Ing. Katarína Kiššová

Ing. Katarína Kiššová

vedúca odboru

tel.: 02/40 200 616
mail: ekonomicke@bernolakovo.sk


REFERÁT EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ
Referát účtovníctva

Andrea Imrichová

Andrea Imrichová

referát ekonomických činností

tel.: 02/40 200 627
mail: ekonomicke@bernolakovo.sk

Ing. Emília Biznárová

Ing. Emília Biznárová

referát ekonomických činností

Ing. Anežka Haviarová

Ing. Anežka Haviarová

referát ekonomických činností

tel.: 02/40 200 621
mail: rozpocet@bernolakovo.sk

Ing. Jadviga Šlosárová

Ing. Jadviga Šlosárová

referát ekonomických činností

tel.: 02/40 200 618
mail: ekonomicke@bernolakovo.sk

Ing. Katarína Kiššová

Ing. Katarína Kiššová

referát ekonomických činností

tel.: 02/40 200 616
mail: ekonomicke@bernolakovo.sk


REFERÁT EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ
Referát daní a miestnych poplatkov

Ondrej Strakoš

Ondrej Strakoš

referát daní, miestnych poplatkov

tel.: 02/40 200 602
mail: dane@bernolakovo.sk

Alena Otahalová

Alena Otahalová

referát daní, miestnych poplatkov

tel.: 02/40 200 603
mail: dane@bernolakovo.sk

 • TLAČIVÁ

  Tlačivá pre priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné
  hracie prístroje (ďalej len „priznanie“) podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach.

   

  NÁVOD_na_vyplnenie_daňového_priznania.pdf

  00_priznanie_komplet_tlacivo
  01_priznanie_udaje o danovnikovi
  02_priznanie_II-oddiel_pozemky
  03_priznanie_III-oddiel_stavby-jeden-ucel
  04_priznanie_III-oddiel_stavby-viac-ucelov
  05_priznanie_IV-oddiel_byt_a_nebytovy_priestor
  KO_prihlasovanie
  KO_zmena
  PES_evidencna_karta
  PES_priznanie
  Potvrdenie_o_podani_priznania_ DzN
  Uzivanie_verejneho_priestranstva
  Zanik-vznik_danovej_povinnosti
  Oznamenie_o_dohode_spoluvlastnikov_DzN
  Oznamenie-o-usporiadani-verejneho-kulturneho-podujatia

   

  Daň z nehnuteľností

  Informácie o dani z nehnutelnosti

  Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
  Podľa § 99a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

  Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

  Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.

  Ak sa spoluvlastníci dohodnú, príslušné priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní.

  Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príslušné priznanie podáva jeden z manželov.

  Čiastkové priznanie
  Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností v termíne do 31. januára a v ďalšom období sa stane vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane z nehnuteľností.

  Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.
  V tomto tlačive daňovník označí druh priznania, ktorým je priznanie, čiastkové priznanie, čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie.


REFERÁT EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ
Referát mzdy a personalistiky

Alena Benkovská

Alena Benkovská

referát mzdy a personalistiky

tel.: 02/40 200 614
mail: personalne@bernolakovo.sk


REFERÁT EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ
Referát pokladne

Silvia Bremserová

Silvia Bremserová

referát pokladne

tel.: 02/40 200 623
mail: pokladna@bernolakovo.sk


ODDELENIE SPRÁVY MAJETKU

Ing. Mgr. Pavel Budinský

Ing. Mgr. Pavel Budinský

vedúci

tel.: 02/40 200 613
mail: ekonomicke@bernolakovo.sk

ODDELENIE SPRÁVY MAJETKU
Referát evidencie majetku

Erik Mihalský

Erik Mihalský

Referát správy majetku

tel.: 02/40 200 612
e-mail: prevadzka@bernolakovo.sk

 • TLAČIVÁ

  • Príprava investičných akcií realizovaných alebo pripravovaných obcou (najmä stavby vo vlastníctve obce, chodníky, vozovky, verejné osvetlenie… a stavby infraštruktúry, ktoré po vybudovaní prechádzajú majetkoprávne, alebo len prevádzkovaním na správcov sietí, ako napr. vodovody, plynovody, kanalizácie…)
  •  Zabezpečovanie prevádzky stavieb v majetku obce
  •  Zabezpečovanie prevádzky hnuteľných veci v majetku obce (motorové vozidla, stroje, zariadenia)
  •  Komplexné zabezpečovanie technickej infraštruktúry v nových stavebných obvodoch, ktoré sa realizujú pod garanciou obce
  •  Zimná údržba miestnych komunikácií

   

  •  Zabezpečovanie procesov verejného obstarávania pre úrad
  •  Zabezpečovanie realizácie stavieb stavaných obcou
  •  Majetkoprávne vysporiadania vlastníckych vzťahov obecných nehnuteľnosti (najmä pozemky)


ODDELENIE SPRÁVY MAJETKU
Referát prevádzkových činností


ODDELENIE SPRÁVY MAJETKU
Referát odpadového hospodárstva a verejnej zelene

Juraj Buček

Juraj Buček

referát odpadového hospodárstva a verejnej zelene

tel.: 02/40 200 607
mail: bucek@bernolakovo.sk

 • Ohlasovacia povinnosť na vývoz komunálneho odpadu na rok 2022

 • Reklamácie poškodených smetných nádob a nezrealizovaných vývozov - AVE SK

  Spoločnosť AVE SK oznamuje občanom, že všetky reklamácie ohľadne poškodených nádob ako i nezrealizovaných vývozov odpadu, prijíma iba písomne na email adrese reklamaciesc@avesk.sk

  Reklamácie poškodených nádob musia obsahovať:

  -Fotodokumentáciu poškodenia
  -Dátum poškodenia
  -Objem nádoby
  -Adresa a tel. kontakt poškodenej osoby

  Reklamácie nezrealizovaných vývozov je potrebné zaslať do 24h!

  -Presná adresa miesta vývozu
  -Interval vývozov (týždenný, dvojtýždenný)

   

  Opätovne upozorňujeme občanov, že smetné nádoby ako aj vrecia na separovaný odpad treba vyložiť večer pred vývozom alebo najneskôr pred 6-tou hod. ráno v deň vývozu.

 • Žiadosť o zaradenie do BIO

 • INTERAKTÍVNA MAPA STOJÍSK KONTAJNEROV

 • Ďalšie informácie


Referát odpadového hospodárstva a verejnej zelene
Správa cintorína

Mgr. Natália Vlnková

Mgr. Natália Vlnková

referát odpadového hospodárstva a verejnej zelene - správa cintorína

tel.: 02/40 200 634
mail: vlnkova@bernolakovo.sk