Ing. Emília Biznárová

vedúca oddelenia

tel.: 02/40 200 609
mail: ekonomicke@bernolakovo.sk


Referát ekonomických činností

Ing. Emília Biznárová

referát ekonomických činností

tel.: 02/40 200 609
mail: ekonomicke@bernolakovo.sk

Ing. Anežka Haviarová

referát ekonomických činností

tel.: 02/40 200 621
mail: rozpocet@bernolakovo.sk

Ing. Jadviga Šlosárová

referát ekonomických činností

tel.: 02/40 200 618
mail: ekonomicke@bernolakovo.sk

Ing. Katarína Kiššová

referát ekonomických činností

tel.: 02/40 200 621
mail: ekonomicke@bernolakovo.sk


Referát daní a poplatkov

Mgr. Mária Aksamít

referát daní, miestnych poplatkov

tel.: 02/40 200 602
mail: dane@bernolakovo.sk

Alena Otahalová

referát daní, miestnych poplatkov

tel.: 02/40 200 603
mail: dane@bernolakovo.sk

 • TLAČIVÁ

  Tlačivá pre priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné
  hracie prístroje (ďalej len „priznanie“) podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach.

   

  NÁVOD_na_vyplnenie_daňového_priznania.pdf

  00_priznanie_komplet_tlacivo
  01_priznanie_udaje o danovnikovi
  02_priznanie_II-oddiel_pozemky
  03_priznanie_III-oddiel_stavby-jeden-ucel
  04_priznanie_III-oddiel_stavby-viac-ucelov
  05_priznanie_IV-oddiel_byt_a_nebytovy_priestor
  KO_prihlasovanie
  KO_zmena
  PES_evidencna_karta
  PES_priznanie
  Potvrdenie_o_podani_priznania_ DzN
  Uzivanie_verejneho_priestranstva
  Zanik-vznik_danovej_povinnosti
  Oznamenie_o_dohode_spoluvlastnikov_DzN

   

  Daň z nehnuteľností

  Informácie o dani z nehnutelnosti

  Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
  Podľa § 99a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

  Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

  Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.

  Ak sa spoluvlastníci dohodnú, príslušné priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní.

  Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príslušné priznanie podáva jeden z manželov.

  Čiastkové priznanie
  Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností v termíne do 31. januára a v ďalšom období sa stane vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane z nehnuteľností.

  Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.
  V tomto tlačive daňovník označí druh priznania, ktorým je priznanie, čiastkové priznanie, čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie.


Referát správy majetku

Erik Mihalský

Referát správy majetku

tel.: 02/40 200 612
e-mail: prevadzka@bernolakovo.sk

 • TLAČIVÁ

  • Príprava investičných akcií realizovaných alebo pripravovaných obcou (najmä stavby vo vlastníctve obce, chodníky, vozovky, verejné osvetlenie… a stavby infraštruktúry, ktoré po vybudovaní prechádzajú majetkoprávne, alebo len prevádzkovaním na správcov sietí, ako napr. vodovody, plynovody, kanalizácie…)
  •  Zabezpečovanie prevádzky stavieb v majetku obce
  •  Zabezpečovanie prevádzky hnuteľných veci v majetku obce (motorové vozidla, stroje, zariadenia)
  •  Komplexné zabezpečovanie technickej infraštruktúry v nových stavebných obvodoch, ktoré sa realizujú pod garanciou obce
  •  Zimná údržba miestnych komunikácií

   

  •  Zabezpečovanie procesov verejného obstarávania pre úrad
  •  Zabezpečovanie realizácie stavieb stavaných obcou
  •  Majetkoprávne vysporiadania vlastníckych vzťahov obecných nehnuteľnosti (najmä pozemky)


Referát personálny a mzdový, BOZPP, COO, PO

Alena Benkovská

referát personálny a mzdový, BOZPP, COO, PO

tel.: 02/40 200 614
mail: fondrkova@bernolakovo.sk


Referát pokladne

Zdenka Nagyová

referát pokladne

tel.: 02/40 200 623
mail: pokladna@bernolakovo.sk


Referát školstva

Ing. Emília Biznárová

referát školstva

tel.: 02/40 200 609
mail: skolstvo@bernolakovo.sk