Bc. Eva Jajcajová

referát sociálnych vecí a zdravotníctva

tel.: 02/40 200 605
e-mail: socialne@bernolakovo.sk

 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Bernolákovo 2018 – 2021

 

Úsek sociálnych vecí:

  • zabezpečuje plnenie programov sociálnej pomoci a zdravotnej starostlivosti
  • vedie evidenciu občanov, ktorým poskytuje sociálnu pomoc
  • prešetruje rodinné a sociálne pomery občanov a následne vypracúva správy pre potreby orgánov štátnej správy
  • vybavuje v spolupráci s ÚPSVAR žiadosti o poskytnutie dotácií na stravu, štipendium a školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi zodpovedá za ich vyúčtovanie
  • spolupracuje s ďalšími štátnymi orgánmi, organizáciami, samosprávnymi orgánmi a inými subjektami, ktoré pôsobia v rámci sociálnej pomoci občanom
  • v prípade rozhodnutia ÚPSVAR o stanovení obce ako náhradného príjemcu prídavkov na dieťa zodpovedá za ich účelné vynakladanie

 

 

Postup pri vybavovaní opatrovateľskej služby (.pdf)

lekársky nález

súhlas osobne udaje Bernolákovo (1) (.rtf)

súhlas osobne udaje Bernolákovo (.rtf)

uzavretie zmluvy s Ruzovou zahradou (.rtf)

vyhlasenie o majetku (.rtf)

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (.rtf)