Bc. Jana Chalániová

referát personalistiky a miezd

tel.: 02/40 200 614
mail: personalne@bernolakovo.sk

 

Referát personalistiky a miezd

  • zabezpečuje kompletnú personálnu agendu zamestnancov obce, osobné spisy, DVP,  + DPČ,  pracovné  a životné  jubileá, prihlasovanie a odhlasovanie  pracovníkov do zdravotných  poisťovní, do sociálnej poisťovne, hlásenie zmien
  • spracováva v spolupráci so zamestnancami obce plány dovoleniek a sleduje ich čerpanie, sleduje čerpanie náhradného plateného, neplateného voľna, eviduje absencie v práci a porušenia pracovnej disciplíny
  • sumarizuje a kontroluje všetky podklady k spracovaniu miezd, odmien pre zamestnancov obce, poslancov OZ a aktivistov komisií zabezpečuje mzdovú agendu najmä výpočet miezd, odmien pre zamestnancov obce, poslancov OZ a aktivistov komisií a úkony s tým spojené (ako napr. zhotovovanie výkazov na daňový úrad, do  poisťovní, odvody do poisťovní, odvody miezd na účet zamestnancov, odvody sporenia,  pôžičiek a poistiek, vyhotovovanie evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia štatistické hlásenia,)
  • metodicky usmerňuje všetkých zamestnancov obce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, sleduje dodržiavanie predpisov BOZPP, zabezpečuje školenia, kurzy, skúšky, resp. získanie potrebných oprávnení a povolení a predkladá návrhy na materiálne zabezpečenie zamestnancov v oblasti BOZPP
  • zabezpečuje plnenie povinností a plnenie úloh obce v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva (COO) po organizačnej, administratívnej a legislatívnej stránke, spolupracuje s orgánmi štátnej správy na úseku COO
  • zabezpečuje plnenie povinností a plnenie úloh obce v oblasti požiarnej ochrany (PO) po organizačnej, administratívnej a legislatívnej stránke, spolupracuje s orgánmi štátnej správy na úseku PO poprípade požiarnymi zbormi a požiarnymi jednotkami