Ing. Emília Biznárová

vedúca oddelenia

tel.: 02/40 200 609
mail: ekonomicke@bernolakovo.sk


Referát ekonomických činností

Ing. Emília Biznárová

referát ekonomických činností

tel.: 02/40 200 609
mail: ekonomicke@bernolakovo.sk

Eva Chalániová

referát ekonomických činností

tel.: 02/40 200 616
mail: ekonomicke@bernolakovo.sk

Ing. Anežka Haviarová

referát ekonomických činností

tel.: 02/40 200 621
mail: rozpocet@bernolakovo.sk

Ing. Jadviga Šlosárová

referát ekonomických činností

tel.: 02/40 200 618
mail: ekonomicke@bernolakovo.sk

Ing. Barbara Hajachová

referát ekonomických činností

tel.: 02/40 200 621
mail: ekonomicke@bernolakovo.sk


Referát daní a poplatkov

Mgr. Mária Aksamít

referát daní, miestnych poplatkov

tel.: 02/40 200 602
mail: dane@bernolakovo.sk

Alena Otahálová

referát daní, miestnych poplatkov

tel.: 02/40 200 603
mail: dane@bernolakovo.sk


Referát správy majetku

Erik Mihalský

Referát správy majetku

tel.: 02/40 200 612
e-mail: prevadzka@bernolakovo.sk

 • TLAČIVÁ

  • Príprava investičných akcií realizovaných alebo pripravovaných obcou (najmä stavby vo vlastníctve obce, chodníky, vozovky, verejné osvetlenie… a stavby infraštruktúry, ktoré po vybudovaní prechádzajú majetkoprávne, alebo len prevádzkovaním na správcov sietí, ako napr. vodovody, plynovody, kanalizácie…)
  •  Zabezpečovanie prevádzky stavieb v majetku obce
  •  Zabezpečovanie prevádzky hnuteľných veci v majetku obce (motorové vozidla, stroje, zariadenia)
  •  Komplexné zabezpečovanie technickej infraštruktúry v nových stavebných obvodoch, ktoré sa realizujú pod garanciou obce
  •  Zimná údržba miestnych komunikácií

   

  •  Zabezpečovanie procesov verejného obstarávania pre úrad
  •  Zabezpečovanie realizácie stavieb stavaných obcou
  •  Majetkoprávne vysporiadania vlastníckych vzťahov obecných nehnuteľnosti (najmä pozemky)


Referát personálny a mzdový, BOZPP, COO, PO

Bc. Jana Chalániová

referát personálny a mzdový, BOZPP, COO, PO

tel.: 02/40 200 614
mail: personalne@bernolakovo.sk


Referát pokladne

Dagmar Šuvadová

referát pokladne

tel.: 02/40 200 623
mail: pokladna@bernolakovo.sk


Referát školstva

Ing. Emília Biznárová

referát školstva

tel.: 02/40 200 609
mail: skolstvo@bernolakovo.sk