
Prehlasenie o vzdani sa odvolania

Usmernenie MDVRR SR sv k problematike energetickej hospodarnosti pri povolovani a kolaudovani budov