Zdenka Nagyová

sekretariát

tel.: 02/40 200 608
e-mail: sekretariat@bernolakovo.sk

Sekretariát starostu obce, zástupcu starostu a prednostu obecného úradu

Plní a zabezpečuje najmä:

  • zabezpečuje administratívnu agendu starostu obce a prednostu obecného úradu
  • zabezpečuje sumarizáciu podkladov pre zasadnutia obecnej rady a obecného zastupiteľstva
  • vedie evidenciu VZN obce, poriadkov a smerníc (normotvorných a legislatívnych predpisov samosprávy)
  • eviduje úlohy uložené starostom a prednostom obecného úradu jednotlivým organizačným zložkám  obecného úradu a sleduje ich splnenie
  • organizačne zabezpečuje zasadnutia obecnej rady a obecného zastupiteľstva a spracováva zápisy z predmetných zasadnutí
  • eviduje došlé sťažnosti a podnety občanov zabezpečuje ich pridelenie príslušnej organizačnej zložke obecného úradu, komisií resp. predkladá sťažnosť na prerokovanie obecnej rade, obecnému zastupiteľstvu, resp. orgánom štátnej správy, sleduje vybavenie sťažnosti a podnetov občanov resp. iných subjektov