Dňa 12.9.2019 sa na Obecnom úrade konalo opakované školenie, ktorého predmetom bola prezentácia „Ako sa chrániť pred korupciou“, v ktorej školitelia vysvetlili základné pojmy, formy a prejavy korupcie, korupčné riziká, register korupčných rizík, predstavili opatrenia na minimalizáciu korupčných rizík, informovali o trestnoprávej zodpovednosti korupcie a o konflikte záujmov.

Novým pracovníkom obecného úradu, riaditeľkám ZŠ, MŠ a ZUŠ a náčelníkovi Obecnej polície školitelia vysvetlili proces implementácie ISO 37001 a certifikáciu protikorupčného systému.

Účastníci školenia boli poučení o témach:

-Smernica o postupe pri podávaní, preverení a evidovaní podnetov oznamovateľov protispoločenskej činnosti

-Smernica o prijímaní a poskytovaní darov a iných výhod

-Smernica o systéme náležitej starostlivosti vo vzťahu k obchodných partnerom

-Protikorupčná politika, Etické kódexy zamestnancov obce Bernolákovo

Záverom školitelia odporučili vykonanie úloh, na ktorých musí obec Bernolákovo ešte popracovať, pretože udelením certifikátu sa táto úloha zďaleka nekončí.


Obec Bernolákovo ako prvá obec v Slovenskej republike zaviedla požiadavky protikorupčného riadenia podľa medzinárodnej normy ISO 37001:2016. Ide o jeden z najlepších systémových prístupov, ktoré umožnia preniesť požiadavky a odporúčania schválenej Protikorupčnej politiky SR do praxe verejného sektora a miestnej samosprávy, čo vedie k zvýšeniu transparentnosti a eliminácii korupčných rizík v obci.

Zamestnanci OÚ Bernolákovo sú na túto tému zaškolení a prijali Etický kódex zamestnancov obce Bernolákovo. Školenia sa zúčastnili aj pani riaditeľky ZŠ, MŠ a ZUŠ a náčelník Obecnej polície v Bernolákove.

Jednou z podmienok plnenia požiadaviek vychádzajúcich z normy je prijatie Etického kódexu aj volenými predstaviteľmi obce, keďže jestvuje snaha o transparentnú, dôveryhodnú a otvorenú obec.

Etický kódex všetkých zaväzuje postupovať čestne, nestranne, korektne, transparentne, morálne, férovo a zákonne, čo je v záujme  obce a jej občanov.


Dňa 24.6.2019 obec prijala Etický kódex zamestnanca obce Bernolákovo, s ktorým boli oboznámení všetci zamestnanci obce. Obec zriadila e-mailovú adresu protikorupcia@bernolakovo.sk, na ktorú môžu občania nahlasovať korupčné konanie alebo podozrenia na korupčnú činnosť.

postup pri oznameni korupcie

Evidencia darov a vyhod

Smernica 01_2019 o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Smernica 02_2019 o prijímaní a poskytovaní darov a iných výhod

Smernica 03_2019 o systéme náležitej starostlivosti vo vzťahu k obchodným partnerom

Protikorupčná-politika