Eva Chalániová

referát ekonomických činností

tel.: 02/40 200 616
mail: ekonomicke@bernolakovo.sk

 

Michaela Bubeníková

referát ekonomických činností

tel.: 02/40 200 618
mail: rozpocet@bernolakovo.sk

 

Referát ekonomických činností

 • zabezpečuje v dostatočnom časovom predstihu spracovanie návrhu rozpočtu obce na príslušný rok, jeho prerokovanie v komisiách OZ a predloženie na rokovania obecnej rady a obecného zastupiteľstva
 • sleduje plnenie schváleného rozpočtu obce, v určených časových intervaloch predkladá vyhodnotenia jeho plnenia, dáva podnety na prijatie opatrení s cieľom zabezpečiť efektívne hospodárenie s príjmami a výdavkami, navrhuje prípadné  zmeny rozpočtu obce na príslušný rok a zabezpečuje ich prerokovanie v orgánoch OZ.
 • spracováva záverečný účet obce na príslušný rok a zabezpečuje jeho prerokovanie v orgánoch OZ
  zabezpečuje evidenciu rozpočtu obce podľa predpísanej rozpočtovej skladby a vykonáva jeho pravidelné vyhodnocovanie
 • zabezpečuje bezchybné a dochvíľne vedenie účtovnej evidencie v súlade so zákonom o účtovníctve
  zabezpečuje styk s peňažnými a poisťovacími inštitúciami a vykonáva všetky finančné úkony v bezhotovostnom styku
 • sleduje stav účtov obce a dáva podnety a návrhy na smerovanie a realizáciu platieb
 • sleduje realizáciu finančných plnení zmluvných partnerov, dlžníkov, poplatníkov, daňovníkov a iných povinných subjektov, pravidelne vyhodnocuje plnenie ich záväzkov, bezodkladne spracováva výzvy na zabezpečenie finančných plnení a podáva návrhy na vymáhanie dlžných čiastok
 • sumarizuje podklady k fakturácii a bezodkladne vystavuje faktúry na príslušné právnické a fyzické osoby a občanov
 • vedie evidenciu a výpočet  nájomného a úhrad za poskytovanie služieb obecných bytov
 • vedie evidenciu všetkých obchodných, nájomných a iných  zmlúv a zabezpečuje realizáciu ich finančného plnenia
 • vedie evidenciu všetkých došlých a odoslaných faktúr
 • vedie evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku obce a organizačne zabezpečuje vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok obce a zabezpečuje plnenie prijatých opatrení z inventarizácie
 • spracováva všetky daňové priznania, hlásenia a oznámenia o množstve a nakladaní s odpadmi, štatistické a daňové hlásenia a zabezpečuje realizáciu platieb daní a zákonných finančných odvodov do fondov
 • v súlade so zákonom o účtovníctve kontroluje aktuálny stav pokladne, správnosť pokladničných operácií a pokladničné knihy, predkladá správy o zistených nedostatkoch a návrhy na odstránenie prípadných nezrovnalostí a rozdielov
 • obstaráva všetok DIM, HIM, spotrebný materiál,