Mgr. Rita Véghová

vedúca odboru

tel.: 02/ 40 200 626
e-mail: stavebne@bernolakovo.sk


Stavebný úrad

Ing. Lucia Letanovská

referát - Stavebný úrad

tel.: 02/40 200 606
e-mail: stavebne@bernolakovo.sk

Mgr. Rita Véghová

referát - Stavebný úrad

tel.: 02/ 40 200 626
e-mail: stavebne@bernolakovo.sk

Ing. Elena Müller

referát - Stavebný úrad

tel.: 02/ 40 200 625
e-mail: stavebne@bernolakovo.sk

Ing. Zuzana Borošová

referát - Stavebný úrad

tel.: 02/ 40 200 640
e-mail: stavebne@bernolakovo.sk


Referát investičných činností

Ing. Helena Senková

referát investičných činností

tel.: 02/ 40 200 629
e-mail: senkova@bernolakovo.sk


Referát životného prostredia

tel.: 02/40 200 625
e-mail: zivotne@bernolakovo.sk

 • Reklamácie poškodených smetných nádob a nezrealizovaných vývozov - AVE SK

  Spoločnosť AVE SK oznamuje občanom, že všetky reklamácie ohľadne poškodených nádob ako i nezrealizovaných vývozov odpadu, prijíma iba písomne na email adrese reklamaciesc@avesk.sk

  Reklamácie poškodených nádob musia obsahovať:

  -Fotodokumentáciu poškodenia
  -Dátum poškodenia
  -Objem nádoby
  -Adresa a tel. kontakt poškodenej osoby

  Reklamácie nezrealizovaných vývozov je potrebné zaslať do 24h!

  -Presná adresa miesta vývozu
  -Interval vývozov (týždenný, dvojtýždenný)

   

  Opätovne upozorňujeme občanov, že smetné nádoby ako aj vrecia na separovaný odpad treba vyložiť večer pred vývozom alebo najneskôr pred 6-tou hod. ráno v deň vývozu.

 • Výruby

 • Žiadosť o zaradenie do BIO

 • INTERAKTÍVNA MAPA STOJÍSK KONTAJNEROV

 • Ďalšie informácie


Referát evidencie budov a určovania súpisných čísel

Katarína Jevošová

referát evidencie budov a určovania súpisných čísel

tel.: 02/40 200 626
e-mail: stavebne@bernolakovo.sk


Referát priestupkov a územného plánovania

JUDr. Marek Kovačič

referát priestupkov a územného plánovania

tel.: 02/40 200 626
e-mail: stavebne@bernolakovo.sk


Referát cestnej dopravy a pozemných komunikácií


Stránkové hodiny stavebného úradu


Pondelok
8:00 - 18:00

Utorok
NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Streda
7:30 - 12:00

Štvrtok
NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Piatok
7:30 - 12:00

OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA
12:00 - 13:00


FORMULÁRE NA STIAHNUTIE:

 01.Navrh na vydanie územného rozhodnutia
02.Návrh na predĺženie platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby
03.Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní
04.Žiadosť o stavebné povolenie
05.Žiadosť o stavebné povolenie na stavebné úpravy (v byte)
06.Žiadosť o stavebné povolenie pre reklamnú stavbu
07.Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby
08.Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
09.Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby
10.Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením
11.Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
12.Žiadosť o dodatočné povolenie stavby
13.Žiadosť o povolenie terénnych úprav
14.Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
15.Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
16.Návrh na vydanie kolaudač. rozh. reklamnej stavby
17.Ohlásenie drobnej stavby
18.Ohlásenie drobnej stavby-reklamná stavba
19.Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
20.Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby
21.Žiadosť o overenie skutkového stavu stavby
22.Žiadosť o overenie skutkového stavu pozemku
23.Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla
24.Žiadosť o vydanie potvrdenia o určení súpis. a orient. čísla
25.Žiadosť o zrušenie súpisného čísla
26.Žiadosť o zrušenie a určenie nového súpis. čísla
Žiadosť o vydanie stanoviska pre OU Senec, pozemkový a lesný odbor
Žiadost o uzemnoplanovaciu informaciu
Žiadost o vydanie stanoviska k zámeru
žiadosť o stanovisko staveb. úradu pre špeciálne SU
Zoznam dotknutých orgánov
Stanovisko suseda k stavbe
Správne poplatky stavebného úradu
Prehlásenie stavebného dozora
Prehlasenie o vzdani sa odvolania-viac úč.kon
Prehlasenie o vzdani sa odvolania
Žiadosť o vydanie potvrdenia veku stavby
34. Žiadosť o kópiu z archívu

Usmernenie MDVRR SR sv k problematike energetickej hospodarnosti pri povolovani a kolaudovani budov