Bc. Anna Simandelová

referát daní, miestnych poplatkov

tel.: 02/40 200 602
mail: dane@bernolakovo.sk

Referát sa zaoberá troma základnými oblasťami. Hlavný výkon je správa dane z nehnuteľnosti a správa miestnych poplatkov a oblasť podnikania. V dole uvedenej tabuľke je spracovaný prehľad činnosti referátu, spolu s nariadeniami, tlačivami, príp. žiadosťami. V prípade záujmu o niektorú súčasť resp. formulár, môžete si ho stiahnuť.

Oblasť miestnych daní a poplatkov

Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti
VZN 5/2014 platné od 1.1.2015 (.pdf)

Vyrubenie dane z nehnuteľnosti ROZHODNUTÍM na základe podaného daňového priznania

Spôsob zaplatenia dane

Uvedený na rozhodnutí:
– v hotovosti do pokladne obecného úradu
– bezhotovostným prevodom na účet obce

Miestna daň za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty a za nevýherné hracie automaty

Rieši konkrétne druhy miestnych daní v obci , na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
VZN-7-2017 o podmienkach držania psov (.pdf)

Priznanie-k-miestnej-dani-verejne-priestranstvo.pdf

Evidencia poplatníkov

Podľa druhu poplatku, v zásade na základe oznámenia poplatník resp. vzniku poplatkovej povinnosti alebo miestnym zisťovaním a dodatočným vyrubením.

Oblasť podnikateľských aktivít

Vydávanie predbežného súhlasu k začatiu podnikateľskej činnosti.

suhlas-s-podnikanim (.pdf)
otvaracie-hodiny- podnikatelska-cinnost-VZOR (.pdf)

Každá podnikateľská jednotka pôsobiaca na území obce má povinnosť mať predbežný súhlas obce k začiatku činnosti.

Miestny poplatok za rozvoj

VZN-1-2017 o stanovení výšky miestneho poplatku za rozvoj (.pdf)
Oznamenie-o-vzniku-poplatkovej-povinnosti-za-rozvoj (.pdf)