Ing. Peter Vittek

Referát správy majetku a prevádzkových činností

Erik Mihalský

Referát správy majetku a prevádzkových činností

tel.: 02/40 200 612
e-mail: prevadzka@bernolakovo.sk

Mgr. Boris Kir

tel.: 02/40 200 612
e-mail: spravamajetku@bernolakovo.sk

  • Príprava investičných akcií realizovaných alebo pripravovaných obcou (najmä stavby vo vlastníctve obce, chodníky, vozovky, verejné osvetlenie… a stavby infraštruktúry, ktoré po vybudovaní prechádzajú majetkoprávne, alebo len prevádzkovaním na správcov sietí, ako napr. vodovody, plynovody, kanalizácie…)
  •  Zabezpečovanie procesov verejného obstarávania pre úrad
  •  Zabezpečovanie realizácie stavieb stavaných obcou
  •  Zabezpečovanie prevádzky stavieb v majetku obce
  •  Zabezpečovanie prevádzky hnuteľných veci v majetku obce (motorové vozidla, stroje, zariadenia)
  •  Majetkoprávne vysporiadania vlastníckych vzťahov obecných nehnuteľnosti (najmä pozemky)
  •  Komplexné zabezpečovanie technickej infraštruktúry v nových stavebných obvodoch, ktoré sa realizujú pod garanciou obce
  •  Zimná údržba miestnych komunikácií

mzz_uzivanie_ziadost.pdf
mzzo_stavba_ziadost.pdf
rozkopavky_ziadost.pdf
vjazd_ziadost.pdf